RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Knihovna olomouckého probošta mistra Pavla z Prahy ve svetle testamentu z 1. 2. 1441 [Die Bibliothek des Olmützer Propstes Magister Paul von Prag im Lichte seines Testament vom 1. 2. 1441]
Elbel, Petr. • S. 3-46

Buchbeitrag   

Bibliografie prof. PhDr. Jaroslava Mezníka, CSc.
Mezník, Jaroslav. • S. 47-63

Buchbeitrag   

Brnenské zlomky Jeronýmova výkladu na Izajášovo proroctví [Brünner Fragmente der Hieronymus-Erklärung der Prophezeiung Isaias]
Havel, Dalibor. • S. 67-85

Buchbeitrag   

Archeologie a historie v procesu poznávání raných mest [Archäologie und Geschichte im Prozess der Erforschung früher Städte]
Procházka, Rudolf. • S. 87-99

Buchbeitrag   

Neznámá synodální statuta olomoucké diecéze z roku 1282 [Unbekannte Synodstatuten der Olmützer Diözese aus dem Jahr 1282.]
Krafl, Pavel. • S. 101-104

Buchbeitrag   

"... ad probos mores exemplis delectabilibus provocemus..." Funkce oficiální historiografie v predstavách Karla IV [ "... ad probos mores exemplis delectabilibus provocemus..." Die Funktion offizieller Geschichtsschreibung in den Vorstellungen Karls IV.]
Bláhová, Marie. • S. 105-118

Buchbeitrag   

Glosa k revizi základní smernice pro vydávání edicní rady "Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. [Überlegungen hinsichtlich einer Revision der Editionsprinzipen der Reihe "Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV."]
Kopicková, Božena. • S. 119-124

Buchbeitrag   

K listine Václava IV. pro rod Gonzagu z roku 1394 [A proposito del privilegio concesso alla casa dei Gonzaga da parte di Venceslao IV nel 1394]
Krejcík, Tomáš. • S. 125-132

Buchbeitrag   

Postava svatého Štepána a dalších uherských Árpádovcu ve starší ceské literature [Die Gestalt des heiligen Stephan und weiterer ungarischer Arpaden in der älteren Literatur Böhmens]
Pražák, Richard. • S. 133-140

Buchbeitrag   

K možnostem využití pecetí jako pramene pro heraldiku na príkladu pecetí stredoveké šlechty na Morave v letech 1471-1526. Peceti šlechticen [Zu den Möglichkeiten des Nutzens der Siegel als eine Quelle für Heraldik an Beispiel der Siegel des mittelalterlichen Adels in Mähren in den Jahren 1471-1526. Die Siegel der Edelfrauen.]
Maráz, Karel. • S. 141-147

Buchbeitrag   

Stredoveký puvod moravské šlechty v Zrcadle Bartolomeje Paprockého: Ke "konstrukci minulosti" ve vrcholne renesancním dejepisectví
Knoz, Tomáš. • S. 149-165

Buchbeitrag   

Lucemburské období v pojetí historiku "Spolku pro dejiny Nemcu v Cechách" do roku 1900 [ Die luxemburgische Zeit in der Geschichtsauffassung von Historikern des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen bis zum Jahre 1900]
Soukup, Pavel. • S. 167-175

Buchbeitrag   

Moravský biskup roku 976 [Bischof von Mähren im Jahre 976]
Treštík, Dušan. • S. 211-220

Buchbeitrag   

Boleslav III.: kníže na konci casu?
Kalhous, David. • S. 221-229

Buchbeitrag   

Poslední lov knížete Bretislava. K událostem ve Zbecne pred Vánocemi roku 1100. [Die letzte Jagd des Fürstens Bretislav. Zu den Ereignissen in Zbecno vor Waihnachten im Jahre 1100]
Žemlicka, Josef. • S. 231-246

Buchbeitrag   

Královské vilikace za vlády Václava II. [Königliche Villikationen in der Regierungszeit Wenzels II.]
Jan, Libor. • S. 247-259

Buchbeitrag   

"... nec petiuimus nec habemus..." Zlatá bula sicilská v královské volbe roku 1306 [Wihoda, Martin: "... nec petiuimus nec habemus..." Zlatá bula sicilská v královské volbe roku 1306. ]
Wihoda, Martin. • S. 261-272

Buchbeitrag   

"Marchionatum Moravie in feudum donamus". Morava v lenních vztazích ve 13. a 14. století ["Marchionatum Moravie in feudum donamus". Moravia in the Feudal Relations in 13th and 14th century]
Janiš, Dalibor. • S. 273-289

Buchbeitrag   

Cech a Lech. Poláci ve svete ceských kronik 13. a 14. století [Cech und Lech. Die Polen in der Vorstellungswelt böhmischer Chroniken im 13. und 14. Jahrhundert]
Antonín, Robert. • S. 291-304

Buchbeitrag   

Prinesl rok 1335 prelom v dejinách Slezska? [ 1335: Eine Wende in der Geschichte Schlesiens?]
Bakala, Jaroslav. • S. 305-311

Buchbeitrag   

Jošt Moravský markrabetem braniborským [Jobst von Mähren als Markgraf von Brandenburg.]
Bobková, Lenka. • S. 313-325

Buchbeitrag   

Zikmundovy zástavy na Morave. Zápisy klášterních majetku [Sigismunds Pfandschaften in Mähren. Pfandschaften von Klostergütern]
Borovský, Tomáš. • S. 327-339

Buchbeitrag   

Spolek slezských knížat a jeho pokus o spolecnou obranu jižní hranice Slezska proti husitum. Poznámky k významu a datování grotkovského snemu [Der Bund der schlesischen Fürsten und seine Versuche um eine gemeinsame Verteidigung der schlesichen Südgrenze gegen die Hussiten. Bemerkungen zu der Bedeutung und Datierung des Grottkauer Fürstentags]
Capský, Martin. • S. 341-350

Buchbeitrag   

Prelát jako prostredník mezi dvema národy: (Postavení olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského v cesko-polských vztazích na sklonku 16. století.)
Pánek, Jaroslav. • S. 351-361

Buchbeitrag   

Kultivovaný a ctižádostivý kariérista aneb Z Cech až na konec jižní Moravy [ "Der Kultivierte und ambitionierte Karrierist" oder aber "Aus Böhmen bis ans Ende von Südmähren"]
Urban, Jan. • S. 433-450

Buchbeitrag   

Dodatky k seznamum clenu brnenských mestských rad první poloviny 14. století [ Nachtrag zu Mitgliederverzeichnissen der Brünner Stadträte der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts]
Doležel, Jirí. • S. 451-460

Buchbeitrag   

Pocátky kapituly u Všech svatých na Pražském hrade [Die Anfänge des Kapitels zu Aller Heiligen auf der Prager Burg ]
Hledíková, Zdenka. • S. 461-472

Buchbeitrag   

Studie o ceste Karla IV. do Francie 1377/1378. V. Darované knihy a drobné záhady kolem nich [ Studien zur Reise Karls IV. nach Frankreich 1377/1378. V. Buchgeschenke und kleine Rätsel um diese]
Šmahel, František. • S. 473-479

Buchbeitrag   

Ohlas prvního zajetí Václava IV. v roce 1394 v Padove [Paduaner Echo der I. Gefangennahme Wenzels IV. im Jahre 1394]
Hlavácek, Ivan. • S. 481-490

Buchbeitrag   

Rytírská kultura a recepce dvorské epiky na Morave ve 14. a 15. století
Baletka, Tomáš. • S. 491-496

Buchbeitrag   

Odraz soužití nekolika rodin na stredovekých šlechtických sídlech Moravy [Der Widerhall des Zusammenlebens mehrerer Familien an mittelalterlichen Adelssitzen Mährens]
Placek, Miroslav. • S. 497-508

Buchbeitrag   

Nekolik poznámek k ekonomické situaci nižší šlechty na Morave v predhusitském období [Einige Bemerkungen zur ökonomischen Situation des niederen Adels in Mähren in der Vorhussitenzeit]
Mlatecek, Karel. • S. 509-518

Buchbeitrag   

Nejvýznamnejší šlechtické rody na Morave podle zemských desk [Die bedeutendsten Adelsgeschlechter in Mähren nach den Landtafeln]
Papajík, David. • S. 519-532

Buchbeitrag   

K nekterým aspektum života rádu johanitu za vlády Lucemburku. Provinciální kapituly konané na Morave a ve Slezsku, jejich význam ve správe provincie a komunikaci s rádovým centrem na Rhodu [To some aspects of the Hospitallers life during the Luxembourg reign. The provincial chapters taking place in Moravia and Silesia, their importance in the province administration and the communication with the Order's Centre on Rhodes.]
Mitácek, Jirí. • S. 533-543

Buchbeitrag   

Nástin majetkového vývoje rádu johanitu v Cechách v predhusitské dobe [Überblick zur Besitzentwicklung des Johanniterordens in Böhmen in vorhussitischer Zeit.]
Svoboda, Miroslav. • S. 545-558

Buchbeitrag   

Krcmy a krcmári [Wirtshäuser und Schankwirte]
Nodl, Martin. • S. 563-570

Buchbeitrag   

Dva príklady vampyrismu v Neplachove kronice [Zwei Beispiele von Vampirismus in der Chronik des Neplach]
Svobodová, Kamila. • S. 571-577

Buchbeitrag   

Moravská vesnice v dobe lucemburské [Das mährische Dorf in der Zeit der Luxemburger]
Nekuda, Vladimír. • S. 579-594

Buchbeitrag   

Marginalien zur Rolle von Kindern in böhmischen Testamenten des 15. Jahrhundert
Krzenck, Thomas. • S. 611-628

Buchbeitrag   

Olovená plomba se znakem Lucemburku z hradu Rokštejna k. ú. Panská Lhota, o. Jihlava, Morava [ Bleiplombe mit dem Wappen der Luxemburger aus der Burg Rokštejn Katastralgebiet Panská Lhota, Bez. Jihlava/Iglau, Mähren]
Merínský, Zdenek. • S. 629-637

Buchbeitrag   

Rakousko, Salcburk, Bavorsko a jižní Cechy - ke vztahum architektonické tvorby v období 1390-1520 [Österreich, Salzburg, Bayern und Südböhmen - zu den Beziehungen des architektonischen Schaffens in der Spätgotik]
Kuthan, Jirí. • S. 639-650

Buchbeitrag   

Boleslav III.: kníže na konci casu? [Boleslav III.: Herzog am Ende der Zeiten?]
Kalhous, David. • S. 715-742

Buchbeitrag   

Promeny utrakvistického kultu v predbelohorské dobe aneb Jan Hus v knihovnách pražských meštanu na prelomu 16. a 17. století [Die Umwandlungen vom utraquistischen Kult in der Zeit vor der Schlacht am Weissen Berge oder: Jan Hus in den Bibliotheken der Prager Bürger an der Wende des 16. und des 17. Jahrhunderts.]
Pešek, Jirí. • S. 743-751

Buchbeitrag   

Renesancní obraz s námetem upálení ceského kacíre [Renaissance Picture Depicting a Czech Heretic Burnt at Stake.]
Bartlová, Milena. • S. 771-777