RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Bývali Cechové statní jonáci: Konstrukce a rekonstrukce ceské národní historie s pomocí "velke" stredoveké minulosti ["Old Czechs used to be hefty heroes" - the construction and reconstruction of the Czech national history in its relationship to the "great" medieval past]
Šmahel, František. • S. 12-22

Buchbeitrag   

Ješte ke královne Emme: Wolfenbüttelský rukopis Gumpoldovy legendy a druhý život královy Matyldy [ A few words about queen Emma. Wolfenbüttel manuscript of the Gumpold's legend and the second life of queen Matilda.]
Treštík, Dušan. • S. 23-37

Buchbeitrag   

Iluminace Wolfenbüttelského rukopisy: Známý neznamý pramen k ceským dejinám 10. století [Illumination of the Wolfenbüttel manuscript - a well-known and, at the same time, an unknown source regarding the 19th century Czech history.]
Sommer, PetrVelímský, Tomáš. • S. 38-49

Buchbeitrag   

Bylo povedomí o Svatoplukove Morave, Veligradu a Metodejove arcibiskupství na Morave 10. - 12-století skutecne vecí neznámou? [Was the awareness of Svatopluk's Moravia. Veligrad and Method's archbishopric between the 10th and 12th centuries really an unknown matter?]
Galuška, Ludek. • S. 50-62

Buchbeitrag   

Znovu o Kristiána [ Again about Christian's legend.]
Kubín, Petr. • S. 63-72

Buchbeitrag   

Sobeslavuv titul libického knížete - další slavníkovský mýtus. [Sobeslav's title of prince of Libice - another myth about the Slavníks]
Petrán, Zdenek. • S. 73-81

Buchbeitrag   

Sobeslavuv titul libického knížete - další slavníkovský mýtus [Sobeslav's title of prince of Libice - another myth about the Slavníks.]
Obersteiner, Gernot Peter. • S. 73-81

Buchbeitrag   

Kosmovo podání vraždení Vršovcu na podzim 1108 [Cosmas's account of the Vršovci massacre in autumn 1108.]
Bláhová, Marie. • S. 82-86

Buchbeitrag   

Hrad Vladislavice [Vladislavice castle.]
Edel, Tomáš. • S. 87-95

Buchbeitrag   

Moravská markrabenka Heilwida [The Moravian margravine Heilwida]
Wihoda, Martin. • S. 96-104

Buchbeitrag   

Pochází korunovacní mec zv. svatováský z pokladu po Premyslovcích po Premyslovcích ecepel dokonce památkou po sv. Václavu? [Does the coronation sword calle after St. Wenceslas rank among the artifacts of the Premyslid dynasty's treasure and did its blade really belong to St. Wenceslas?]
Bravermanová, Milena. • S. 105-123

Buchbeitrag   

Novy nález relikviárového krížku z Kourimi [A newly found reliquary cross in Kourim]
Profantová, NadjaStolz, Daniel. • S. 124-130

Buchbeitrag   

Aquamanilia - otazníky kolem jednoho artefaktu [Aquamanilia - Question marks hanging above an artefact.]
Klápšte, Jan. • S. 131-146

Buchbeitrag   

Na okraj nálezu stredevekých skládacích vážek z ceských zemí [Several remarks on the finding of medieval folding balances from Czech Lands.]
Doležel, Jirí. • S. 147-157

Buchbeitrag   

Václav II. a Cîteaux [Wenceslas II an Citeaux.]
Charvátová, Katerina. • S. 158-164

Buchbeitrag   

Familiares regis: Duchovenstvo na dvore krále Václava II. [Familiares regis. The clergy on the court of Wenceslas II.]
Dvorácková-Malá, Dana. • S. 165-176

Buchbeitrag   

Moc posledních Premyslovcu v piastovském Polsku na prelomu 13. a 14. století [The power of the last Premyslids in the Piast Poland at the turn of the 13-14th centuries.]
Antonín, Robert. • S. 177-191

Buchbeitrag   

Vláda posledného Premyslovca Václava III. v Uhorsku [The rule of the last Premyslide, Wenceslas III, in Hungary]
Lukacka, Ján. • S. 192-197

Buchbeitrag   

Peceti Václava III. v souvislotech [ Seals of Wenceslas III in various contexts.]
Maráz, Karel. • S. 198-208

Buchbeitrag   

Poznámky k itinerárum a mobilite pražských a olomouckých biskupu konce 13. století [ Notes on itineraries and mobility of Prague and Olomouc bishops at the end of the 13th century.]
Hlavácek, Ivan. • S. 209-218

Buchbeitrag   

Laictí bratrí v ceských predevším cisterckých klášerech do roku 1300 [Lay brothers in monasteries, especially Cistercian, of medieval Bohemia before 1300.]
Charvát, Petr. • S. 219-229

Buchbeitrag   

Stredoevropské zbožné ženy z panovnického prostredí ve 13. století a jejich vztah k rodovým fundacím [Medieval pious women from the royal environment in the 13th century and their relationship to family fondations]
Špurová, Markéta. • S. 230-236

Buchbeitrag   

Vilemitská epizoda v Cechách [ The short stay of the Williamite Order in Bohemia]
Maur, Eduard. • S. 237-253

Buchbeitrag   

Pražský klášter cyriaku s kostlem sv. Križe [The Prague monastery of Cyriaks with the church of St. Cross.]
Soukupová, Helena. • S. 254-272

Buchbeitrag   

"Inter ipsum et aliquos fratres fuit discordia magna..." Spor kladského probošta Augustina Liebsteina ["Inter ipsum et aliquos fratres fuit discordia magna..." The dispute of the Klodzko provost Augustin Liebstein.]
Krafl, Pavel. • S. 273-275

Buchbeitrag   

Stredoveke kostely v sonde severních Cech [Medieval churches in the North Bohemian survey area.]
Gabriel, FrantišekKracíková, Lucie. • S. 276-283

Buchbeitrag   

Mezi svudnou Morganou, materskou Meluzínou a sudickami nad kolébkou Šípkové Ruženky. K mnohotvárnému obrazu víly v literárních pramenech stredoveku [ Surrounded with seductive Morgana, mother-like Meluzína and the fates above the Sleeping Beauty's cradle.]
Nejedlý, Martin. • S. 284-308

Buchbeitrag   

Praha jako sídelní mesto vladaru Svaté ríše rímské [Prague as a residential town of the emperors of the Holy Roman Empire.]
Kuthan, Jirí. • S. 309-324

Buchbeitrag   

Založení mesta Ríma podle kronikáre Jana Marignoly. Príspevek k zakládání mest ve stredoveku [Founding of Rome according to Giovanni Marignolli. A paper on the founding of medieval cities.]
Kubínová, Katerina. • S. 325-327

Buchbeitrag   

Pochybnosti prvního pražského arcibiskupa: Nekolik poznámek k videní Arnošta z Pardubic [The doubts of the first Prague Archbishop several notes concerning the vision of Arnošt of Pardubic.]
Bobková, Lenka. • S. 328-337

Buchbeitrag   

Adventus regis v živote stredovekého mest [Adventus regis (Royal visits) in the life of a medieval town.]
Borovský, Tomáš. • S. 338-348

Buchbeitrag   

Pražská židovská obec stredoveku a její mezinárodní kontakty [The Prague Jewish community in the Middle Ages and its international contacts.]
Doležalová, Eva. • S. 349-357

Buchbeitrag   

Mestská kniha z Brezna u Chomutova [A municipal book from Brezno near Chomutov.]
Pátková, Hana. • S. 358-362

Buchbeitrag   

Príbeh z Horních Pocernic: Venkovský univerzitní statek a jeho osudy ve stredoveku [A story from Horní Pocernice. Rural property owned by the university and its fortunes during the Middle Ages]
Zilynská, Blanka. • S. 363-374

Buchbeitrag   

Luba a ti druzí [ Luba and the others]
Meduna, Petr. • S. 375-384

Buchbeitrag   

Czeczowice: Ze studiów nad czeska elita moznowladcza XIII wieku [Cec family. A study on Bohemian noble elite in the 13th century.]
Pauk, Marcin Rafal. • S. 388-395

Buchbeitrag   

Povýšení vší chválny bodného Hovory: Dva životy nejstarší nobilitace [Promotion of Hovora "two lives" of the oldest nobilitation.]
Novotný, Robert. • S. 396-403

Buchbeitrag   

"Comes" aneb (Dis)kontinuita v pojetí pozdního stredoveku ["Comes". (Dis)continuity in the interpretation of the late Middle Ages]
Šimunek, Robert. • S. 404-422

Buchbeitrag   

Marginálie k životním osudum Premysla III. Opavského [Marginalia regarding the life story of Premysl III. of Opava.]
Merínský, Zdenek. • S. 423-437

Buchbeitrag   

"Sed heu hodie!": Kritika církve v Jakoubkových kázánich k duchovenstvu ["Sed heu hodie!" Criticism of the Church in Jakoubek's sermons addressed to the clergy.]
Soukup, Pavel. • S. 438-453

Buchbeitrag   

Pojem svobody u Petra Chelcického [Petr Chelcický's perception of freedom.]
Boubín, Jaroslav. • S. 454-465

Buchbeitrag   

"Casu nynejšího Rím mesto od své prvnejší slávy a duostojenství daleko odstoupilo..." Stredoveká Itálie v Kosmografii ceské Zikmunda z Puchova ["Nostro tempore haec urbs plurimum degeneravit a pristina illa maiestate..." Medieval Italy in the Czech cosmography by Sigismund of Puchov]
Pánek, Jaroslav. • S. 466-475

Buchbeitrag   

Zaniklá krajina Ceského ráje: pokus o rekonstrukci historické topografie [The lost world of Bohemian Paradise: an attempt to reconstruct the historical landscape.]
Raková, Svatava. • S. 476-493

Buchbeitrag   

Jaké byly bavorsko-ceské styky v období vrcholného stredoveku? [What were the Bavarian-Czech relationships like in the late Middle Ages?]
Polívka, Miloslav. • S. 515-522

Buchbeitrag   

Vilém z Baskervillu, bratr Cadfael, Kukata a ti druzí... Historické romány versus historická skutecnost [William of Baskerville, brother Cadfael, Kukata and the others... Historical novels versus real historic events.]
Jíšová, Katerina. • S. 536-545

Buchbeitrag   

Václav III. Císar z boží milosti [Wenceslas III. An emperor by the grace of God]
Nodl, Martin. • S. 561-565

Buchbeitrag   

Výberová bibliografie prací profesora Josefa Žemlicky za léta 1997-2006
Žemlicka, Josef. • S. 566-573