RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Ecclesia, regnum, fontes. Studia z dziejów sredniowiecza. Prace ofiarowane prof. Marii Koczerskiej
Dzialoszynski, Bartosz [Hrsg.]. - Warzawa (2014)


Deskriptoren: Polen Mittelalter Festschriften
Sprache: Polnisch
Einschlägige Beiträge erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/2087974
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Dzialoszynski, Bartosz

Inhalt

Buchbeitrag   

Bibliografia publikacji Profesor Marii Koczerskiej za lata 1968-2013
Koczerska, Maria. • S. 15-27

Buchbeitrag   

Jakie sa zródla skutecznosci misjonarzat Stanowisko Sulpicjusza Sewera
Michalowski, Roman. • S. 35-46

Buchbeitrag   

Zmyshwa percepcja zjawisk nadprzyrodzonych w Dialogach Grzegorza Wielkiego
Tyszka, Przemyslaw. • S. 47-54

Buchbeitrag   

Chrzescijanstwo w rodzinie polskiej do polowy XIII w.
Tyszkiewicz, Jan. • S. 55-66

Buchbeitrag   

Michal VIII Paleolog, Jan XI Bekkos i unia koscielna w Lyonie
Dabrowska, Malgorzata. • S. 67-77

Buchbeitrag   

Okolicznosci nadania kleparskiej kustodii sw. Floriona Uniwersytetowi Krakowskiemu przez Wladyslawa Jagielle
Ozóg, Krzysztof. • S. 78-86

Buchbeitrag   

Jan Biskupiec, proivincjal polskich dominikanów w latach 1411-1417
Turek, Jan. • S. 87-95

Buchbeitrag   

Kwestia Utrum potestas cohercendi daemones fieri possit per caracteres, figuras aut verborum prolationes heidelberskiego teóloga i inkwizytora Jana z Frankfurtu (1440)
Bracha, Krzysztof. • S. 96-109

Buchbeitrag   

Supliki polskie w najstarszej ksiedze Penitencjarii Apostolskicj (Registra matrimonialium et diversorurn, t. 1)
Saczynska, Monika. • S. 110-118

Buchbeitrag   

Andrzej de Palatio, papieski kolektor generalny w Polsce w latach 1442-1445
Kowalski, Marek Daniel. • S. 119-127

Buchbeitrag   

"Christi nomine invocato pro tribunali sedentes et ipsum solum pre oculis habentes". Sprawy duchownych gniezninskich o zycie w konkubinacie w swietle ksiegi wikariusza generalnego gniezienskiego Sedziwoja z Czechia (1449-1453)
Czyzak, Marta. • S. 128-137

Buchbeitrag   

Zajac, dwa zlote na pieprz i kary zagry hazardowe. Dwa przywileje klarysek día miasta Kostrzyna z 1477 i 1615 r.
Przybylowicz, Olga Miriam. • S. 138-149

Buchbeitrag   

Osiemsetlecie dominikanów w Polsce i prohlematyka miejsca tej zakonnej wspólnoty w bistorii polskiej demokracji
Kloczowski, Jerzy. • S. 150-155

Buchbeitrag   

Nowsze badania nad duchowienstwem kapitul katedralnych i kolegiackich w Polsce sredniowiecznej
Radziminski, Andrzej. • S. 156-167

Buchbeitrag   

Czy papiez Aleksander III oraz cesarz Fryderyk I Barbarossa zatwierdzili pryncypat ksiecia Kazimierza Sprawiedliwego?
Dygo, Marian. • S. 169-181

Buchbeitrag   

"...ut auondam Ioseph in Egypto..." ('Ksiega henrykowska o notariuszach ksiazat slaskich)
Cetwinski, Marek. • S. 182-190

Buchbeitrag   

Poboznosc Wladyslawa Lokietka
Gawlas, Slawomir. • S. 191-205

Buchbeitrag   

Otoczenie ksiecia warszawskiego w kwietniu 1313 r.
Pacuski, Kazimierz. • S. 206-216

Buchbeitrag   

Ceremoniály a rituály restituce královské moci v pohusitskych Cechách (Pobyt Zikmunda Lucemburskébo u Praze v letech 1336-1337 v soudobé historiógrafo)
Bláhová, Marie. • S. 217-227

Buchbeitrag   

Szymon z Ruszkowa. Z badan nad personelem kancelarii królewskiej w czternastowiecznej Polsce
Marzec, Andrzej. • S. 228-239
http://www.academia.edu/12093681

Buchbeitrag   

Dokument Wladyslawa Opolczyka dia najstarszego lwowskiego szpitala
Trawka, Renata. • S. 240-249

Buchbeitrag   

Jadwiga Andegawenska w opinii praivniczej z konca XV w. Przyczynek do póznosredniowiecznych wyobrazen na temat wladzy monarszej
Wecowski, Piotr. • S. 250-257

Buchbeitrag   

Ultima voluntas Alexandri regis
Starzynski, Marcin. • S. 258-267

Buchbeitrag   

Modlitwa królowej Bony
Borkowska, Urszula. • S. 268-273

Buchbeitrag   

Lacinskie inskrypcje na insygniach dygnitarzy koicielnych w sredniowieczu
Dabrowska, Elzbieta. • S. 307-314

Buchbeitrag   

Szesnastozgloskowiec trocheiczny wKronice polskiej Galla Anonima
Jasinski, Tomasz. • S. 315-333

Buchbeitrag   

Adaptacja antycznego pojecia "res publica" w Kronice polskicj mistrza Wincentego
Mühle, Eduard. • S. 334-345

Buchbeitrag   

Pozostalosci regestru kancelarii biskupa wroclawskiego Jana Romki (1292-1301) na skrawkach makulatury przypadkiem zachowane
Jurek, TomaszKozak, Adam. • S. 346-359

Buchbeitrag   

Fragment czternastowiecznych akt kapituly prowincjalnej dominikanów polskich ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrociawiu (l F 640)
Galuszka, Tomasz. • S. 360-369

Buchbeitrag   

"Zapomniany" kopiartusz wikariuszy wieczystych kolegiaty pw. sw. Jana Chrzciciela w Warszawie
Salina, Anna. • S. 370-379

Buchbeitrag   

Znany czy nieznany dokument w sprawie dziesiecin dla kosciola parafialnego w Opolu?
Losowska, Anna. • S. 380-386

Buchbeitrag   

Pamietnik Helene Kottannerin
Strzelczyk, Jerzy. • S. 387-402

Buchbeitrag   

Korespondencja biskupów plockich w póznym sredniowieczu (1439-1522)
Chojnacki, Piotr. • S. 403-415

Buchbeitrag   

Ksiega wpisów biskupa krakowskiego Jana Lutka z Brzezia z lat 1464-1471
Knapek, Elzbieta. • S. 416-425

Buchbeitrag   

Wykaz urzednikow ziemskich Polski srodkowej w 14 tomie Metryki Koronnej
Bieniak, Janusz. • S. 426-435

Buchbeitrag   

Deventer - Douai - Cracovie - Moscou l'histoire du Speculum Exemplorum
Mostert, Marco. • S. 436-446

Buchbeitrag   

Zywot sw. jacka lektora Stanislawa w rekopisie Kroniki generalow zakonu Hieronima Albertucci de'Borselli OP (Bolonia 1494 r.)
Spiez, Jan Andrzej. • S. 447-458

Buchbeitrag   

Sredniowieczne dokumenty odpustowe w zbiorach Archiwum Uniwersytetu Jagiellonskiego
Szymborski, Wiktor. • S. 459-470

Buchbeitrag   

Odbudowa miast we wczesnym sredniowieczu
Samsonowicz, Henryk. • S. 501-511

Buchbeitrag   

Grad w Dzierzgowie. Przyczynek do dziejów grodów pogranicza mazowiecko-pruskiego
Kowalczyk-Heyman, Elzbieta. • S. 512-519

Buchbeitrag   

O malborskiej wiezy Dietrichea i pozytkach z lektury ksiegi wydatków malborskich komturów domowych
Wenta, Jaroslaw. • S. 520-527

Buchbeitrag   

Jana Dlugosza "owoce urocze" na sredniowiecznym stole w Polsce
Szymczak, Jan. • S. 527-542

Buchbeitrag   

Nieznane zródlo do dziejów przestepczosci w sredniowiecznym Toruniu
Tandecki, Janusz. • S. 543-550

Buchbeitrag   

Polstí duchovní strany podjednou v Cechách poloviny 15. století
Hledíková, Zdenka. • S. 551-566

Buchbeitrag   

Divortium - póznosredniowkczne przypadki z konsystorza gnieznienskiego
Wojciechowska, Beata. • S. 567-573

Buchbeitrag   

W jakim wieku szlachcice zawierali pierwsze zwiazki malzenskie w póznym sredniowieczu?
Guzowski, Piotr. • S. 574-583

Buchbeitrag   

Polscy absolwenci uniwersytetu w Ferrarze w drugiej polowie XV w.
Sroka, Stanislaw A.. • S. 584-592

Buchbeitrag   

Pisarze ksiag wiejskich w póznosredniowtecznej Polsce
Bartoszewicz, Agnieszka. • S. 593-603

Buchbeitrag   

Pisarze miasta Sieradza - cupidi amatores litterarum
Szymczakowa, Alicja. • S. 604-614

Buchbeitrag   

Zagladajac przez ramie notariuszom Zbigniewa Olesnickiego
Adamska, Anna. • S. 633-642

Buchbeitrag   

Pastor gregis dominici et doctrina pestifera. Dzialania Zbigniewa Olesnickiego w sprawie Andrzeja Galki z Dobczyna (1448-1449)
Kras, Pawel. • S. 643-657

Buchbeitrag   

Día dobra panhstwa i dynastii. Krolowa Zofia Holszanska i biskup krakowski Zbigniew Olesnicki
Nikodem, Jaroslaw. • S. 658-674

Buchbeitrag   

Zbigniew Olesnicki wobec obsady tzw. kanonii uniwersyteckich w krakowskiej kapitule katedralnej
Rabiej, Piotr. • S. 675-684

Buchbeitrag   

Biskupice w ziemi lubelskiej - przedmiot gospodarki czy polityki Zbigniewa Olesnickiego?
Sochacka, Anna. • S. 685-700

Buchbeitrag   

O przerytowaniu typariusza kardynalskiej pieczeci wielkiej biskupa krakowskiego Zbigniewa Olesnickiego
Pokora, Piotr. • S. 701-706

Buchbeitrag   

Defensor cleri liberatisque vestustae assertor, patriae praecipuus clypeus - sladami stryja? Kilka uwag o karierze Zbigniewa Olesnickiego mlodszego
Wilk-Wos, Zofia. • S. 707-717

Buchbeitrag   

O pochodzeniu rodziny Dlugoszów herbu Wieniawa - czyli tropy w poszukiwaniu przodków wielkiego bistoryka
Antoniewicz, Marceli. • S. 718-734

Buchbeitrag   

O potrzebie badán nad kwerendami archiwalnymi Jana Dlugosza
Jaworski, Rafal. • S. 735-741

Buchbeitrag   

Annales Jana Dlugosza w wersji skroconej. Rekopisy i teksty
Dymmel, Piotr. • S. 742-753

Buchbeitrag   

O zaginionej miniaturze dedykacyjnej Vitae beatae Kunegundis Jana Dlugosza. Przyczynek do badan nad refleksja bistoryczna w dawnej Polsce
Walczak, Marek. • S. 754-766