RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Klasztor a miasto W sredniowieczu w historiografii europejskiej. Próba podsumowania
Derwich, Marek. • S. 21-50

Buchbeitrag   

Bóg nie kochá miast - klasztor jako miasto
Kobielus, Stanislaw. • S. 51-60

Buchbeitrag   

Die Landklöster und Stadt in Böhmen bzw. in Prag bis zur hussitischen Revolution
Hlavácek, Ivan. • S. 61-69

Buchbeitrag   

Etablovanie reholných komunít v mestskom prostredí na Slovensku [Die Niederlassungen der Ordensgemeinschaften in den Städten der Slowakei]
Slivka, Michal. • S. 71-92

Buchbeitrag   

Klasztory a poczqtki dokumentu miejskiego w Polsce
Skupienski, Krzysztof. • S. 93-102

Buchbeitrag   

Sredniowieczne donacje mieszczan na rzecz klasztorów kujawskic
Zyglewski, Zbigniew. • S. 103-110

Buchbeitrag   

Zwiqzki košciola šw. Mikolaja w Krakowie z opactwem benedyktynskim w Tyncu
Kanior, Marian. • S. 111-116

Buchbeitrag   

Posiadlošci klasztoru krzeszowskiego w miastach slaskich na podstawie zachowanych dokumentów w Archiwum Panstwowym we Wroclawiu
Stelmach, Roman. • S. 117-122

Buchbeitrag   

Kontakty kartuzów z Raju Maryi z mieszczanstwem gdanskim w sredniowieczu
Olinski, Piotr. • S. 123-134

Buchbeitrag   

Rozwój sieci miast klasztornych w Polsce do polowy XVI wieku
Karczewski, Dariusz. • S. 137-150

Buchbeitrag   

Procesy urbanizacyjne w dobrach cystersów w Leknie-Wagrowcu
Brust, Mieczyslaw. • S. 151-164

Buchbeitrag   

Powstanie, organizacja i charakter cysterskiego osrodka miejskiego w Wagrowcu
Wyrwa, Andrzej Marek. • S. 165-186

Buchbeitrag   

Sobótka - miasto kanonikow regulárnych NMP na Piasku we Wroclawiu w sredniowieczu
Zerelik, Roscislaw. • S. 187-198

Buchbeitrag   

Status miasta klasztornego na przykladzie Lubomierza
Gibala-Nowak, Katarzyna. • S. 199-208

Buchbeitrag   

Obsluga pielgrzymów a stosunki miedzy paulinami jasnogórskimi a Stara i Nowa Czestochowa w XV-XVIII wieku
Rajman, Jerzy. • S. 209-214

Buchbeitrag   

Klasztorna geografia sredniowiecznego Krakowa
Ozóg, Krzysztof. • S. 217-234

Buchbeitrag   

Kláštery na Novém Meste Pražském do husitských válek. Príspevek k jejich historické geografi [ Monasteries of new town Prague in the pre-hussite period]
Parez, Jan. • S. 235-240

Buchbeitrag   

Topografia posiädlošci klasztornych nowozytnego Grodna
Gordziejew, Jerzy. • S. 241-254

Buchbeitrag   

Dzialalnosc szpitalna zakonów krzyiowych w miastach sredniowiecznych na ziemiach polskich
Starnawska, Maria. • S. 257-268

Buchbeitrag   

Klasztor - szpital - miasto Wroclaw w sredniowieczu
Slon, Marek. • S. 269-276

Buchbeitrag   

Konwent i szpital bonifratrów w Prudniku w latách 1766-1786 i ich konflikt ze srodowiskiem lekarskim
Kaczorowski, Wlodzimierz. • S. 277-286

Buchbeitrag   

Klášterní školy ve stredoveké Praze [ Die Klosterschulen im mittelalterlichen Prag]
Bláhová, Marie. • S. 287-294

Buchbeitrag   

Szkoly jezuickie na Slasku. Zarys problematyki
Harc, Lucyna. • S. 295-307

Buchbeitrag   

Miejsce zakonów w duszpasterstwie sredniowiecznych miast
Zahajkiewicz, Marek Tomasz. • S. 309-314

Buchbeitrag   

W sluzbie rady miasta. Historiograficzne kompendia kaznodziejskie
Wenta, Jaroslaw. • S. 315-322

Buchbeitrag   

Kláštery, cechy, bratrstva v pozdne stredovekých ceských mestech [Klöster, Zünfte, Bruderschaften in spätmittelalterlichen böhmischen Städten]
Pátková, Hana. • S. 323-328

Buchbeitrag   

Pražšti hyberni - exilová komunita v novovékém mésté
Kucharová, Hedvika. • S. 329-336

Buchbeitrag   

Anonimowy traktát menzuralny w klasztorze kanoników regulárnych sw. Augusty na we Wroclawiu ijego europejskie wzory
Wegrzyn-Klisowska, Walentyna. • S. 337-340

Buchbeitrag   

"...omnique conversacionis perfectione Falderense illud collegium primitu claruerit..." Kanonicy z Faldery (Neumünster) w Helmolda Kronice Slowian
Rosik, Stanislaw. • S. 377-382

Buchbeitrag   

Kanonicy regulárni a miasto na przykladzie Zagania
Pobóg-Lenartowicz, Anna. • S. 383-392

Buchbeitrag   

Konflikty miedzy miastem Wroclaw a klasztorem kanoników regulárnych na Piasku wpóinym sredniowieczu
Mrozowicz, Wojciech. • S. 393-400

Buchbeitrag   

Prepozytura czerwinskiego opactwa kanoników regulárnych p.w. sw. Jerzego w Warszawie
Stawski, Marek. • S. 401-406

Buchbeitrag   

Konwent kanoników regulárnych w Krakowie ijego kontakty intelektuálne w XV i XVI wieku w swietle biblioteki klasztornej
Pietrzkiewicz, Iwona. • S. 407-418

Buchbeitrag   

Boiogrobcy raciborscy w sredniowieczu
Mika, Norbert. • S. 419-426

Buchbeitrag   

Mieszczanie w klasztorze. Sklad osobowy konwentu božogrobców w Nysie w sredniowieczu Originaltitel
Wólkiewicz, Ewa. • S. 427-448

Buchbeitrag   

Dzialalnosc duszpasterska zákonu bozogrobców w sredniowiecznym Miechowie
Skrzyniarz, Ryszard. • S. 449-458

Buchbeitrag   

Liturgia bozogrobców nyskich w sredniowieczu
Wolnik, Franciszek. • S. 459-479

Buchbeitrag   

Kryzys spoleczny modelu klasztoru iebraczego w XIV-wiecznej Anglii w swietle Opowiesci Kanterberyjskich Geoffreya Chaucera
Waluga, Grazyna. • S. 481-494

Buchbeitrag   

Mendykanci w sredniowiecznym Raciborzu
Barciak, Antoni. • S. 495-502

Buchbeitrag   

Rola rad miejskich w reformie zákonu franciszkanskiego na Slasku i Luzycach w XV i XVI wieku na przykladzie Zgorzelca
Was, Gabriela. • S. 503-520

Buchbeitrag   

Spoleczenstwo sredniowiecznego miasta wobec franciszkanów. Przyklad Zgorzelca
Kaczmarek, Krzysztof. • S. 521-532

Buchbeitrag   

Klasztor dominikanów w Brzesciu Kujawskim
Andrzejewska, AldonaKajzer, Leszek. • S. 533-546

Buchbeitrag   

Dominikánski košciól sw. Márii Magdalény w Sandomierzu w swietle badah archeologicznych
Glinski, Waldemar. • S. 547-558

Buchbeitrag   

Klasztory bernardynskie na ziemiach polskich w swietle ksiag miejskich z XVi pierwszej polowy XVI wieku
Bartoszewicz, Agnieszka. • S. 559-566

Buchbeitrag   

Klasztory bernardynskie w miastach Królestwa Polskiego i Wielkiego Ksiestwa Litewskiego w latach 1453-1514. Procesy fundacyjne i lokalizacja
Maciszewska, Malgorzata. • S. 567-579

Buchbeitrag   

Beginki glubczyckie
Wójcik, Marek L.. • S. 583-590

Buchbeitrag   

Udzial konwentu cysterek w rozwoju Koszalina
Guzikowski, Krzysztof. • S. 591-596

Buchbeitrag   

Klasztory ienskie Krakowa w epoce potrydenckiej: rekrutacja
Borkowska, Malgorzata. • S. 597-604

Buchbeitrag   

Dzialalnosc sióstr franciszkanek szpitalnych na przykladzie konwentu w Opolu-Groszowicach (Základ im. sw. Jozefa)
Schreiber-Kurpiers, Dorota. • S. 605-612

Buchbeitrag   

Ksiadz Róbert Spiske i zaloione przez niego zgromadzenie sióstr swietej Jadwigi
Swastek, Józef. • S. 613-622

Buchbeitrag   

Ceské, moravské a slezské kláštery v kontaktu s kurií v letech 1305-1342
Hledíková, Zdenka. • S. 623-630

Buchbeitrag   

La diffusion des monastéres en Géorgie au Moyen Âge
Djavakhichvili, Manana. • S. 631-636

Buchbeitrag   

Klasztorne zespoly archiwalne na terenie Bialorusi, Litwy i Podlasia (XVI-XIX w.)
Szestakowa, Nina. • S. 637-644