RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Dílna stredovekého historika. Zpusob práce Petra Žitavského. [Die Werkstatt des mittelalterlichen Historikers. Die Arbeitsweise Peters von Zittau.]
Bláhová, Marie. • S. 11-33

Buchbeitrag   

Funkcje dokumentów w Rocznikach Jana Dlugosza
Nalewajek, Agnieszka. • S. 34-47

Buchbeitrag   

Krak w polskiej i czeskiej tradycji wczesnosredniowiecznej [Krak in polnischer und tschechischer frühmittelalterlicher Tradition.]
Panic, Idzi. • S. 48-62

Buchbeitrag   

Uwagi o konstrukcjach czasowych narracji historycznej Galla Anonima i Kosmasa [ Die Bemerkungen zu temporalen Strukturen in der historischen Narration des Gall Anonym und Kosmas]
Barciak, Antoni. • S. 63-76

Buchbeitrag   

Nacionalismus a národní vedomí na pocátku 14. století [Nationalismus und nationales Bewusstsein zu Beginn des 14. Jahrhunderts]
Nodl, Martin. • S. 77-115

Buchbeitrag   

Polonia cosmographica Polska i Polacy w kosmografii pierwotnej i w jej adaptacji czeskiej [Polen in origineller Kosmographie und deren tschechische Version]
Pánek, Jaroslav. • S. 116-131

Buchbeitrag   

Czesi w pismiennictwie polskim lat 1480-1530 [. Die Tschechen im polnischen Schrifttum in den Jahren 1480-1530]
Baczkowski, Krzysztof. • S. 132-145

Buchbeitrag   

Filiacje polsko-czeskie w historiografii okresu Odrodzenia (XVI-poczatek XVII wieku)
Gmiterek, Henryk. • S. 146-160

Buchbeitrag   

Uwagi o formularzu XVI-wiecznych dokumentów ksiazaj opolskich
Pietrzyk, Iwona. • S. 161-178

Buchbeitrag   

Predpoklady a projevy kvantitativního a kvalitativního nárustu úredních písemností v Cechách doby lucemburské [Vorbedingungen und Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Zunahme des diplomatischen Schriftgutes im luxemburgischen Böhmen]
Hlavácek, Ivan. • S. 179-190

Buchbeitrag   

Ksiegi konsystorza gnieznienskiego i praskiego. Kategorie spraw i formularz. Przyczynek do sadownictwa koscielnego w Polsce i Czechach pózniego sredniowiecza [Die Bücher des Gnesener und Prager Konsistoriums Kategorien der Sachen und das Formular. Beitrag zur Kirchenjustiz in Polen und Böhmen im Spätmittelalter.]
Wojciechowska, Beata. • S. 191-206

Buchbeitrag   

Polska glagolica - relikt pismiennictwa czeskiego czy chorwackiego?
Zurek, Piotr. • S. 209-217

Buchbeitrag   

Recepcja pism Johna Wyclifa w Czechach i Polsce w okresie husyckim [John Wyclifs Werke in Tschechen und Polen zu hussitischer Zeit.]
Kras, Pawel. • S. 218-251

Buchbeitrag   

Kult sw. Wita w sredniowiecznym pismiennictwie czeskim [Der Kult des hl. Vitus im mittelalterlichen böhmischen Schrifttum]
Paner, Anna. • S. 252-271

Buchbeitrag   

Modlitewnik króla? [Königliches Gebetbuch.]
Borkowska, Urszula. • S. 272-286

Buchbeitrag   

Franciszkanskie pismiennictwo zakonne Polski i Czech [Das Klosterschrifttum der polnischen und böhmischen Franziskaner.]
Karzewski, Dariusz. • S. 287-299

Buchbeitrag   

Póznogotyckie kodeksy z Wiednia, Getyngi oraz Jeny Pragi a problem tak zwanego husyckiego obrazoburstwa. Kilka uwag i spostrzezen [Spätgotische Kodexe von Wien, Göttingen und Jena Prag und das Problem der sog. hussitischen Bilderstürmerei. Ein paar Bemerkungen.]
Kostowski, Jakub. • S. 300-316

Buchbeitrag   

Czesi w pismach Piotra Eschenloera [Tschechen in den Schriften Peter Eschenloers.]
Smolucha, Janusz. • S. 319-328

Buchbeitrag   

Ideal wladcy sredniowiecznego w dziele Pavla Žídka Správovna Jirího krále [Idealer mittelalterlicher Herrscher im Pavel Žídeks Werk Správovna Jirího krále.]
Grygiel, Jerzy. • S. 329-341

Buchbeitrag   

Trutnovská kronika Simona Hüttela a Slezsko [Trautenauer Chronik von Simon Hüttel und Schlesien.]
Wolf, Vladimír. • S. 342-355