RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Sacrum poganskie - sacrum chrzescijanskie: kontynuacja miejsc kultu we wczesnosredniowiecznej Europie Srodkowej
Bracha, KrzysztofHadamik, Czeslaw [Hrsg.]. - Warszawa (2010)


Deskriptoren: Frühmittelalter Bracha, Krzysztof (1959-)
Sprache: Polnisch
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1661219
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Bracha, KrzysztofHadamik, Czeslaw

Inhalt

Buchbeitrag   

Kontynuacja miejsc kuitu w teorii i praktyce wczesnosredniowiecznego Kosciola [Die Kontinuität der Kultorte in Theorie und Praxis der frühmittelalterlichen Kirche]
Strzelczyk, Jerzy. • S. 13-26

Buchbeitrag   

Uwagi o stanie badan nad miejscami kultu poganskiego Slowian na ziemiach polskich [Remarks on the present state of investigations concerning Slavic pagan cult on Polish territory]
Cieslik, Janusz. • S. 27-82

Buchbeitrag   

Osrodek kultowy na Lysej Górze w swietle badan nad osadnictwem kultury przeworskiej w Górach Swietokrzyskich [Cult centre on Lysa Góra in the light of research on colonization of Przeworsk culture in Swiejtokrzyskie Mountains]
Orzechowski, Szymon. • S. 83-104

Buchbeitrag   

Miejsce kultu czy refugium? Ponownie o przedklasztornej funkcji Lysca [Cult-place or refugium? Once again about before-closter function of Lysiec]
Derwich, Marek. • S. 105-108

Buchbeitrag   

Badania archeologiczne w obrebie osrodka kultowego na szczycie Lysca [Archaeological research inside the cult center at the top of Lysiec mountain]
Gassowski, Jerzy. • S. 109-116

Buchbeitrag   

Badania weryfikacyjne przestrzeni miedzywaiowej osrodka kultowego na Lyscu w latach 1979-1982 [Verify research of between-wall space of the cult centre on Lysiec in 1979-1982]
Gassowska, Eligia. • S. 117-128

Buchbeitrag   

Nadzor archeologiczny na Swietym Krzyzu w roku 2003 [Archaeological supervision on Swiety Krzyz in 2003]
Przychodni, AndrzejCzernek, DanielHadamik, Czeslaw. • S. 129-150

Buchbeitrag   

["Kiev Mountains" as locum sacrum of the pagan and Christian Ruthenia]
Ryczka, Volodymyr. • S. 151-166

Buchbeitrag   

Slynaca cudami gora Blanik: transformacja mitu [Famous for miracles Blanik Mountain: transformation of the myth]
Nodl, Martin. • S. 167-178

Buchbeitrag   

Mons Silensis - axis mundi. Góra Sleza miedzy historia a fenomenologia "sacrum" [Mons Silensis - axis mundi. Sleza Mountain between history and phenomenology of sacrum]
Rosik, Stanislaw. • S. 179-192

Buchbeitrag   

Co wiemy o waiach na Górze Grodowej w Tumlinie? [What do we know about walls on Grodowa Mountain in Tumlin?]
Hadamik, Czeslaw. • S. 193-212

Buchbeitrag   

Ksztaltowanie sie i przemiany przestrzeni sacrum na obszarze wczesnosredniowiecznych Paluk [The shaping and transitions of the sacred space based on early-medieval Paluki]
Moeglich, Marcin. • S. 213-224

Buchbeitrag   

Kontynuacja czy transformacja? Wybrane aspekty badah dawnych miejsc kultu pogahskiego na ziemi sandomierskiej [Continuation or transformation? Chosen aspects of research of ancient places of pagan cult in the Sandomierz region]
Buko, Andrzej. • S. 225-252

Buchbeitrag   

Miejsca sacrum poganskiego i chrzescijariskiego oraz procesy chrystianizacji Polski Centralnej we wczesnym sredniowieczu [The places of Pagan and Christian sacrum and the process of christianization of the Central Poland in the early Middle Ages]
Sikora, Jerzy. • S. 253-288

Buchbeitrag   

Przestrzen poganskiego sacrum w krajobrazie przyrodniczo-kulturovvym Slowian pomorskich [Pagan sacrum space in the natural and culture scenery of Pomeranian Slaves ]
Chudziak, Wojciech. • S. 289-318

Buchbeitrag   

Swietynia poganska - swietynia chrzescijanska. Problem poganskich budowli kultowych w Skandynawii [Pagan temple - Christian temple. The issue of pagan cult buildings in Scandinavia]
Slupecki, Leszek Pawel. • S. 319-362

Buchbeitrag   

Problem tzw. reliktow pogaristwa w polskich koscielnych zrodlach normatywnych XIV-XV wieku [The issue of so-called pagan relics in the Polish clerical normative sources from the 14th-15th centuries]
Bylina, Stanislaw. • S. 363-372

Buchbeitrag   

Triaydola Polonorum na Zielone swietki w krytyce kaznodziejskiej poznego sredniowiecza [Triaydola Polonorum on Whitsun in the preacher's criticism of the late Middle Ages]
Bracha, Krzysztof. • S. 373-404

Buchbeitrag   

Od poganskich sanktuariow do chrzescijanskich kosciolow na Siowianszczyznie Zachodniej [From pagan sanctuaries to Christian churches among Western Slavs]
Sikorski, Dariusz. • S. 405-428

Buchbeitrag   

Wyniki badan archeologicznych kaplic sw. Antoniego i sw. Rocha w todzi-tagiewnikach. Przyczynek do sacrum akwatycznego w okresie baroku [The results of the archaeological research of the St. Antony's and St. Roch's chapels in Lódz-Lagiewniki. The contribution to an aquatic sacrum into the baroque period]
Lechowicz, Zbigniew. • S. 429-455