RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Barciak, Antoni«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Barciak, Antoni

RI opac: 100 Einträge

1Monographie  Miedzy Polska a Czechami: Slask i jego mieszkancy w zrodach czeskich doby sredniowiecza
Barciak, Antoni. - Wroclaw (2012)

2Sammelwerk  Sw. Jacek Odrowaz i dominikanie na Slasku
Barciak, Antoni [Hrsg.]. - Katowice (2008)

3Monographie  Dzieje medycyny i dzialalnósc charytatywnej na terenie Katowic
Barciak, Antoni. - Katowice (2008)

4Sammelwerk  Piastowie slascy w kulturze i europejskich dziejach
Barciak, Antoni [Hrsg.]. - Katowice (2007)

5Sachtitel  Regesty dokumentow przechowywanych na Gornym Slasku. Bd. 1 - (Do 1400 roku)
Barciak, Antoni [Hrsg.]. - Wroclaw (2007)

6Sammelwerk  Przemiany protoindustrialne i industrialne jako czynnik miastotwórczy Katowic
Barciak, Antoni [Hrsg.]. - Katowice (2007)

7Sammelwerk  Katowice w minionej rzeczywistosci: Katowice w 140 rocznice uzyskania praw miejskich
Barciak, Antoni [Hrsg.]. - Katowice (2006)

8Sammelwerk  Kultura prawna w Europie Srodkowej
Barciak, Antoni [Hrsg.]. - Katowice (2006)

9Sammelwerk  Pismiennictwo Czech i Polski w sredniowieczu i we wczesnej epoce nowozytnej
Barciak, AntoniIwanczak, Wojciech [Hrsg.]. - Katowice (2006)

10Sammelwerk  Wielokulturowosc Katowic
Barciak, Antoni [Hrsg.]. - Katowice (2005)

11Sammelwerk  Zródla kultury umyslowej w Europie Srodkowej ze szczególnym uwzglenieniem Górnego Slaska
Barciak, Antoni [Hrsg.]. - Katowice (2005)

12Monographie  Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Slasku (Vol. 3)
Barciak, Antoni. - Wroclaw (2004 -)

13Sammelwerk  Przemysl na Górnym Slasku i w Zaglebiu Dabrowskim w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia
Barciak, AntoniTopol, Andrzej [Hrsg.]. - Katowice (2004)

14Sammelwerk  Curatores pauperum. Zrodla i tradycje kultury charytatywnej Europy Srodkowej
Barciak, Antoni [Hrsg.]. - Katowice (2004)

15Monographie  Regesty dokumentóvprzechowywanych na Górnym Slasku. 1. (do 1400 roku)
Barciak, AntoniMüller, Karel. - Opava (2004)

16Sammelwerk  Wklad kosciolów i zakonu franciszkanów w kulture Katowic = Katowice w 137 rocznice uzyskania praw miejskich
Barciak, Antoni [Hrsg.]. - Katowice (2003)

17Sammelwerk  Korzenie srodkowoeuropejskej i górnoslaskiej kultury gospodarczej
Barciak, Antoni [Hrsg.]. - Katowice (2003)

18Sammelwerk  Kultura edukacyjna na Górnym Slasku
Barciak, Antoni [Hrsg.]. - Katowice (2002)

19Sammelwerk  Wilamowice. Przyroda, historia, jezyk, kultura oraz spoleczenstwo miasta i gminy
Barciak, Antoni [Hrsg.]. - Wilamowice (2002)

20Sachtitel  Protokolarz albo "Czerwona ksiega" Myslowic [Das Stadtbuch oder das "Rote Buch" von Myslowitz]
Barciak, AntoniKowalczyk, AlinaPiwowarczyk, Antoni [Hrsg.]. - Myslowice [u.a.] (2002)

21Sammelwerk  Ziemia pszczynska przez wieki. Stan badan, archiwalia, problemy badawcze
Barciak, Antoni [Hrsg.]. - Suszec (2002)

22Sammelwerk  Lux Romana w Europie Srodkowej ze szczególnym uwzglednieniem Slaska
Barciak, Antoni [Hrsg.]. - Katowice (2001)

23Sammelwerk  Z dziejów Slaska. Zbior studiów
Barciak, AntoniRduch-Michalik, Teresa [Hrsg.]. - Katowice (2000)

24Sammelwerk  Tysiacletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wroclawskiej
Barciak, Antoni [Hrsg.]. - Katowice (2000)

25Sammelwerk  Srodkowoeuropejskie dziedzictwo Cyrylo-Metodianskie
Barciak, Antoni [Hrsg.]. - Katowice (1999)

26Sammelwerk  Srodkowoeuropejskie dziedzictwo Swietego Wojciecha. Miedzynarodowa konferencja naukowa [ Das mitteleuropäische Erbe des heiligen Adalbert. Internationale Konferenz]
Barciak, Antoni [Hrsg.]. - Katowice (1998)

27Sammelwerk  Ksiazeta i ksiezne Górnego Slaska [Die Herzöge und Herzoginnen von Oberschlesien]
Barciak, Antoni [Hrsg.]. - Katowice (1995)

28Monographie  Czechy a ziemie poludniowej Polski w XIII oraz poczatkach XIV wieku. Polityczno-ideologiczne problemy ekspansji czeskiej na ziemie poludniowej Polski [Bohemia and the Territories of Southern Poland in the XIII Century and the Opening Years of the XIV century]
Barciak, Antoni. - Katowice (1994)

29Monographie  Czechy a ziemie poludniowej Polski w XIII oraz poczatkach XIV wieku. Polityczno-ideologiczne problemy ekspansji czeskiej na ziemie poludniowej Polski [Böhmen und die Südgebiete Polens im 13. und zu Beginn des 14. Jahrhunderts. Die politisch-ideologischen Probleme der tschechischen Expansion in die Südgebiete Polens]
Barciak, Antoni. - Katowice (1992)

30Monographie  Ideologia polityczna monarchii Przemysla Otokara II. Studium z dziejów czeskiej polityki zagranicznej w drugiej polowie XIII wieku
Barciak, Antoni. - Katowice (1982)

31Buchbeitrag  Elity miejskie w srexlniowiecznym Bytomiu [Town elites in medieval Bytom]
Barciak, Antoni. (2016) - In: Elity i Masy w spoleczenstwach Czech i Polski S. 163-182

32Buchbeitrag  Das Geschichtsbewusstsein in schlesischen narrativen Quellen (Chroniken und Annalen) bis zum Ende des 15. Jahrhunderts
Barciak, Antoni. (2013) - In: Terra - ducatus - marchionatus - regio. Die Bildung und Entwicklung der Regionen S. 292-307

33Artikel  Miedzy Slaskiem a Czechami: Czechy i Czesi oraz Slask i Slazacy w Kronice kanoników regularnych z Klodzka Michala Czacheritza
Barciak, Antoni. (2012) - In: Historia slavorum occidentis Bd. 2, 3 (2012) S. 198-209
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Historia_Slavorum_Occidentis/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t2(3)/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t2(3)-s198-209/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t2(3)-s198-209.pdf

34Buchbeitrag  Das Bewusstsein der Zugehörigkeit von Schlesien zu den Ländern der Böhmischen Krone. Königreich Böhmen in den schlesischen narrativen Quellen der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts
Barciak, Antoni. (2012) - In: Geschichte - Erinnerung - Selbstidentifikation S. 72-81

35Buchbeitrag  Ulice, place i cmentarze w przestrzeni miasta Raciborza w sredniowieczu i w poczajtkach nowozytnosci
Barciak, AntoniSepial, Marcin A.. (2011) - In: Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni sredniowiecznego i wczesnonowozytnego miasta Europy S. 51-62

36Buchbeitrag  Postrzeganie Polski i polskiej polityki wladców czeskich przez autorów "Kroniki zbraslawskiej"
Barciak, Antoni. (2011) - In: FS Jan Szymczak S. 47-56

37Buchbeitrag  Czeskie koronacje drugiej polowy XIII wieku
Barciak, Antoni. (2011) - In: Gnieznienskie koronacje królewskie i ch srodkowoeuropejskie konteksty S. 243-252

38Artikel  Wspólpraca polsko-czeska oraz polskie zainteresowania dziejami Czech i stosunków polsko-czeskich w badaniach okresu sredniowiecza u progu XXI wieku
Barciak, Antoni. (2011) - In: Historia slavorum occidentis Bd. 1, 1 (2011) S. 9-15
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Historia_Slavorum_Occidentis/Historia_Slavorum_Occidentis-r2011-t1(1)/Historia_Slavorum_Occidentis-r2011-t1(1)-s9-15/Historia_Slavorum_Occidentis-r2011-t1(1)-s9-15.pdf

39Buchbeitrag  Tage und Debatten im Beisein des Herzogs in Polen. Zur Funktionsweise von Tagen (wiece) des 13. Jahrhunderts
Barciak, Antoni. (2010) - In: Ritualisierung politischer Willensbildung. Polen und Deutschland im hohen und späten Mittelalter S. 67-78

40Buchbeitrag  Dorobek naukowy Profesora Kazimicrza Jasinskiego i perspektywy badan nad sredniowiecznym Slaskiem
Barciak, Antoni. (2010) - In: FS Kazimierz Jasinski (2010) S. 249-256

41Buchbeitrag  Sklad osobowy klasztoru Dominikanek raciborskich w sredniowieczu
Barciak, Antoni. (2010) - In: Sanctimoniales. Zakony zenskie w Polsce i Europie S. 333-341

42Buchbeitrag  Kosciól Wroclawski w sredniowiecznej historiografii czeskiej. [Die Breslauer Kirche in der böhmischen mittelalterlichen Historiografie]
Barciak, Antoni. (2009) - In: Korunní zeme v dejinách ceského státu 4 S. 473-481

43Buchbeitrag  Miejsca rezydencjonalne Piastów górnoslaskich [Residential Places of Upper Silesian Piasts in Middle Ages]
Barciak, Antoni. (2009) - In: Dvory a rezidence ve stredoveku 3 S. 307-317

44Buchbeitrag  Eufemia, ksiezniczka opawsko-raciborska, dominikanka, raciborska. w drugiej polowie XIV wieku
Barciak, Antoni. (2009) - In: FS Kazimierz Bobowski S. 303-308

45Buchbeitrag  Postrzeganie Piastów slaskich przez czternastowiecznych kronikarzy czeskich
Barciak, Antoni. (2008) - In: Historia u Piastów, Piastowie w historii S. 89-96

46Buchbeitrag  Kilka uwag na temat periodyzacji, zwlaszcza periodyzacji dziejów Slaska [Betrachtungen einer Periodisierung mit Rücksicht auf die Periodisierung der Geschichte Schlesiens]
Barciak, Antoni. (2008) - In: K periodizaci dejin Slezska. Sborník S. 257-260

47Artikel  Postrzeganie Opawszczyzny i ksiazat opawskich przez Jana Dlugosza w jego dziele "Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae". [Die Auffssaung über das Troppauer Land und die Fürsten von Troppau im Werk von Jan Dlugosz "Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae"]
Barciak, Antoni. (2008) - In: Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis Bd. 1 (2008) S. 61-69

48Buchbeitrag  Ksiazçta raciborscy a klasztory dominikanskie w Ratiborzu
Barciak, Antoni. (2008) - In: Sw. Jacek Odrowaz i dominikanie na Slasku S. 115-123

49Buchbeitrag  Ksiêga Bractwa Najswiêtszej Panny Maryi Szkaplerznej przy kosciele Sw. Mikolaja oo. Franciszkanów w Bytomiu
Barciak, Antoni. (2008) - In: FS Bozena Wyrozumska S. 599-612

50Buchbeitrag  Postrzeganie Czech i Czechów na Slasku w XIV a poczatkach XV wieku. [How Silesia perceived Bohemia and the Bohemians in the 14th and the early 15th centuries]
Barciak, Antoni. (2008) - In: Slezsko - Zeme Koruny ceské. Historie a kultura 1300-1740 S. 215-221

51Buchbeitrag  "Litterati et laici" w Liber Albus Bractwa Liecrackiego Najswietszej Marii Panny w Raciborzu w sredniowieczu
Barciak, Antoni. (2008) - In: Hominem quaerere. Clowiek w zrodle historycznym S. 227-232

52Buchbeitrag  Wroclaw jako centrum administracyjne w dobie Luksemburgów
Barciak, Antoni. (2007) - In: Korunní zeme v dejinách ceského státu. 3. Rezidence a správní sídla v zemích Ceské koruny S. 245-254

53Buchbeitrag  Stan i perspektywy badan nad kancelariami ksiazat górnoslaskich
Barciak, Antoni. (2007) - In: Belliculum diplomaticum II Thorunense. Kancelarie wladcow S. 171-180

54Buchbeitrag  Piastowie slascy w sredniowiecznych kronikach czeskich
Barciak, Antoni. (2007) - In: Piastowie slascy w kulturze i europejskich dziejach S. 334-341

55Buchbeitrag  Mieszczanie raciborscy w sredniowieczu
Barciak, Antoni. (2007) - In: Spoleczenstwo Polski Sredniowiecznej 11 S. 113-134

56Buchbeitrag  Arnoszt z Pardubic w narracyjnych sredniowiecznych zródlach slaskich
Barciak, Antoni. (2007) - In: FS Urszula Borkowska S. 217-222

57Buchbeitrag  Jezyk dokumentów Przemyslidów opawskich do poczatków XV wieku
Barciak, Antoni. (2007) - In: Inter laurum et olivam S. 55-62

58Artikel  Inskrypcje górnoslaskie - przyklad Myslowic
Barciak, AntoniPietrzyk, Iwona. (2006) - In: Studia zachodnie Bd. 8 (2006) S. 195-205

59Buchbeitrag  Uwagi o konstrukcjach czasowych narracji historycznej Galla Anonima i Kosmasa [ Die Bemerkungen zu temporalen Strukturen in der historischen Narration des Gall Anonym und Kosmas]
Barciak, Antoni. (2006) - In: Pismiennictwo Czech i Polski w sredniowieczu i we wczesnej epoce nowozytnej S. 63-76

60Buchbeitrag  Kontakty polityczno-dyplomatyczne arcybiskupa Arnošta z ziemiami polskimi [Political and diplomatic contacts of Archbishop Arnošt with the Polish lands]
Barciak, Antoni. (2005) - In: Arnošt z Pardubic (1297-1364). Osobnost - okruh - dedictvi S. 65-72

61Buchbeitrag  Wladcy czeszy w relacji autora kroniki ksiezat polskich [Böhmische Herrscher in der Interpretation des Verfassers der Chronik der polnischen Fürsten.]
Barciak, Antoni. (2005) - In: Korunní zeme v dejinách ceského státu. 2. Spolecné a rozdílné S. 309-317

62Artikel  Cystersi w górnoslaskich dziejach
Barciak, Antoni. (2005) - In: Studia i materialy do dziejów zup solnych Bd. 24 (2005) S. 237-247

63Buchbeitrag  Przybysze z Czech i Moraw w otoczeniu ksiazat górnoslaskich w sredniowieczu. [Newcomers from Czech and Moravia as the attendants of upper Silesian dukes in the middle ages]
Barciak, Antoni. (2004) - In: Polacy w Czechach. Czesi w Polsce, X - XVIII wiek S. 31-40

64Buchbeitrag  Obraz Polaka w sredniowiecznej historiografii czeskiej [Poles' image in the medieval Bohemian historiography ]
Barciak, Antoni. (2004) - In: Polaków i Czechów wizerunek wzajemny (X-XVII w.) S. 45-55

65Buchbeitrag  Wroclaw w sredniowiecznej historiografii czeskiej [Breslau in der mittelalterlichen tschechischen Geschichtsschreibung ]
Barciak, Antoni. (2003) - In: Wroclaw w Czechach - Czesi we Wroclawiu. Literatura, jezyk, kultura S. 15-20

66Buchbeitrag  Polityka czeska wobec ziem polskich za panowania ostatnich Przemyslidów i Jana Luksemburskiego
Barciak, Antoni. (2003) - In: Polska okolo roku 1300. Panstwo, spoleczen'stwo, kultura S. 225-246

67Buchbeitrag  Tytulatura ksiazat opolskich - potomków i nastepców Mieszka, zwanego Laskonogim
Barciak, Antoni. (2003) - In: Sacra Silenti provincia 800 lat dziedziczonego ksiestwa opolskiego (1202-2002) S. 101-106

68Buchbeitrag  Rybnik przez wieki.
Barciak, Antoni. (2003) - In: Sacrum i profanum. Klasztory i miasta w rzeczywistoci Górnego Iska w redniowieczu S. 11-14

69Buchbeitrag  Uwagi o roli Rybnika w XIII wieku w swietle wspólczesnych zródel dokumentowych
Barciak, Antoni. (2003) - In: Sacrum i profanum. Klasztory i miasta w rzeczywistoci Górnego Iska w redniowieczu S. 43-48

70Buchbeitrag  Poczatki sredniowiecznego osadnictwa w rejonie Zabrza
Barciak, Antoni. (2003) - In: Korzenie srodkowoeuropejskej i górnoslaskiej kultury gospodarczej S. 193-200

71Buchbeitrag  Sacrum a sredniowieczny Rybnik
Barciak, Antoni. (2003) - In: Sacrum i profanum. Klasztory i miasta w rzeczywistoci Górnego Iska w redniowieczu S. 81-87

72Buchbeitrag  Pod rzadami Piastów slaskich
Barciak, Antoni. (2002) - In: Wilamowice. Przyroda, historia, jezyk, kultura oraz spoleczenstwo miasta i gminy S. 82-97

73Buchbeitrag  Uwagi o bobrach na Slasku w XII i XIII wieku
Barciak, Antoni. (2002) - In: FS Jan Tyszkiewicz S. 89-94

74Buchbeitrag  Studenci z Górnego Slaska w Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. [Studenten aus Oberschlesien an der Universität Krakau im 15. Jahrhundert.]
Barciak, Antoni. (2002) - In: Kultura edukacyjna na Górnym Slasku S. 74-81

75Buchbeitrag  Stan badan nad starszym okresem w dziejach ziemi pszczynskiej
Barciak, Antoni. (2002) - In: Ziemia pszczynska przez wieki. Stan badan, archiwalia, problemy badawcze S. 38-46

76Buchbeitrag  Ikonografia pieczeci Przemyslidów opawskich do poczatku XV w.
Barciak, AntoniPietrzyk, Iwona. (2002) - In: Imago narrat. Obraz jako komunikat w spoleczenstwach europejskich S. 359-370

77Buchbeitrag  "Gola" w sredniowiecznych zródlach slaskich
Barciak, Antoni. (2001) - In: FS Waclaw Korta S. 259-264

78Artikel  Poczatki Gliwic
Barciak, Antoni. (2001) - In: Rocznik Muzeum w Gliwicach Bd. 16 (2001) S. 255-262

79Buchbeitrag  Tytul opawski ksiazat wroclawsko-legnickich w poczatkach XIV wieku
Barciak, Antoni. (2001) - In: FS Stanislaw Bylina S. 445-452

80Artikel  Uwagi o poczatkach ksztaltowania sie zawodu archiwisty (sredniowiecze)
Barciak, AntoniKrzeminska, Anna. (2001) - In: Archiwista Polski Bd. 6 (2001) S. 99-110

81Buchbeitrag  Mendykanci w sredniowiecznym Raciborzu
Barciak, Antoni. (2000) - In: Klasztor w miescie sredniowiecznym i nowozytnym S. 495-502

82Buchbeitrag  Rola cystersów na Górnym Slasku w sredniowieczu
Barciak, Antoni. (2000) - In: Cystersi w spoleczenstwie Europy Srodkowej S. 679-688

83Buchbeitrag  Przelom wieku XIII w dziejach Slaska
Barciak, AntoniGolinski, Mateusz. (2000) - In: Przelomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wroclaw 1 Tl. 1 S. 147-154

84Buchbeitrag  Poczatki sieci parafialnej w ksiestwie cieszynskim
Barciak, Antoni. (2000) - In: Die konfessionellen Verhältnisse im Teschener Schlesien vom Mittelalter bis zur Gegenwart S. 11-21

85Buchbeitrag  Problemy swiadomosci narodowej w stosunkach czesko-polskich w sredniowieczu
Barciak, Antoni. (1998) - In: Czechy i Polska. Na szlakach ich kulturalnego rozwoju S. 43-52

86Buchbeitrag  Czeskie echa koronacji Przemysla II.
Barciak, Antoni. (1997) - In: Przemysl II. Odnowienie Królestwa Polskiego S. 225-232

87Buchbeitrag  Rozwój osadnictwa na terenie Chorzowa do XVIII wieku
Barciak, Antoni. (1997) - In: Chorzów w kulturze Slaska S. 49-60

88Artikel  Osadnictwo i jego uwarunkowania na terenie Wielkich Katowic w okresie od XIII do XVIII wieku
Barciak, Antoni. (1996) - In: Kronika Katowic Bd. 6 (1996) S. 7-20

89Artikel  Jak se Slezsko stalo zemí Koruny ceské
Barciak, Antoni. (1996) - In: Vlastivedné listy Bd. 22 (1996) S. 1-4

90Buchbeitrag  Glos w dyskusji nad stanem i kondycja nauk pomocniczych historii
Barciak, Antoni. (1996) - In: Pomocné vedy historické a jejich místo mezi historickými obory S. 45-47

91Buchbeitrag  Gliwice do 1355 roku [Gleiwitz bis zum Jahr 1355]
Barciak, Antoni. (1995) - In: Historia Gliwic (1995) S. 25-43

92Buchbeitrag  Przemysl czy Otokar? Z problematyki funkcjonowania dwóch imion wladców czeskich w XIII wieku (Przemysl Otokar I)
Barciak, Antoni. (1995) - In: FS Jerzy Wyrozumski S. 419-426

93Buchbeitrag  Ksiazeta Górnego Slaska a klasztor w Rudach
Barciak, Antoni. (1995) - In: Klasztor w spoleczenstwie sredniowiecznym i nowozytnym S. 389-393

94Buchbeitrag  Poczatki wlasnosci klasztoru lubiaskiego na Opolszczyznie. Problem Wróblina
Barciak, Antoni. (1995) - In: Studia z historii gospodarczej ziem polskich S. 36-41

95Artikel  Jaroslaw-Kazimierz, pierwsza nieudana fundacja cysterska na Górnym Slasku
Barciak, Antoni. (1994) - In: Nasza przeszlosc Bd. 83 (1994) S. 189-201

96Buchbeitrag  W sprawie kultu sw. Waclawa na Slasku w XIII wieku
Barciak, Antoni. (1993) - In: Kultura sredniowieczna slaska (1993) S. 59-68

97Buchbeitrag  Zagadnienie przynaleznosci ziemi klodzkiej w latach 1278-1290
Barciak, Antoni. (1989) - In: Zródloznawstwo i studia historyczne S. 147-154

98Buchbeitrag  Rywalizacja o tron Rzymski w okresie "Wielkiego bezkrólewia" w drugiej polowie XIII w.: Stosunek Przmysla Otokara II do królów rzymskich i prób nowych elekcji w Niemczech
Barciak, Antoni. (1986) - In: Niemcy - Polska w sredniowieczu S. 67-89

99Artikel  Biskup olomuniecki Bruno z Schauenburga a Polska [Der Olmützer Bischof Bruno von Schauenburg und Polen]
Barciak, Antoni. (1981) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 36 (1981) S. 69-75

100Artikel  W sprawie polityki Przemysla Otokara II wobec Polski
Barciak, Antoni. (1974) - In: Przeglad historyczny Bd. 65 (1974) S. 545-550
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1974-t65-n3/Przeglad_Historyczny-r1974-t65-n3-s545-550/Przeglad_Historyczny-r1974-t65-n3-s545-550.pdf

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.