RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Bobowski, Kazimierz«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Bobowski, Kazimierz

RI opac: 75 Einträge

1Monographie  Dokumenty, kancelarie i osrodki skrypcyjne na obszarze Ksiestwa Rugijskiego do 1325 Roku
Bobowski, Kazimierz. - Zielona Góra (2008)

2Monographie  Poczta Dolnoslaska od zarania dziejów
Bobowski, Kazimierz. - Wroclaw (1997)

3Sammelwerk  Kultura sredniowieczna slaska: pierwiastki rodzime i obce
Bobowski, Kazimierz [Hrsg.]. - Wroclaw (1993)

4Monographie  Die Geschichte des Schulwesens vom elementaren und höheren Grad in Breslau bis 1914: Abriß
Bobowski, Kazimierz. - Wroclaw (1992)

5Gesamttitel Katalog dokumentów przechowywanych w archiwach panstwowych dolnego Slaska [Katalog der Dokumente, die in den staatlichen Archiven Niederschlesiens aufbewahrt werden] (Vol. 1-)
Bobowski, Kazimierz [Bearb.]. - Wroclaw (1991 -)

6Sammelwerk  Stan i potrzeby slaskoznawczych badan humanistycznych
Bobowski, KazimierzGladkiewicz, RyszardWrzesinski, Wojciech [Hrsg.]. - Warszawa (1990)

7Sammelwerk  Zródloznawstwo i studia historyczne
Bobowski, Kazimierz [Hrsg.]. - Wroclaw (1989)

8Monographie  Dokumenty i kancelarie ksiazece na pomorzu zachodnim do konca XIII w. Na tle praktyki kancelaryjnej wszystkich swieckich i koscielnych osrodków zarzadzania i kultury
Bobowski, Kazimierz. - Wroclaw (1988)

9Sachtitel  Regesty slaskie. Bd. 2: 1349-1354
Bobowski, Kazimierzu.a. [Bearb.]. - Wroclaw [u.a.] (1983)

10Sachtitel  Regesty slaskie. Bd. 1: 1343-1348
Bobowski, Kazimierzu.a. [Bearb.]. - Wroclaw [u.a.] (1975)

11Buchbeitrag  Bibliografia prac Kazimierza Bobowskiego zalata 1964-2009
Bobowski, Kazimierz. (2009) - In: FS Kazimierz Bobowski S. 12-28

12Buchbeitrag  Zasady sigillacji dokumentów w kancelarii ksiazat rugijskich (1193 - 1325)
Bobowski, Kazimierz. (2009) - In: FS Krystyna Matwijowski S. 327-331

13Buchbeitrag  Swiadkowie i ich funkcje w procesie wytwarzania dokumentów (na przykladzie dokumentów Ksiêstwa Rugii, 1168-1325)
Bobowski, Kazimierz. (2008) - In: FS Bozena Wyrozumska S. 501-510

14Buchbeitrag  Zasady sigillacji dokumentów Ksiestwa Rugijskiego wystawców pozaksiazecych (1168 - 1325)
Bobowski, Kazimierz. (2008) - In: FS Maria Barbara Topolska S. 97-100

15Buchbeitrag  Rewolucja agrarna w polityce innowacji w sferze gospodarczej zainicjowanej przez Henryka Brodatego
Bobowski, Kazimierz. (2007) - In: Piastowie slascy w kulturze i europejskich dziejach S. 66-72

16Buchbeitrag  Ze studiów nad wzajemnymi relacjami dwóch hanzeatyckich miast: Strzalowa (niem. Straslund) i Lubeki (na przelomie XIII/XIV wieku)
Bobowski, Kazimierz. (2006) - In: FS Joachim Benyskiewicz S. 75-78

17Buchbeitrag  Johann Carl Dähnert (1719-1785) w historiografii niemieckiej XVIII wieku
Bobowski, Kazimierz. (2005) - In: FS Wojciech Peltz S. 361-364

18Buchbeitrag  Ze studiów nad skryptorium dokumentowym klasztoru benedyktynskiego sw. Michala Archaniola na górze (Michelsberg) kolo Bambergu
Bobowski, Kazimierz. (2005) - In: FS Bronislaw Pasierb S. 75-79

19Buchbeitrag  Dyscyplina klasztorna w swietle uchwal Kapituly Generalnej Cystersów
Bobowski, Kazimierz. (2004) - In: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich S. 29-37

20Buchbeitrag  Symbolika religijna i koscielna w ikonografii pieczeci miast Pomorza zachodniego
Bobowski, Kazimierz. (2004) - In: Najnowsze badania nad numizmatyka S. 179-183

21Buchbeitrag  Podstawy gospodarcze cysterskich klasztorów slaskich
Bobowski, Kazimierz. (2003) - In: Korzenie srodkowoeuropejskej i górnoslaskiej kultury gospodarczej S. 242-249

22Buchbeitrag  Szkoly klasztorne w sredniowiecznym Wroclawiu. [Klosterschulen in Breslau im Mittelalter.]
Bobowski, Kazimierz. (2002) - In: Kultura edukacyjna na Górnym Slasku S. 21-28

23Buchbeitrag  Pismo, narzedzia i material pisarski w swietle specjalistycznych traktatów XV-wiecznych
Bobowski, Kazimierz. (2002) - In: FS Maria Eckert S. 425-428

24Buchbeitrag  Uwagi ogólne dotyczace zachodniopomorskich skryptoriów klasztornych (do konca XIII w.).
Bobowski, Kazimierz. (2002) - In: FS Zdzislaw Chmielewski S. 137-141

25Buchbeitrag  Polskie tradycje praw czlowieka a zagrozenia podstaw tych praw przez wspólczesny relatywizm kulturowy
Bobowski, Kazimierz. (2001) - In: FS Lech A. Tyszkiewicz S. 445-448

26Buchbeitrag  Das schlesische Kloster Trebnitz und andere Frauenklöster der Zisterzienser westlich und östlich der Oder
Bobowski, Kazimierz. (2001) - In: Zisterzienser. Norm, Kultur, Reform S. 137-150

27Buchbeitrag  Dyktat dokumentów zachodniopomorskich dla klasztoru Cystersów w Reinfeld (do koca XIII wieku)
Bobowski, Kazimierz. (2001) - In: Scriptura custos memoriae. Prace historyczne S. 285-290

28Buchbeitrag  Zwiazki Bialogardu z klasztorem w Grobi
Bobowski, Kazimierz. (2000) - In: Bialogard przez wieki S. 35-38

29Buchbeitrag  Die Neisser Bibliotheken im 15. und 16. Jh.
Bobowski, Kazimierz. (2000) - In: Oberschlesische Dichter und Gelehrte vom Humanismus bis zum Barock S. 407-422

30Buchbeitrag  Biblioteka klasztoru Cystersow w Henrykowie w okresie sredniowiecza (na podstawie zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroclawiu
Bobowski, KazimierzRatajczyk, Elzbieta. (2000) - In: Cystersi w spoleczenstwie Europy Srodkowej S. 391-404

31Buchbeitrag  Synteza sredniowiecznej dyplomatyki zachodniopomorskiej - próba sformulowania wzorca metodycznego
Bobowski, Kazimierz. (1999) - In: FS Edward Potkowski (1999) S. 49-53

32Buchbeitrag  Zwiazki koscielne czesko-slaskie w 12.-13.w. [Kirchliche böhmisch-schlesische Bündnisse im 12. und 13. Jahrhundert]
Bobowski, Kazimierz. (1998) - In: Slezsko v dejinách ceského státu S. 82-87

33Buchbeitrag  Zum Bearbeitungsstand von mittelalterlichen Handschriften und Bibliotheksbeständen schlesischer Zisterzienserklöster
Bobowski, Kazimierz. (1998) - In: FS Norbert Conrads S. 199-209

34Artikel  Kancelaria i dokument sredniowieczny jako przedmiot badan
Bobowski, Kazimierz. (1998) - In: Res historica Bd. 3 (1998) S. 143-149

35Buchbeitrag  Kancelaria i dokument sredniowieczny jako przedmiot badan [Die Kanzlei und die mittelalterliche Urkunde als Gegenstand der Forschungen]
Bobowski, Kazimierz. (1998) - In: Kultura pismiennicza sredniowieczna S. 143-149

36Artikel  Dolnoslaskie konwenty cysterskie filiacji lubiaskiej w okresie sredniowiecza [Niederschlesische Konvente der Zisterzienser der Leubuser Filiation im Mittelalter]
Bobowski, Kazimierz. (1998) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 53 (1998) S. 467-480

37Buchbeitrag  Ze studiów nad zyciem codziennym mnichów krzeszowskich w okresie sredniowiecza. [Zum Alltagsleben der Grüssauer Mönche im Mittelalter]
Bobowski, Kazimierz. (1997) - In: Krzeszów. Uswiecony Laska S. 86-89

38Buchbeitrag  Die Ratiborer Handschriftensammlung
Bobowski, Kazimierz. (1997) - In: Die Anfänge des Schrifttums in Oberschlesien S. 303-310

39Buchbeitrag  Zasadnicze tendencje rozwojowe dyplomatyki i sfragistyki rycerstwa zachodniopomorskiego w sredniowieczu do konca XIII wieku
Bobowski, Kazimierz. (1997) - In: Etos rycerski w Europie S. 113-120

40Buchbeitrag  Die Bibliographie der Geschichte Schlesiens. Stand, Perspektiven und Möglichkeiten einer internationalen Zusammenarbeit
Bobowski, KazimierzGladkiewicz, RyszardSanojca, Karol. (1997) - In: Bibliographien zur Geschichte Ostmitteleuropas S. 39-42

41Buchbeitrag  Armen- und Krankenpflege in den schlesischen Zisterzienserklöstern bis zur Säkularisation
Bobowski, Kazimierz. (1997) - In: Geschichte und Recht der Zisterzienser S. 154-161

42Buchbeitrag  Die Zweite Schlesische Linie (Linie Carlsruhe) (1795-1903). Einleitung
Bobowski, Kazimierz. (1997) - In: Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon S. 362

43Buchbeitrag  Die Siegel und die Bildung des Wappens der Stadt Demmin seit der Mitte des 14. Jahrhunderts bis 1648
Bobowski, Kazimierz. (1997) - In: Beiträge zur Geschichte Vorpommerns S. 169-173

44Buchbeitrag  Kosciól legnicki w dobie sredniowiecza
Bobowski, Kazimierz. (1997) - In: Studia z dziejów Kosciola katolickiego w Legnicy S. 7-28

45Buchbeitrag  Kryteria i metody oceny autentycznosci dokumentów.
Bobowski, Kazimierz. (1996) - In: Pomocné vedy historické a jejich místo mezi historickými obory S. 63-68

46Buchbeitrag  Das staatsrechtliche Verhältnis Pommerns zu Brandenburg im 13. Jahrhundert
Bobowski, Kazimierz. (1996) - In: Pommern. Geschichte, Kultur, Wissenschaft 3 S. 67-78

47Artikel  Fryderyk II, ksiaze Slaska, pan legnicko-brzeski (1480-1547) - reformator kosciola katolickiego i humanista [Friedrich II., Herzog von Schlesien, Herr von Liegnitz und Brieg (1480-1547) ein Reformator der katholischen Kirche und Humanist]
Bobowski, Kazimierz. (1996) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 51 (1996) S. 339-342

48Buchbeitrag  Mozliwosci rozszerzenia zakresu badan paleograficznych
Bobowski, Kazimierz. (1995) - In: Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce S. 143-147

49Buchbeitrag  Podstawy bytu konwentu trzebnickiego
Bobowski, Kazimierz. (1995) - In: Ksiega Jadwizanska S. 61-82

50Buchbeitrag  Uwagi dotyczace sieci klasztorów na Pomorzu Zachodnim w okresie sredniowiecza
Bobowski, Kazimierz. (1995) - In: Pomorze slowianskie i jego sasiedzi X-XV w. Praca zbiorowa S. 9-17

51Artikel  Stadtwappen und Siegel erzählen Geschichte: heraldische Insignien der Stadt Demmin
Bobowski, Kazimierz. (1994) - In: Der gemeinsame Weg (1994) S. 32-33

52Artikel  Ciekawsze karty z dziejów wroclawskich gimnazjów
Bobowski, Kazimierz. (1994) - In: Slaski labirynt krajoznawczy Bd. 6 (1994) S. 17-26

53Buchbeitrag  La base financière des couvents Cisterciens de Silésie à l'époque de la Réforme
Bobowski, Kazimierz. (1994) - In: Entre idéal et réalité S. 193-198

54Artikel  Rozwój kalsztorów cystersek w Niemczech i na ziemiach polskich w dobie sredniowiecza
Bobowski, Kazimierz. (1994) - In: Prace naukowe. Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Czestochowie. Zeszyty historyczne Bd. 2 (1994) S. 29-34

55Buchbeitrag  Przemiany etniczne na Pomorzu. Zachodnim w okresie wczesnofeudalnym
Bobowski, Kazimierz. (1993) - In: Opuscula minora in memoriam Iosepho Spors S. 27-39

56Buchbeitrag  Sw. Jadwiga trzebnicka (1174? -1243) - symbol konsolidacji narodów Europy
Bobowski, Kazimierz. (1993) - In: Kultura sredniowieczna slaska (1993) S. 69-76

57Artikel  Neue Forschungsergebnisse zum mittelalterlichen Urkunden- und Kanzleiwesen Pommerns (bis Ende des 13. Jahrhunderts)
Bobowski, Kazimierz. (1993) - In: Zeitschrift für Ostforschung Bd. 42 (1993) S. 321-337

58Buchbeitrag  Hospitales y casas de tutela en Pomerania occidental en el período de la Edad Media más temprana
Bobowski, Kazimierz. (1992) - In: El Camino de Santiago, la hospitalidad monástica y las peregrinaciones S. 217-219

59Buchbeitrag  Ars dictandi w skryptorium opactwa cystersów w meklemburskim Doberanie do konca XIII wieku
Bobowski, Kazimierz. (1992) - In: Studia sredniowieczne (1992) S. 99ff.

60Buchbeitrag  O potrzebie badan nad skryptoriami dokumentowymi cystersów na ziemiach polskich w okresie sredniowiecza. Stan i propozycje metod badawczych
Bobowski, Kazimierz. (1992) - In: Cystersi w kulturze sredniowiecznej Europy S. 55-62

61Buchbeitrag  Das Scriptorium des Prämonstratenserklosters in Usedom (bis zum Ende des 13. Jahrhunderts)
Bobowski, Kazimierz. (1991) - In: Pommern. Geschichte, Kultur, Wissenschaft S. 48-51

62Buchbeitrag  Esquisse du développement des réseaux de couvents de moines et de chanoines en Poméranie occidentale au Moyen Âge
Bobowski, Kazimierz. (1991) - In: Naissance et fonctionnement des réseaux monastiques et canoniaux S. 299-312

63Artikel  Sanktuarium sw. Jadwigi w Trzebnicy jako miejsce pielgrzymek w sredniowieczu i w czasach nowozytnych
Bobowski, Kazimierz. (1989) - In: Slaski labirynt krajoznawczy Bd. 1 (1989) S. 13-19

64Buchbeitrag  Poczatki kancelarii Miejskich na Pomorzu Zachodnim (do konca XIII. w.)
Bobowski, Kazimierz. (1989) - In: Studia z dziejów sredniowiecza polskiego i powszechnego S. 73-106

65Artikel  Ze studiów nad przesladowaniami i pogromami Zydów na Slasku w dobie sredniowiecza.
Bobowski, Kazimierz. (1989) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 44 (1989) S. 5-11

66Buchbeitrag  Zur Frage der Echtheit westpommescher Urkunden bis zum Ende des 13. Jahrhunderts
Bobowski, Kazimierz. (1988) - In: Fälschungen im Mittelalter Tl. 4 S. 523-530

67Buchbeitrag  Domy cysterskie w Dargunie i Eldenie: Oddzialywania gospodarcze i kulturalne [Dargun und Eldena - ihr wirtschaftlicher und kultureller Einfluß]
Bobowski, Kazimierz. (1987) - In: Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie zwizki S. 211-224

68Buchbeitrag  Prawnopanstwowy stosunek Pomorza Zachodniego wobec Brandenburgii na przestreni XIII wieku
Bobowski, Kazimierz. (1986) - In: Niemcy - Polska w sredniowieczu S. 225-235

69Artikel  Umacnianie sie prawney roli pieczeci w XII i XIII wieku (na przykladzie Pomerza Zachodniego) [ Die Stärkung der rechtlichen Rolle der Siegel im 12. und 13. Jahrhundert am Beispiel von Hinterpommern]
Bobowski, Kazimierz. (1986) - In: Czasopismo prawno-historyczne Bd. 38, 2 (1986) S. 23-40

70Artikel  Autentycznosc oraz problem datacji dokumentów zachodniopomorskich do konca XIII w..
Bobowski, Kazimierz. (1985) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia , 800 (1985) S. 223-273

71Artikel  O metodach identyfikacji rak pisarskich w rekopisach sredniowiecznych
Bobowski, Kazimierz. (1985) - In: Studia zródloznawcze Bd. 29 (1985) S. 1-7

72Artikel  Ze studiów nad autentycznoscia wczesnosredniowiecznych dokumentów zachodniopomorskich
Bobowski, Kazimierz. (1980) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia , 499 (1980) S. 23-37

73Artikel  W sprawie metod badawczych wczesnosredniowiecznej dyplomatyki slaskiej.
Bobowski, Kazimierz. (1980) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 35 (1980) S. 517-526

74Artikel  Sredniowieczna dyplomatyka papieska: przeglad edycji zródel i opracowan
Bobowski, Kazimierz. (1971) - In: Studia zródloznawcze Bd. 16 (1971) S. 171-184

75Artikel  Ze studiów nad dyplomatyka ksiazeca w Polsce w XIII w.
Bobowski, Kazimierz. (1964) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 19 (1964) S. 55-65

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.