RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Bohácová, Ivana«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Bohácová, Ivana

RI opac: 94 Einträge

1Sammelwerk  Stredoveká Evropa v pohybu: k pocte Jana Klápšt [Medieval Europe in motion]
Bohácová, IvanaSommer, Petr [Hrsg.]. - Praha (2014)

2Sammelwerk  Burg - Vorburg - Suburbium: zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren
Bohácová, IvanaPolaczek, Lumir [Hrsg.]. - Brno (2008)

3Sammelwerk  Stará Boleslav: premyslovský hrad v raném stredoveku
Bohácová, IvanaBartošková, Andrea [Hrsg.]. - Praha (2003)

4Monographie  Stará Boleslav. Archeologický výzkum 1988-1994
Bohácová, IvanaFrolík, JanŠpacek, Jaroslav. - Celákovice (1994)

5Buchbeitrag  Pribehy rekonstrukcnlch rezu historickym nadlozim Prazskeho hradu [The Stories of Reconstruction Sections of the Historical Overburden at Prague Castle]
Bohácová, Ivana. (2017) - In: Forum urbes medii aevi 10 S. 108-124

6Artikel  Praha archeologická. Koncepce a realizace projektu Integrovaného informacního systému archeologických pramenu Prahy.
Bohácová, IvanaPodliska, Jaroslav. (2015) - In: Archaeologia historica Bd. 40 (2015) S. 41-55

7Buchbeitrag  Bohemia and Great Moravia - archaeological evidence
Bohácová, IvanaProfantová, Nadja. (2015) - In: Great Moravia and the Beginnings of Christianity S. 143-154

8Artikel  Prezentace archeologických památek v Cechách: archeologické areály in situ: príklady z Pražského hradu a Vyšehradu [Die Präsentation archäologischer Denkmäler in Tschechien]
Bohácová, Ivana. (2015) - In: Archaeologia historica Bd. 40 (2015) S. 331-351

9Buchbeitrag  Stará Boleslav
Bohácová, Ivana. (2015) - In: Great Moravia and the Beginnings of Christianity S. 287-290

10Artikel  Archeologie stredovekých konstrukcních technologií - sbíjená rakev s panty a kruhovými úchyty z pohrebište pri kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi [Archäologie mittelalterlicher Konstruktionstechnologien - ein zusammengenagelter Sarg mit Beschlägen und Griffringen von dem Gräberfeld an der St. Klemenskirche in Stará Boleslav]
Bohácová, IvanaHošek, Jirí. (2014) - In: Archaeologia historica Bd. 39 (2014) S. 241-255
http://hdl.handle.net/11222.digilib/130289

11Buchbeitrag  Bohemia in the Great Moravian Period
Bohácová, Ivana. (2014) - In: The Cyril and Methodius mission and Europe S. 152-170

12Buchbeitrag  Civitas, Castrum, urbs - wczesnosredniowieczne grody jako zagadnienie archeologiczne. Przyczynek archeologii w dyskusji nad poczatkami panstwa
Bohácová, Ivana. (2014) - In: Funkcje grodów w panstwach wczesnosredniowiecznej Europy Srodkowej S. 73-98

13Artikel  Pocátky budování premyslovského státu a jeho centra - synchronizace výpovedi archeologických pramenu a její interpretace [Die Anfänge des Premyslidenstaates und seine Zentren - Synchronisierung der Aussagen archäologischer Quellen und ihre Interpretation]
Bohácová, Ivana. (2013) - In: Archaeologia historica Bd. 38 (2013) S. 7-25
http://hdl.handle.net/11222.digilib/128306

14Artikel  Replika dlažby vyšehradského typu v bazilice sv. Vavrince na Vyšehrade. Vícegeneracní archeologický výzkum a soucasná prezentace archeologické památky
Bohácová, Ivana. (2013) - In: Staletá Praha Bd. 29, 1 (2013) S. 114-125

15Buchbeitrag  Prague, Budec and Boleslav: The Reflection of State Formation in Early Medieval Archaeological Sources
Bohácová, Ivana. (2011) - In: Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa S. 371-396

16Buchbeitrag  Archeologie o rane stredoveké architekture ve Staré Boleslavi: Hrad, kostel sv. Kosmy a Damiána, bazilika sv. Václava, kostelík, sv. Klimenta a kostel neznámého (?) zasvecení
Bohácová, Ivana. (2010) - In: FS Anežka Merhautová S. 190-198

17Buchbeitrag  Stará Boleslav a odraz duchovní kultury v archeologických pramenech [Stará Boleslav and Reflection of Spiritual Culture in Archaeological Evidence]
Bohácová, Ivana. (2010) - In: Svatý Václav. Na památku 1100. výrocí narození knížete Václava Svatého S. 167-192

18Buchbeitrag  Die Kirchen auf dem Burgwall von Starä Boleslav. Ein Beitrag der Archäologie zur Erforschung der frühmittelalterlichen Sakralarchitektur in Böhmen
Bohácová, Ivana. (2010) - In: Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle S. 243-262

19Artikel  Rane stredoveké nože ze Staré Boleslavi. [Frühmittelalterliche Messer aus Stará Boleslav (Altbunzlau)]
Bohácová, IvanaHošek, Jirí. (2009) - In: Archaeologia historica Bd. 34 (2009) S. 367-392

20Buchbeitrag  Pražský hrad a Malá Strana v raném stredoveku a problém synchronizace jejich vývoje. [Die Prager Burg und die Kleinseite im Frühmittelalter und das Problem der Synchronisation ihrer Entwicklung]
Bohácová, Ivana. (2009) - In: Stare i nowe w sredniowieczu. Pomiedy innowacja a tradycja S. 71-98

21Buchbeitrag  Christianizace ceské spolecnosti a vznik významných sakrálních center (príklad Staré Boleslavi).
Bohácová, Ivana. (2009) - In: Kosciól w monarchiach Przemyslidów i Piastów S. 87-97

22Buchbeitrag  Pražský hrad a Malá Strana v raném stredoveku a problém synchronizace jejich vývoje
Bohácová, Ivana. (2009) - In: Stare i nowe w sredniowieczu. Pomiedy innowacja a tradycja S. 71-98

23Buchbeitrag  Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren als Gegenstand der archäologischen Forschung
Bohácová, IvanaPolácek, Lumír. (2008) - In: Burg - Vorburg - Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren S. 9-18

24Artikel  Prírodní prostredí Pražského hradu a jeho zázemí v raném stredoveku - výpoved' pylové analýzy sedimentu ze III. nádvor [Die natürliche Umwelt der Prager Burg und ihrer Umgebung im frühen Mittelalter. Aussagen einer Pollenanlyse des Bodens vom dritten Innenhof]
Kozáková, RadkaBohácová, Ivana. (2008) - In: Archeologické rozhledy Bd. 60 (2008) S. 547-564

25Buchbeitrag  The archaeology of fhe dawn of Prague
Bohácová, Ivana. (2008) - In: Burg - Vorburg - Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren S. 103-120

26Buchbeitrag  Contribution to the study of hinterland of the Early Medieval Stará Boleslav
Bohácová, Ivana. (2008) - In: Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren S. 179-194

27Artikel  Stará Boleslav: Stav a perspektivy studia funkcí a prostorového usporádání premyslovského hradu [Altbunzlau. Stand und Perspektiven für die Erforschung von Funktion und räumlicher Organisation der przemyslidischen Burg]
Bohácová, Ivana. (2006) - In: Archeologické rozhledy Bd. 58 (2006) S. 695-723

28Buchbeitrag  Archeologie o historii Staré Boleslavi
Bohácová, Ivana. (2006) - In: FS Jirí Sláma (2006) S. 9-20

29Artikel  Pohanské rituály èi bìžné remeslo? Príspìvek k poznání zázemí Pražského hradu na prelomu raného a vrcholného stredovìku [The Pagan rituals or an ordinary craft? A Contribution towards the knowledge of the Prague Castle background on the verge of Early and High Middle Ages]
Bohácová, Ivana. (2006) - In: Archaeologica Pragensia Bd. 18 (2006) S. 19-44

30Artikel  K historii archeologického zkoumání center raného stredoveku v Cechách: Príklad ze Staré Boleslavi [Zur Geschichte der archäologischen Erforschung der Zentren im frühmittelalterlichen Böhmen am Beispiel von Stará Boleslav]
Bohácová, Ivana. (2006) - In: Archeologické rozhledy Bd. 58 (2006) S. 17-128

31Buchbeitrag  Georeliéf jako zdroj poznání historického vývoje lokality. [Georelief als Erkenntnisquelle der historischen Entwicklung der Fundstelle]
Bohácová, IvanaHerichová, Iva. (2004) - In: Forum urbes medii aevi 1 S. 10-18

32Buchbeitrag  Georeliéf jako zdroj poznání historického vývoje lokality [Das Georelief als Erkenntnisquelle der historischen Entwicklung der Fundstelle.]
Bohácová, IvanaHerichová, Iva. (2004) - In: Forum urbes medii aevi 2 S. 10-18

33Buchbeitrag  Predmìty každodenního života v areálu premyslovského hradu ve Staré Boleslavi [Objects of everyday life in the precincts of the Premyslid stronghold at Stará Boleslav]
Bohácová, Ivana. (2003) - In: Stará Boleslav. Premyslovský hrad v raném stredoveku S. 293-310

34Buchbeitrag  Stavební podoba, nálezové kontexty a chronologie sakrálních staveb. [Sacral buildings: general apearence, location and timing and chronology of their construction]
Bohácová, Ivana. (2003) - In: Stará Boleslav. Premyslovský hrad v raném stredoveku S. 195-198

35Buchbeitrag  Záchranný archeologický výzkum od r. 1988. [Rescue excavations since 1988]
Bohácová, Ivana. (2003) - In: Stará Boleslav. Premyslovský hrad v raném stredoveku S. 37-55

36Buchbeitrag  Stará Boleslav v rane stredovekém premyslovském státe [Stará Boleslav in the early medieval Premyslid state]
Bohácová, Ivana. (2003) - In: Stará Boleslav. Premyslovský hrad v raném stredoveku S. 471-478

37Buchbeitrag  Sídlištní zástavba. Prehled základních typu staveb a objektu [Settlement structures]
Bohácová, Ivana. (2003) - In: Stará Boleslav. Premyslovský hrad v raném stredoveku S. 211-219

38Artikel  Doklady cesko-polských kontaktu z rane stredoveké Staré Boleslavi. [Belege der tschechisch-polnischen Kontakte im Frühmittelalter in Alt Bunzlau]
Bohácová, Ivana. (2003) - In: Archaeologia historica Bd. 28 (2003) S. 47-53

39Buchbeitrag  Poznámky ke genezi historického nadloží. [Notes on the genesis of the historical deposits]
Bohácová, IvanaHerichová, Iva. (2003) - In: Stará Boleslav. Premyslovský hrad v raném stredoveku S. 112-132

40Buchbeitrag  K vybavení interiéru sakrálních staveb. [On the interiors of the sacral buildings]
Bohácová, Ivana. (2003) - In: Stará Boleslav. Premyslovský hrad v raném stredoveku S. 205-210

41Buchbeitrag  Opevnení. [Fortifications]
Bohácová, Ivana. (2003) - In: Stará Boleslav. Premyslovský hrad v raném stredoveku S. 133-173

42Buchbeitrag  Topografie a základní horizonty vývoje rane stredoveké Staré Boleslavi. [The topography and basic developmental horizons of early medieval Stará Boleslav]
Bohácová, Ivana. (2003) - In: Stará Boleslav. Premyslovský hrad v raném stredoveku S. 459-470

43Buchbeitrag  Keramika. [Ceramics]
Bohácová, Ivana. (2003) - In: Stará Boleslav. Premyslovský hrad v raném stredoveku S. 393-458

44Artikel  Stará Boleslav Premyslovsky hrad v ranem stredoviku [Stara Boleslav (Central Bohemia) Premyslid stronghold in the early middle ages]
Bohácová, Ivana [Hrsg.]. (2003) - In: Mediaevalia archaeologica Bd. 5 (2003) S. 7-478

45Buchbeitrag  Topografie lokality. [Site topography]
Bohácová, Ivana. (2003) - In: Stará Boleslav. Premyslovský hrad v raném stredoveku S. 11-16

46Buchbeitrag  Archeologický výzkum kostelu sv. Václava, sv. Klimenta a kostela neznámého zasvecení. [Archaeological excavation of the churches of St Wenceslas, St Clement and of the church of unknown dedication]
Bohácová, IvanaŠpacek, Jaroslav. (2003) - In: Stará Boleslav. Premyslovský hrad v raném stredoveku S. 181-194

47Buchbeitrag  Pohrbívání. Topografie a charakteristika nálezových situací
Bohácová, Ivana. (2003) - In: Stará Boleslav. Premyslovský hrad v raném stredoveku S. 221-226

48Artikel  Rane stredoveká fortifikace ve Staré Boleslavi. Príspevek k poznání rane stredoveké stavební techniky [Frühmittelalterliche Fortifikation in Stará Boleslav. (Beitrag zur Erkenntnis der mittelalterlichen Bautechnik)]
Bohácová, IvanaŠpacek, Jaroslav. (2002) - In: Archaeologia historica Bd. 27 (2002) S. 37-50

49Buchbeitrag  Polské prvky v keramice z premyslovského hradište ve Staré Boleslavi. Ke kontaktum Polska a Cech v raném stredovéku
Bohácová, Ivana. (2002) - In: Civitas & villa. Miasto i wiec w sredniowiecznej Europie srodkowej S. 429-437

50Buchbeitrag  Das archäologische Areal auf dem III. Hof der Prager Burg und seine Bedeutung für die Erforschung der Chronologie Mittelböhmens im frühen Mittelalter
Bohácová, Ivana. (2001) - In: Velká Morava mezi východem a západem S. 69-75

51Artikel  Pražský hrad a jeho nejstarší opevnovací systémy [Die Prager Burg und ihre ältesten Befestigungssysteme]
Bohácová, Ivana. (2001) - In: Mediaevalia archaeologica Bd. 3 (2001) S. 179-301

52Artikel  Soubor keramiky z pocátku vrcholného stredoveku ze Staré Boleslavi [A ceramic assemblage dating to the beginning of the High Middle Ages from Stará Boleslav]
Bohácová, IvanaŠpacek, Jaroslav. (2001) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 5 (2001) S. 599-621

53Artikel  Rane stredoveké kostely sv. Václava a sv. Klimenta ve Staré Boleslavi. Príspevek k poznání rane stredoveké stavební techniky [Die frühmittelalterlichen Kirchen des Hl. Wenzel und des Hl. Klemens in Stará Boleslav. Beitrag zur Erkenntnis der frühmittelalterlichen Bautechnik]
Bohácová, IvanaŠpacek, Jaroslav. (2001) - In: Archaeologia historica Bd. 26 (2001) S. 259-278

54Buchbeitrag  Altbunzlau (Stará Boleslav)
Bohácová, Ivana. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 385-388

55Artikel  Výsledky záchranného archeologického výzkumu v areálu okolí baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi. Predbežná zpráva z let 1997-1998 [Ergebnisse der Rettungsgrabung im Areal und in der Umgebung der Basilika St. Wenzeslaus in Stará Boleslav. (Vorbericht über Grabungen in den Jahren 1997-1998)]
Špacek, JaroslavBohácová, Ivana. (2000) - In: Archaeologia historica Bd. 25 (2000) S. 307-322

56Artikel  Rane stredoveké kostely sv. Václava a sv. Klimenta ve Staré Boleslavi v kontextu studia archeologických situací a jejich keramického inventáre [The Early Medieval Churches of St. Wenceslas and St. Clement at Stará Boleslav, in the context of studies of the archaeological situation and their ceramic inventories]
Bohácová, IvanaŠpacek, Jaroslav. (2000) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 4 (2000) S. 307-335

57Artikel  Budec - Levý Hradec - Libice n. Cidlinou - Pražský hrad - Stará Boleslav . Prameny a literatura ke studiu vybraných stredoceských hradišt 1970-1999 [Budec - Levý Hradec - Prager Burg - Stará Boleslav - Libice n. Cidlinou: Die Quellen und die Literatur zu einem Studium von ausgewählten mittelböhmischen Burgwällen 1970-1999]
Bartošková, AndreaBohácová, IvanaCiháková, Jarmilau.a.. (2000) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 4 (2000) S. 505-530

58Artikel  Budec - Levý Hradec - Libice nad Cidlinou - Pražský hrad - Stará Boleslav. Prameny a literatura ke studiu vybraných stredoceských hradišt 1970-1999. [Budec-Levý Hradec-Libice nad Cidlinou-Prager Burg-Stará Boleslav. Die Quellen und die Literatur zu einem Studium von ausgewählten mittelböhmischen Burgwällen 1970-1999]
Bartošková, AndreaBohácová, IvanaCiháková, JarmilaFrolík, JanJustová-Princová, JarmilaTomková, Katerina. (2000) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 4 (2000) S. 505-530

59Artikel  Podlahové dlaždice z archeologických výzkumu v okolí baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi. [Floor tiles from archaeological excavations around the Basilica of St Wenceslas at Stará Boleslav]
Bohácová, IvanaŠpacek, Jaroslav. (1999) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 3 (1999) S. 487-510

60Artikel  Das archäologische Areal unter dem III. Hof der Prager Burg. Bemerkungen zur Bedeutung und Aussagekraft der Quellen im Kontext der frühmittelalterlichen Burg
Bohácová, Ivana. (1999) - In: Archeologické rozhledy Bd. 51 (1999) S. 692-714

61Artikel  K problematice dispozice a komunikacního systému Pražského hradu v raném stredoveku [Über Disposition und Kommunikationssystem in der Prager Burg im Frühmittelalter]
Bohácová, Ivana. (1998) - In: Archaeologia historica Bd. 23 (1998) S. 9-10

62Artikel  Kování avarského puvodu ze Staré Boleslavi. [Fittings of Avar origin from Stará Boleslav]
Bohácová, IvanaProfantová, NadjaŠpacek, Jaroslav. (1998) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 2 (1998) S. 341-348

63Buchbeitrag  Zum Befestigungssystem der Premyslidenburgen (am Beispiel der archäologischen Untersuchungen in der Prager Burg und in Stará Boleslav
Bohácová, Ivana. (1998) - In: Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa S. 37-47

64Buchbeitrag  Über Disposition und Kommunikationssystem in der Prager Burg im Frühmittelalter
Bohácová, Ivana. (1998) - In: Sborník príspevku prednesených na XXIX. Celostátní Konferenci S. 9-20

65Artikel  Zur Problematik der Aussage von der stratigrafischen Entwicklung der Prager Burg
Bohácová, Ivana. (1998) - In: Archeologické rozhledy Bd. 50 (1998) S. 672-688

66Artikel  Archeologicke podzemi Prazskeho hradu: minulost a soucasnost arealu pod deskou III. nadvori [Le sous-sol archeologique du chateau de Prague: passe et present de l'aire situee sous la cour III du chateau]
Bohácová, Ivana. (1997) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 35 (1997) S. 116-118

67Buchbeitrag  Pražský hrad v období velkomoravském. [Die Prager Burg in grossmährischer Zeit]
Bohácová, Ivana. (1997) - In: Svätopluk 894 - 1994 S. 33-46

68Artikel  Keramika prelomu raného a vrcholného stredoveku z prostoru cp. 39 a 40 ve Vikárské ulici na Pražském hrade [Keramik von der Wende des Früh- und Hochmittelalters im Raum der Vikariusgasse]
Bohácová, Ivana. (1997) - In: Archeologické rozhledy Bd. 49 (1997) S. 86-102

69Artikel  Stratifikovaný nález hradištní sekery na Pražském hrade [A stratifed find of a Slavic-period axe from the Prague Castle]
Bohácová, Ivana. (1997) - In: Sbornik Spolecnosti Pratel Starozitnosti Bd. 1 (1997) S. 43-46

70Buchbeitrag  Sonda do života a vývoje premyslovského hradište ve Staré Boleslavi. [Eine Sonde in das Leben und die Entwicklung der premyslidischen Burgwalls in Stará Boleslav (Altbunzlau)]
Bohácová, Ivana. (1997) - In: Zivot v archeologii stredoveku S. 41-52

71Buchbeitrag  Die älteste stratigraphierte Keramik und das Studium der frühmittelalterlichen Besiedlung der Prager Burg
Bohácová, Ivana. (1996) - In: Sborník príspevku prednesených na XXVII. Celostátní Konference S. 483-492

72Artikel  Nejstarší stratifikovaná keramika a studium hradištního opevnení Pražského hradu. [Die älteste stratigraphierte Keramik und das Studium der frühmittelalterlichen Befestigung der Prager Burg]
Bohácová, Ivana. (1996) - In: Archaeologia historica Bd. 21 (1996) S. 483-492

73Buchbeitrag  Möglichkeiten und Grenzen eines allgemeinen Konsenses Gebiet des Studiums frühmittelalterlicher Keramik
Bohácová, Ivana. (1994) - In: Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert (1994) S. 119-126

74Artikel  Tretí rane stredoveký kostel na akropoli hradište v Staré Boleslavi
Bohácová, IvanaŠpacek, Jaroslav. (1994) - In: Archeologické rozhledy Bd. 46 (1994) S. 607-617

75Artikel  Nekolik poznámek k opevnení Pražského hradu na sklonku raného stredoveku a k soucasnému stavu jeho poznání
Bohácová, Ivana. (1994) - In: Archaeologia historica Bd. 19 (1994) S. 9-18

76Buchbeitrag  Medieval Archaeology 1969-1993. Selected Bibliography of the Works Prepared within the Research Programme of the Institute of Archaeology, Prague
Bohácová, IvanaDrasnarová, MiladaKlápšte, JanJezek, Martinu.a.. (1994) - In: 25 years of archaeological research in Bohemia S. 111-132

77Buchbeitrag  Prague Castle, Vyšehrad Castle and the Prague Agglomeration
Bohácová, IvanaFrolík, JanSmetánka, ZdenekNechvátal, BorivojHrdlicka, Ladislav. (1994) - In: 25 years of archaeological research in Bohemia S. 153-164

78Artikel  Výzkum opevnení ve Staré Boleslavi. Predbežné sdelení
Bohácová, IvanaFrolík, JanŠpacek, Jaroslav. (1994) - In: Archaeologia historica Bd. 19 (1994) S. 27-35

79Artikel  Záchranný výzkum na hrade v Mladé Boleslavi
Bohácová, IvanaFrolík, Jan. (1994) - In: Castellologica bohemica Bd. 4 (1994) S. 107-112

80Buchbeitrag  Zum gegenwärtigen Stand des Studiums der frühmittelalterlichen Keramik in Mittelböhmen
Tomková, KaterinaBartošková, AndreaBohácová, IvanaCiháková, JarmilaFrolík, JanHrdlicka, Ladislav. (1994) - In: Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert (1993) S. 165-182

81Artikel  Predbežná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Staré Boleslavi v letech 1988-1992
Bohácová, IvanaFrolík, JanŠpacek, Jaroslav. (1993) - In: Archaeologia historica Bd. 18 (1993) S. 239-246

82Buchbeitrag  Novs prameny k przemyslovsksmu hradisti ve Stars Boleslavi. Predbezná informace [New sources to the Przemysl dynasty's hillfort of the town Starä Boleslav. Preliminary report]
Bohácová, Ivana. (1993) - In: Lokalne osrodki wladzy panstwowej w XI-XII wieku w Europie Srodkowo-Wschodniej S. 201-218

83Artikel  Ochrana archeologických památek na Pražském hrade
Bohácová, IvanaFrolík, Jan. (1992) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 14, 3 (1992) S. 44-47

84Artikel  Archeologický výzkum Pražského hradu v 80. letech.
Frolík, JanBohácová, Ivana. (1992) - In: Staletá Praha Bd. 22 (1992) S. 71-88

85Buchbeitrag  Archeologický výzkum Pražského hradu v 80. letech
Frolík, JanBohácová, Ivana. (1992) - In: Památky pod zemí S. 71-88

86Artikel  Nové archeologické prameny a pocátky Pražského hradu [Neue archäologische Quellen und die Anfänge der Prager Burg]
Bohácová, IvanaFrolík, Jan. (1991) - In: Archeologické rozhledy Bd. 43 (1991) S. 562-576

87Artikel  Príspevek k poznání keramiky v pražském prostredí na pocátku vrcholného stredoveku
Bohácová, Ivana. (1991) - In: Archaeologica Pragensia Bd. 11 (1991) S. 115-137

88Artikel  Príspevek k poznání života a životního prostredí na Pražském hrade a Hradcanech
Bohácová, IvanaFrolík, JanPetrícková, JitkaŽegklitz, Jaromír. (1990) - In: Archaeologia historica Bd. 15 (1990) S. 177-189

89Artikel  Jirské námestí na Pražském hrade [Der Georg-Platz auf der Prager Burg]
Bohácová, IvanaFrolík, JanŽegklitz, Jaromír. (1989) - In: Archaeologia historica Bd. 14 (1989) S. 193-202

90Artikel  Príspevek k poznání života a životního prostredí na Pražském hrade a Hradcanech
Bohácová, IvanaFrolík, JanŽegklitz, JaromírPetrícková, Jitka. (1989) - In: Archaeologia historica Bd. 14 (1989) S. 177-189

91Artikel  Predbežné výsledky výzkumu Pražského hradu v letech 1980 -1987
Bohácová, IvanaFrolík, JanŽegklitz, JaromírTomková, Katerina. (1988) - In: Archaeologia historica Bd. 13 (1988) S. 173-198

92Artikel  Bývalý biskupuv dum na Pražském hrade
Bohácová, IvanaFrolík, JanChotebor, PetrŽegklitz, Jaromír. (1986) - In: Archaeologia historica Bd. 11 (1986) S. 117-126

93Artikel  Praha 6 - Repy. Dosavadní výsledky a perspektivy dalšího studia
Bohácová, IvanaKlápšte, Jan. (1984) - In: Archaeologica Pragensia Bd. 5, 2 (1984) S. 373-377

94Artikel  Prvé zprávy o sídlištích jako jeden z pramenu poznání dejin osídlení
Bohácová, Ivana. (1983) - In: Archaeologia historica Bd. 8 (1983) S. 405-410

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.