RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Buko, Andrzej«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Buko, Andrzej

RI opac: 72 Einträge

1Sammelwerk  Bodzia. Elitarny cmentarz z poczatków panstwa polskiego
Buko, Andrzej [Hrsg.]. - Warszawa (2016)

2Sachtitel  [Bibliographie]
Buko, Andrzej. (2016)
http://pan-pl.academia.edu/BukoAndrzej

3Sammelwerk  Bodzia: a late Viking-Age elite cemetery in Central Poland
Cyngot, Dorota [Bearb.]. Buko, Andrzej [Hrsg.]. - Leiden [u.a.] (2015)

4Sammelwerk  Making a medieval town: patterns of early medieval urbanization
Buko, AndrzejMcCarthy, Mike [Hrsg.]. - Warszawa (2010)

5Monographie  The archaeology of early medieval Poland: discoveries, hypotheses, interpretations
Buko, Andrzej. - Leiden (2008)

6Monographie  Archeologia Polski wczesnosredniowiecznej: odkrycia, hipotezy, interpretacje
Buko, Andrzej. - Warszawa (2005)

7Sammelwerk  Archeologia w teorii i w praktyce
Buko, AndrzejUrbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Warszawa (2000)

8Sammelwerk  Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieznienskiego
Buko, AndrzejSwiechowski, Zygmunt [Hrsg.]. - Warszawa (2000)

9Monographie  Poczatki Sandomierza
Buko, Andrzej. - Warszawa (1998)

10Sammelwerk  Imported and Locally Produced Pottery: Methods of Identification and Analysis ; (Materials from I Conference of Pottery Research Group of Committee for Pre- and Protohistoric Sciences of Polish Academy of Sciences)
Buko, AndrzejPela, Wlodzimierz [Hrsg.]. - Warszawa (1997)

11Monographie  Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do badan
Buko, Andrzej. - Wroclaw (1990)

12Sammelwerk  Caputaquis medievale II: ricerche 1974-1980
Cilento, NicolaHensel, WitoldBuko, Andrzej [Bearb.]. - s.l. (1984)

13Buchbeitrag  Katastrofa budowlana? O nieznanym epizodzie budowlanym najstarszej fazy rezydencji ksiazecej na Górze Katedralnej w Chelmie
Buko, Andrzej. (2017) - In: FS Hanna Kócka-Krenz S. 883-896

14Buchbeitrag  The Bodzia Cemetery in Light of the Interdisciplinary Research
Buko, Andrzej. (2015) - In: Bodzia. A late Viking-Age elite cemetery in Central Poland S. 523-553

15Buchbeitrag  Ziemie polskie przed Piastami: jednorodny czy zróznicowany obraz regionów?
Buko, Andrzej. (2015) - In: FS Wladyslaw Duczko S. 55-62

16Buchbeitrag  Overview of the Finds from the Bodzia Cemetery
Buko, Andrzej. (2015) - In: Bodzia. A late Viking-Age elite cemetery in Central Poland S. 163-165

17Buchbeitrag  Looking Towards Bodzia: An Introduction
Buko, Andrzej. (2015) - In: Bodzia. A late Viking-Age elite cemetery in Central Poland S. 1-7

18Artikel  Marek Dulinicz as a researcher of Early Medieval Masovia
Buko, Andrzej. (2015) - In: Archaeologia Polona Bd. 48 (2010) S. 5-15

19Buchbeitrag  Chronology of the Cemetery
Buko, AndrzejKara, Michal. (2015) - In: Bodzia. A late Viking-Age elite cemetery in Central Poland S. 427-436

20Artikel  Sredniowieczne kamienne wieze ziemi chelmskiej [Medieval stone towers of the Chelm Land]
Buko, Andrzej. (2014) - In: Przeglad archeologiczny Bd. 62 (2014) S. 125-146

21Buchbeitrag  Fortified medieval sites in Central Europe: construction, techniques, functions, regional differentiations
Buko, Andrzej. (2014) - In: Mura di legno, mura di terra, mura di pietra S. 651-668

22Buchbeitrag  Bodzia: a unique Viking age cemetery with chamber-like graves from central Poland
Buko, AndrzejKara, MichalDuczko, WladyslawSobkowiak-Tabaka, Iwona. (2013) - In: Scandinavian culture in medieval Poland S. 353-372

23Buchbeitrag  Old Ties, New Challenges. The power Centres and the Rise of the Oldest Piast's Patrimony in Archaeological Perspective
Buko, Andrzej. (2013) - In: Consensus or violence? Cohesive forces in early and high medieval societies (9th-14th c.) S. 67-82

24Artikel  Fortified medieval sites in Central Europe: construction, techniques, functions, regional differentiations
Buko, Andrzej. (2013) - In: Scienze dell'Antichità Bd. 19 (2013) S. 651-668

25Artikel  A unique medieval cemetery from the 10th/11th century with chamber-like graves from Bodzia (central Poland). Preliminary result of the multidisciplinary research
Buko, Andrzej. (2013) - In: Archäologisches Korrespondenzblatt Bd. 43 (2013) S. 423-442

26Buchbeitrag  Medieval Rural Settlements in the Central Europe (6th-mid: 13th c.): Examples from the Polish Lands
Buko, Andrzej. (2012) - In: Paesaggi, comunità, villaggi medievali S. 41-60

27Buchbeitrag  Between Wolin and Truso. The Southern part of the Baltic Rim at the time of Rise of the Polish State (an archaeological perspective)
Buko, Andrzej. (2012) - In: FS Nils Blomkvist S. 53-70

28Buchbeitrag  Glowne cezury i wyznaczniki zmian spolezno-kulturowych na ziemiach polskich we wcesnym sredoniowieczej: (zarys problematiki badawcej)
Buko, Andrzej. (2012) - In: Rytm przemian kulturowych w pradziejach i sredniowieczu S. 411-447

29Artikel  Early Medieval archaeology in Poland: the beginnings and development stages
Buko, Andrzej. (2012) - In: PCA. Post classical archaeologies Bd. 2 (2012) S. 361-378

30Buchbeitrag  Sandomierz sedes regniprindpalis and State Formation Processes in Little Poland
Buko, Andrzej. (2011) - In: Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa S. 643-652

31Buchbeitrag  Pomiedzy Polska a Rusia. Z nowszych badan archeologicznych nad wczesnym sredniowieczem ziemi chelmskiej
Buko, Andrzej. (2010) - In: FS Henryk Samsonowicz (2010) S. 107-128

32Artikel  Doc. Dr. hab. Marek Krzysztof Dulinicz +: 10. 5. 1957 - 6. 6. 2010
Buko, Andrzej. (2010) - In: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters Bd. 38 (2010) S. 215-220

33Buchbeitrag  Edilizia residenziale in Europa centro-settentrionale (secoli IX-X)
Buko, Andrzej. (2010) - In: Edilizia residenziale tra IX-X secolo. Storia e archeologia S. 199-222

34Buchbeitrag  Roots of early European urbanization: an introduction
Buko, Andrzej. (2010) - In: Making a medieval town. Patterns of early medieval urbanization S. 7-14

35Artikel  The first early urban centers in Little Poland and the policy of the first Piast' dynasty
Buko, Andrzej. (2010) - In: Acta praehistorica et archaeologica Bd. 42 (2010) S. 51-70

36Buchbeitrag  Byzantine cultural enclave in Central Europe? An example of the mortared tower complex at Stolpie (south-eastern Poland)
Buko, Andrzej. (2010) - In: Rome, Constantinople and Newly converted Europe. Archeological and Historical Evidence S. 233-250

37Buchbeitrag  Kontynuacja czy transformacja? Wybrane aspekty badah dawnych miejsc kultu pogahskiego na ziemi sandomierskiej [Continuation or transformation? Chosen aspects of research of ancient places of pagan cult in the Sandomierz region]
Buko, Andrzej. (2010) - In: Sacrum poganskie - sacrum chrzescijanskie S. 225-252

38Artikel  Najstarsze osrodki grodowo-miejskie Malopolski na tle procesów urbanisztycznych panstwa pierwszych Piastów
Buko, Andrzej. (2010) - In: Historické štúdie Bd. 46 (2010) S. 175-198

39Artikel  Pottery fragmentation as a source of archaeological information
Buko, Andrzej. (2008) - In: Archaeologia Polona Bd. 46 (2008) S. 149-162

40Artikel  Pottery fragmentation as a source of archaeological information
Buko, Andrzej. (2008) - In: Archaeologia Polona Bd. 46 (2008) S. 149-162

41Artikel  Ceramology: what is it and why?
Buko, Andrzej. (2008) - In: Archaeologia Polona Bd. 46 (2008) S. 15-27

42Buchbeitrag  "Tribal" societies and the rise of early medieval trade: archaeological evidence from Polish territories (eighth-tenth centuries).
Buko, Andrzej. (2007) - In: Post-Roman towns, trade and settlement in Europe and Byzantium Tl. 1 S. 431-450

43Buchbeitrag  On the Frontier between the West and East Slavonic Worlds: The Area West of the Upper Bug River during 10th-13th Centuries
Buko, Andrzej. (2007) - In: Siedlung, Kommunikation und Wirtschaft im westslawischen Raum S. 57-65

44Buchbeitrag  Archeologia wczesnosredniowieczna Polski Srodkowowschodniej: nowe wyniki i wyzwania badawcze
Buko, Andrzej. (2006) - In: Stan i potrzeby badan nad wczesnym sredniowieczem w Polsce - 15 lat pózniej S. 329-350

45Buchbeitrag  Sandomierz i Zawichost we wczesnym sredniowieczu: sojusznicy czy rywale?
Buko, Andrzej. (2005) - In: FS Klementyna Zurowska S. 259-268

46Buchbeitrag  Unknown revolution: Archaeology and the beginnings of the Polish state
Buko, Andrzej. (2005) - In: East Central and Eastern Europe in the early Middle Ages S. 162-178

47Buchbeitrag  Nowe i zapomniane. Spolecznosci lokalne wobec innowacji (na przykladzie wybranych odkryc z okresu wczesnego sredniowiecza ze wschodniej Malopolski)
Buko, Andrzej. (2004) - In: Wedrówki rzeczy i idei w sredniowieczu. Spotkania Bytomskie V S. 217-240

48Buchbeitrag  Ziemia chelmska w poczatkach panstwa polskiego: problematyka badawcza
Buko, Andrzej. (2004) - In: FS Jana Gurby S. 309-324

49Buchbeitrag  Czy poganskie cmentarze slowianskie byly miejscami religijnego kultu?
Buko, Andrzej. (2004) - In: FS Maria Miskiewicz S. 67-78

50Buchbeitrag  O zagadkowych znakach na dnach naczyn wczesnosredniowiecznych z Kalisza
Buko, Andrzej. (2003) - In: FS Wojciech Szymanski S. 423-430

51Buchbeitrag  Najstarsze klasztory dominikanskie w przestrzeni osrodków wczesnomiejskich na ziemiach polskich
Buko, Andrzej. (2003) - In: Dominikanie. Gdansk, Polska, Europa S. 287-306

52Buchbeitrag  Ziemia sandomierska w poczatkach panstwa polskiego
Buko, Andrzej. (2003) - In: Civitas Schinesghe cum pertinentiis S. 121-150

53Artikel  Wczesnosredniowieczna osada w Kaczycach kolo Opatowa. Zagadkowy epizod w dziejach osadnictwa wiejskiego na Wyzynie Sandomierskiej
Buko, Andrzej. (2003) - In: Archeologia polski Bd. 48 (2003) S. 113-156

54Buchbeitrag  Wielkie kopce malopolskie z okresu wczesnego sredniowiecza
Buko, Andrzej. (2003) - In: FS Andrzej Zaki S. 287-310

55Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczne osadnictwo wiejskie na Wyzynie Sandomierskiej w poczatkach panstwa polskiego. Problematyka badawcza
Buko, Andrzej. (2002) - In: Civitas & villa. Miasto i wiec w sredniowiecznej Europie srodkowej S. 339-346

56Artikel  Procesy stratyfikacyjne ceramiki z wykopalisk: problem fragmetaryzacji zbiorów [Ablagerungsvorgänge von Keramik aus archäologischen Ausgrabungen: Das Problem der Keramikfragmentarion]
Buko, Andrzej. (2002) - In: Studijné zvesti Bd. 35 (2002) S. 247-258

57Buchbeitrag  Najstarsze osrodki grodowo-miejskie na ziemiach polskich [The oldest settlements and towns on Polish lands]
Buko, Andrzej. (2001) - In: Polska na przelomie I i II tysiaclecia. Materialy sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki S. 223-233

58Buchbeitrag  Poganskie miejsca swiete w krajobrazie osadnictwa Wyzyny Sandomierskiej.
Buko, Andrzej. (2000) - In: Czlowiek, sacrum, srodowisko S. 61-83

59Buchbeitrag  "Sandomierska szkola" badan terenowych
Buko, Andrzej. (2000) - In: Archeologia w teorii i w praktyce S. 27-38

60Buchbeitrag  Malopolska "czeska" i Malopolska "polanska"
Buko, Andrzej. (2000) - In: Ziemie polskie w X wieku S. 143-168

61Buchbeitrag  Osadnictwo wiejskie z poczatków panstwa polskiego na Wyzynie Sandomierskiej. Przyklad osady w Kaczycach k. Opatowa
Buko, Andrzej. (2000) - In: Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieznienskiego S. 199-207

62Buchbeitrag  Polska w dobie Zjazdu Gnieznienskiego. Bilans zalozen i wyników programu
Buko, Andrzej. (2000) - In: Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieznienskiego S. 7-17

63Buchbeitrag  Elementy kultury materialnej jako oznaki identyfikacji grupowej: przyklad ceramiki
Buko, Andrzej. (2000) - In: Kultury archeologiczne a rzeczywistosc dziejowa S. 215-229

64Buchbeitrag  Poczatki Sandomierza w swietle badan archeologicznych
Buko, Andrzej. (1999) - In: Sedes regni principales. Materialy z konferencji S. 7-18

65Artikel  Znaczenie Sandomierza w budowie podstaw terytorialnych panstwa polskiego
Buko, Andrzej. (1999) - In: Zeszyty sandomierskie Bd. 6, 9 (1999) S. 69-72

66Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczna aglomeracja sandomierska. Poczatki i podstawy rozwoju
Buko, Andrzej. (1999) - In: Centrum i zaplecze we wczesnosredniowiecznej Europie Srodkowej. Spotkania Bytomskie III S. 197-206

67Artikel  Polska we wspólnocie narodów Europy - perspektywy badawcze
Buko, Andrzej. (1997) - In: Zeszyty sandomierskie Bd. 4, 6 (1997) S. 3-7

68Artikel  Kaczyce. Zaginiona osada z poczatków panstwa polskiego
Buko, Andrzej. (1997) - In: Zeszyty sandomierskie Bd. 4 (1997) S. 38-39

69Artikel  Origins of towns in southern Poland: the example of medieval Sandomierz
Buko, Andrzej. (1994) - In: Archaeologia Polona Bd. 32 (1994) S. 171-184
http://www.iaepan.edu.pl/archaeologia-polona/object/486

70Artikel  Trzy wcielenia Sudomira
Buko, Andrzej. (1994) - In: Zeszyty sandomierskie Bd. 1 (1994) S. 35-38

71Artikel  Ceramology and Medieval pottery research in Poland
Buko, Andrzej. (1992) - In: Archaeologia Polona Bd. 30 (1992) S. 5-25
http://www.iaepan.edu.pl/archaeologia-polona/object/438

72Buchbeitrag  Appunti generali relativi agli studi del materiale ceramico
Buko, Andrzej. (1981) - In: Le origini di Venezia. Problemi, esperienze, proposte S. 155-160

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.