RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Capský, Martin«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Capský, Martin

RI opac: 62 Einträge

1Sachtitel  [Bibliographie]
Capský, Martin. (2016)
http://slu-cz.academia.edu/MartinCapsky

2Monographie  Mesto pod vládou kazatelu: charizmatictí náboženští vudci ve stretu s mestskou radou v pozdne stredovekých ceských korunních zemích
Capský, Martin. - Praha (2015)

3Sammelwerk  Komunikace ve stredovekých mestech
Capský, Martinu.a. [Bearb.]. - Opave (2014)

4Monographie  Vevoda Premek Opavsky: (1366 - 1433) ; ve sluzbach poslednich Lucemburku [Der Herzog Premek von Troppau (1366-1433) in Diensten der letzten Luxemburger]
Capský, Martin. - Brno (2005)

5Sammelwerk  Celostátní studentská vedecká konference. Historie 2002. Opava 3. 12. - 4. 12. 2002.
Capský, MartinSopak, Pavel [Hrsg.]. - Opava (2003)

6Artikel  K postavení Vratislavi v ceských korunních zemích v pozdním stredoveku [On the Status of Wroclav in the Czech Crown Lands in the Late Middle Ages]
Capský, Martin. (2017) - In: Cesky casopis historicky Bd. 115 (2017) S. 346-383

7Artikel  K postavení Vratislavi v ceských korunních zemích v pozdním stredoveku [On the Status of Wroclaw in the Czech Crown Lands in the Late Middle Ages]
Capský, Martin. (2017) - In: Ceský casopis filologický Bd. 115 (2017) S. 346-383

8Artikel  Stredoveká Opava a její zásobování drevem
Capský, Martin. (2015) - In: Casopis Slezského musea B Bd. 62 (2013) S. 107-113

9Buchbeitrag  Mittelalter. 2. Oberschlesien im Spätmittelalter (1327-1526)
Capský, Martin. (2015) - In: Geschichte Oberschlesiens (2) S. 155-176

10Buchbeitrag  Slezsko
Capský, Martin. (2014) - In: Husitské století S. 224-238

11Buchbeitrag  Jagd als Privileg, höfisches Vergnügen und Pflicht: Jagdforste schlesischer Fürsten während des Hoch- und Spätmittelalters
Capský, Martin. (2014) - In: Krivoklát - Pürglitz. Jagd, Wald, Herrscherrepräsentation S. 275-288

12Buchbeitrag  Splendor Silesiae: rituály, ceremonie a festivity na dvorech slezskych knizat
Capský, Martin. (2014) - In: Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním stredoveku S. 199-268

13Buchbeitrag  Komunikace ve stredovekém meste. Úvod
Capský, Martin. (2014) - In: Komunikace ve stredovekých mestech S. 9-38

14Buchbeitrag  Obchod, hanza - ceske zeme a Pobalti [Handel, die Hanse - böhmische Länder und Ostseeraum]
Capský, Martin. (2013) - In: Svet tajemných Baltu S. 141-148

15Buchbeitrag  Sacra Silesia, ein urbaner Raum oder ein Land der Fürsten? Zur Formbildung von Kollektividentität der politischen Repräsentation des spätmittelalterlichen Schlesiens
Capský, Martin. (2013) - In: Terra - ducatus - marchionatus - regio. Die Bildung und Entwicklung der Regionen S. 228-249

16Buchbeitrag  Markrabe Jost a opavsti Premyslovci mezi spojenectvim a rivalitou
Capský, Martin. (2012) - In: Morava v casech makrabete Josta S. 111-122

17Artikel  Korespondencja Krakowa i Wroclawia z Glównym Miastem Gdanskiem w póznym sredniowieczu [Krakow and Wroclaw's correspondence with the Main Town of Gdansk in the late medieval period]
Capský, Martin. (2012) - In: Klio. Czasopismo poswiecone dziejom Polski i powszechnym Bd. 23 (2012) S. 73-88

18Buchbeitrag  Opavská a ratiborská knízata ve sluzbách Lucemburku
Capský, Martin. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 401-407

19Artikel  Urbánní sité a jejich proményna prikladu stredovékého opavského vévodství
Capský, Martin. (2012) - In: Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis Bd. 5 (2012) S. 57-68

20Buchbeitrag  Poselské zrízení ve stredovékém Slezsku [Establishment of a messenger system in medieval Silesia]
Capský, Martin. (2012) - In: FS Pavel Kouril S. 397-410

21Buchbeitrag  Der Briefverkehr Sigismunds von Luxemburg mit schlesischen Fürsten und Städten
Capský, Martin. (2012) - In: Kaiser Sigismund (1368 - 1437). Zur Herrschaftspraxis eines europäischen Monarchen S. 255-266

22Buchbeitrag  Das Land als Kommunikationsraum. Ein Beitrag zur Herausbildung des schlesischen Landesbewusstseins im Spätmittelalter
Capský, Martin. (2012) - In: Geschichte - Erinnerung - Selbstidentifikation S. 202-232

23Buchbeitrag  Górny Slask w okresie póznego sredniowiecza (1327-1526)
Capský, Martin. (2011) - In: Historia Górnego Slaska S. 117-136

24Artikel  Polská medievistyka na ceské (moravské a slezské) pude uplynulého desetiletí
Capský, Martin. (2011) - In: Historia slavorum occidentis Bd. 1, 1 (2011) S. 77-84
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Historia_Slavorum_Occidentis/Historia_Slavorum_Occidentis-r2011-t1(1)/Historia_Slavorum_Occidentis-r2011-t1(1)-s77-84/Historia_Slavorum_Occidentis-r2011-t1(1)-s77-84.pdf

25Buchbeitrag  Die wirtschaftliche Entwicklung der Ballei Böhmen des Deutschen Ordens im Spätmittelalter
Capský, Martin. (2011) - In: Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa. Mittelalter S. 215-232

26Buchbeitrag  Hejtmansky urad v politickych aspiracich pozdne stredoveke Vratislavi
Capský, Martin. (2010) - In: Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny ceské S. 77-102

27Buchbeitrag  Dedictvi premyslovske epochy
Capský, Martin. (2010) - In: Promena stredovýchodní Evropy raného a vrcholného stredoveku S. 550-562

28Buchbeitrag  Pusobeni fadu nemeckych ryufu vefarni spravepfedhusitskych ceskych zemi [Die Wirkung des Deutschen Ordens in der kirchlichen Verwaltung in vorhussitischen Böhmen]
Capský, Martin. (2010) - In: Klasztor w Kosciele sredniowiecznym i nowozytnym S. 321-331, 332

29Buchbeitrag  Sekularizacni tendence v prostredi hornoslezskych knizat v pozdnim stredoveku
Capský, Martin. (2009) - In: Korunní zeme v dejinách ceského státu 4 S. 112-125

30Buchbeitrag  Král obklopený kacíri. Slavnosti na pocest Ladislava Pohrobka ve Svídnici a ve Vratislavi. [Ein von Ketzern umgebener König. Feste zu Ehren Ladislaus Posthumus in Sweidnitz und Breslau]
Capský, Martin. (2009) - In: Rituály, ceremonie a festivity ve strední Evrope 14. 15. století S. 65-76

31Buchbeitrag  Lov a jeho role na dvorech slezských knížat [Hunting and its Role at the Courts of the Silesian Dukes]
Capský, Martin. (2009) - In: Dvory a rezidence ve stredoveku 3 S. 207-222

32Buchbeitrag  Dve sondy k evropským dimenzím stredovekých dejin Slezska [Zwei Sonden in europäische Dimension der mittelalterlichen Geschichte Schlesiens]
Antonín, RobertCapský, Martin. (2009) - In: Evropská dimenze slezských dejin S. 31-57

33Artikel  Obchodní význam mesta Vratislavi ve 14. a 15. století
Capský, Martin. (2009) - In: Studia Mediaevalia Bohemica Bd. 1 (2009) S. 99-105

34Artikel  Kacírum navzdory. Postavení Slezska a Vratislavi v 15. století
Capský, Martin. (2009) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 31, 5 (2009) S. 32-35

35Buchbeitrag  "A tak jest, ze Vasi pravde veri vsechna moravská zeme". Vratislav a jejl komunikace s moravskymi mesty v husitskem období ["Und so sei es, dass alle mährischen Länder Eurer Wahrheit Glauben schenken". Breslau und seine Kommunikation mit den mährischen Städten in der Hussitenzeit]
Capský, Martin. (2009) - In: FS Jiri Malir S. 263-270

36Artikel  K životní dráze Rudolfa Žácka
Capská, VeronikaCapský, Martin. (2008) - In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis Bd. 1 (2008) S. 13-14

37Buchbeitrag  Vévoda Premek Opavský (1366-1437). Zemepanské strategie v casech kalicha.
Capský, Martin. (2008) - In: Limity a možnosti historického poznání. Sborník z cyklu prednášek S. 23-37

38Artikel  Poklady slezských knížat - rodové jmení i nástroj každodenní sebeprezentace. [Schätze der schlesischen Fürsten - Familiengut und Mittel der Selbstdarstellung]
Capský, Martin. (2008) - In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis Bd. 1 (2008) S. 321-335

39Buchbeitrag  Od knížat k zemi (1335-1469) [Von den einzelnen Fürsten zum Land (1335-1469)]
Capský, Martin. (2008) - In: K periodizaci dejin Slezska. Sborník S. 61-67

40Buchbeitrag  Struktury moci a moc struktur. Slezská knížectví v casech husitské hrozby. [Structures of power and the power of structures. Silesian duchies in the era of the hussite threat]
Capský, Martin. (2008) - In: Slezsko - Zeme Koruny ceské. Historie a kultura 1300-1740 S. 163-175

41Buchbeitrag  Konstruování (ne)spravedlivého zemepána. Viktorin z Podebrad v roli rozhodcího sirotcích sporu [The fabrications of an (un)just lord. Viktorin of Podebrad in the role of arbitrator of the orphans's disputes]
Capský, Martin. (2008) - In: Ritual smireni. Konflikt a jeho reseni ve stredoveku S. 147-158

42Buchbeitrag  Spolek slezských knižat a jeho role v politice Zikmunda Lucemburského. (K otázce kontinuity mocenských mechanismu pozdniho lucemburského období).
Capský, Martin. (2007) - In: Piastowie slascy w kulturze i europejskich dziejach S. 204-220

43Artikel  Zbrane a zbroj v inventárích koment ceskomoravské bailie rádu nemeckých rytíru. [The Arms and the Armour in the Inventories of the Commandaries of the Bohemian Bailiwick of the Order of Teutonic Knights]
Capský, Martin. (2007) - In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis Bd. 7 (2007) S. 59-66

44Buchbeitrag  "...okna sklenená, ale nekterá kolecka od povetrí vybita..." Reflexe rozpadu zemepanské rezidencní síte na pozdne stredovekém Opavsku ["...Glasfenster, aber einige Butzenscheiben von der Witterung herausgeschlagen..." Reflexion des Zerfalls des landesherrlichen Residenznetzes im Troppauer Gebiet des Spätmittelalters.]
Capský, Martin. (2007) - In: Korunní zeme v dejinách ceského státu. 3. Rezidence a správní sídla v zemích Ceské koruny S. 187-206

45Buchbeitrag  Osudové zvraty lipanského víteze. Diviš Borek z Miletínka jako predstavitel umírneného husitského krídla [Critical Upheavals Experienced by the Winner of the Battle of Lipany. Diviš Borek of Miletínek as a Representative of the Moderate Hussite Faction]
Capský, Martin. (2007) - In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dejinách S. 585-608

46Buchbeitrag  Príspevek k problematice pozdne stredoveké mestské imigrace. Opavští meštané v Krakove
Capský, Martin. (2006) - In: Sociální svet stredovekého mesta S. 97-105

47Buchbeitrag  Promeny dvorské elity jako odraz poklesu zemepanské prestiže opavských Premyslovcu [The Transformation of Court Elite as a Reflection of the Decrease of Landlord Prestige of the Opava Premyslids]
Capský, Martin. (2006) - In: Dvory a rezidence ve stredoveku Tl. 1 S. 123-144

48Artikel  Opavské bratrstvo Panny Marie a Božího tela mezi zemepánem a mestskou komunitou. [The Opava Fellowship of the Virgin Mary and Corpus Christi in relation to the ruler and town community]
Capský, Martin. (2005) - In: Husitský Tábor Bd. 14 (2005) S. 243-257

49Buchbeitrag  Zemepán, zeme a sakrální legitimizace panovnické moci na pozdne stredovekém Opavsku [Landesherr, Land und sakrale Legitimierung der Herrschermacht im spätmittelalterlichen Gebiet von Troppau]
Capský, Martin. (2005) - In: Korunní zeme v dejinách ceského státu. 2. Spolecné a rozdílné S. 37-56

50Artikel  Marné hledání pameti: Opavští Premyslovci ve stínu zájmu nejstaršího dejepisectví moravsko-slezského pomezí [ Vergebliche Erinnerungssuche. Die Troppauer Premysliden im Schatten der alten Geschichtsschreibung über die mährisch-schlesische Grenze]
Capský, Martin. (2004) - In: Casopis matice moravské Bd. 123 (2004) S. 431-441

51Buchbeitrag  Gottlieb Biermann a jeho prínos k výzkumu stredovekých dejin Rakouského Slezska
Capský, Martin. (2004) - In: Nemecká medievistika v ceských zemích do roku 1945 S. 225-236

52Buchbeitrag  Cesta vévody Premka Opavského mezi familianty budínského dvora: Príspevek k vytvárení uherské strany v predvecer husitské revoluce
Capský, Martin. (2004) - In: FS František Šmahel (2004) S. 171-186

53Buchbeitrag  Obtížné hledání prosperity. Poznámky k hospodárskému vývoji pozdne stredoveké Opavy
Capský, Martin. (2004) - In: Poczatki i rozwój miast Górnego Slaska. Studia interdyscyplinarne S. 79-84

54Buchbeitrag  Opavské vévodství v roli brány obchodu se solí. Poznámky k úloze opavských meštanu v dálkovém obchodu s Polskem [ Das Herzogtum Troppau als Salzhandelpforte]
Capský, Martin. (2003) - In: Korunní zeme v dejinách ceského státu 1. Integracní a partikulární rysy S. 77-95

55Buchbeitrag  Spolek slezských knížat a jeho pokus o spolecnou obranu jižní hranice Slezska proti husitum. Poznámky k významu a datování grotkovského snemu [Der Bund der schlesischen Fürsten und seine Versuche um eine gemeinsame Verteidigung der schlesichen Südgrenze gegen die Hussiten. Bemerkungen zu der Bedeutung und Datierung des Grottkauer Fürstentags]
Capský, Martin. (2003) - In: FS Jaroslav Mezník S. 341-350

56Artikel  Mezi regresí a transformací. Drobovická komenda rádu nemeckých rytíru na prelomu 14. a 15. století [ Zwischen Regression und Transformation. Die Kommende des Deutschmeisterordens von Drobovice an der Wende des 14. zum 15. Jahrhunderts]
Capský, Martin. (2003) - In: Husitský Tábor Bd. 13 (2003) S. 187-202

57Buchbeitrag  Komenda rádu nemeckých rytíru v Drobovicích [Deutschordenskommende Drobovice / Drobowitz]
Capský, Martin. (2002) - In: Ve stopách svatého Benedikta. Sborník príspevku z konference S. 139-144

58Buchbeitrag  Vévoda Premek Opavský a mesto Opava za husitské revoluce [Herzog Premko von Troppau und die Stadt Troppau in der Zeit der Hussitenrevolution]
Capský, Martin. (2002) - In: Královská a poddanská mesta od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci S. 103-113

59Artikel  Obraz husitství v polském poválecném dejepisectví
Capský, Martin. (2000) - In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis Bd. 5 (2000) S. 193-199

60Buchbeitrag  Das Marienburger Tresslerbuch: nedocenený pramen k ceským dejinám pocátku 15. století.
Capský, Martin. (2000) - In: Celostátní studentská vedecká konference - Historie 1999 S. 39-71

61Artikel  Fiskální vazby ceskomoravské bailie a velmistrovské komory rádu nemeckých rytíru [Finanzielle Beziehungen zwischen der Bailei Böhmen und der Tresslerkasse des Deutschen Ordens]
Capský, Martin. (1999) - In: Sborník prací Filozofické Fakulty Brnenské Univerzity C Bd. 46 (1999) S. 67-77
http://hdl.handle.net/11222.digilib/102037

62Buchbeitrag  Miletínská komenda rádu nemeckých rytíru v dobe predhusitské ve svetle úcetních pramenu [Die Kommende des Deutschen Ritterordens in der vorhussitischen Zeit in Miletin]
Capský, Martin. (1998) - In: Celostátní studentská vedecká konference - Historie 1997 S. 9-29

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.