RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Golinski, Mateusz«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Golinski, Mateusz

RI opac: 87 Einträge

1Sammelwerk  Orbis hominum: civitas, potestas, universitas: w kregu badan nad ksztaltowaniem cywilizacji w wiekach srednich
Golinski, MateuszRosik, Stanislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2016)

2Sammelwerk  Z badan nad historia Slaska i Europy w wiekach srednich [Researches on the history of Silesia and Europe in the Middle Ages]
Golinski, MateuszRosik, Stanislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2013)

3Sammelwerk  Historicae viae: studia dedykowane profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy zawodowej
Golinski, MateuszRosik, Stanislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2012)

4Sammelwerk  Studia z historii spolecznej
Golinski, MateuszRosik, Stanislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2012)

5Monographie  Wokól socjotopografii póznosredniowiecznej Swidnicy (Vol. 1-2)
Golinski, Mateusz. - Wroclaw (2011)

6Monographie  Wroclawskie ksiegi szosu z lat 1370 - 1404 = Libri exactionis civitatis Wratislaviensis de annis 1370 - 1404 ; die Schoßbücher der Stadt Breslau von 1370 bis 1404, Edition.
Golinski, Mateusz. - Wroclaw (2008)

7Monographie  Spisy urzedników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Slaska i Pomorza Zachodniego - Bd. 1: Urzednicy miejscy Swidnicy do 1740 r.
Golinski, MateuszMaliniak, Jaroslaw. - Torún (2007)

8Monographie  Wroclawskie spisy zastawów, dlugów i mienia zydowskiego z 1453 roku. Studium z historii kredytu i kultury materialnej
Golinski, Mateusz. - Wroclaw (2006)

9Monographie  Wokól socjotopografii póznosredniowiecznej Swidnicy 2
Golinski, Mateusz. - Wroclaw (2003)

10Sammelwerk  Studia z historii sredniowiecza
Golinski, Mateusz [Hrsg.]. - Wroclaw (2003)

11Sammelwerk  Viae historicae. Ksega jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesit rocznic urodzin
Golinski, Mateusz [Hrsg.]. - Wroclaw (2001)

12Monographie  Socjotopografia póznosredniowiecznego Wroclawia: Przestrzen', podatnicy - rzemioslo [ Die Soziotopographie Breslaus im Spätmittelalter. Raumlage, Steuerzahler, Handwerk.]
Golinski, Mateusz. - Wroclaw (1997)

13Monographie  Biogramy mieszczan wroclawskich do kolca XIII wieku
Golinski, Mateusz. - Wroclaw (1995)

14Monographie  Wroclawska miejska ksiega czynszów z polowy XIV wieku [ Das städtische Steuerbuch von Breslau in der Mitte des 14. Jahrhunderts ]
Golinski, MateuszZerelik, Roscislaw. - Wroclaw (1992)

15Monographie  Podstawy gospodarcze mieszczanstwa wroclawskiego w XIII wieku [Die wirtschaftlichen Grundlagen des Breslauer Bürgertums im 13 Jahrhundert]
Golinski, Mateusz. - Wroclaw (1991)

16Artikel  On the Problem of the Size of Trading Complexes in Medieval Towns and Cities of Central Europe
Golinski, Mateusz. (2019) - In: Acta Poloniae historica Bd. 119 (2019) S. 101-118

17Buchbeitrag  Zur Dynamik der Besitzverhältnisse am Breslauer Ringplatz in den Jahren 1345 bis 1420
Golinski, Mateusz. (2014) - In: Breslau und Krakau im Hoch- und Spätmittelalter S. 107-135

18Buchbeitrag  Zu den Beziehungen zwischen dem Krakauer und Breslauer Patriziat im Mittelalter
Golinski, Mateusz. (2014) - In: Breslau und Krakau im Hoch- und Spätmittelalter S. 227-240

19Buchbeitrag  Wokól problematyki formowania sic stanu mieszczañskiego w Polsce
Golinski, Mateusz. (2012) - In: Studia z historii spolecznej S. 7-76

20Buchbeitrag  Relacje patrycjatu krakowskiego z Wroclawiem w sredniowieczu
Golinski, Mateusz. (2011) - In: Elita wladzy miasta Krakowa S. 33-48

21Buchbeitrag  Die Straßen Breslaus im Lichte spätmittelalterlicher Schriftquellen
Golinski, Mateusz. (2011) - In: Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni sredniowiecznego i wczesnonowozytnego miasta Europy S. 143-154

22Buchbeitrag  Sluzba wojskowa ludnosci wiejskiej w swietle spisów mobilizacyjnych z XV-wiecznego Slaska
Golinski, Mateusz. (2011) - In: FS Jan Szymczak S. 73-90

23Artikel  Woclaw (Breslau) city budget in the fourteenth and fifteenth centuries
Golinski, Mateusz. (2011) - In: Acta Poloniae historica Bd. 104 (2011) S. 71-102

24Buchbeitrag  Zu den räumlichen Veränderungen Breslaus nach der Lokation
Golinski, Mateusz. (2011) - In: Rechtsstadtgründungen im mittelalterlichen Polen S. 157-168

25Buchbeitrag  Die Kontroverse um die Lokation von Liegnitz
Golinski, MateuszZerelik, Roscislaw. (2011) - In: Rechtsstadtgründungen im mittelalterlichen Polen S. 181-204

26Artikel  Zmiany w budzecie Wroclawia w XIV - XV w. (w swietle biezacego stanu badan).
Golinski, Mateusz. (2010) - In: Roczniki dziejów spolecznych i gospodarczych Bd. 70 (2010) S. 33-62

27Buchbeitrag  Zagadki slaskich nowych miast
Golinski, Mateusz. (2010) - In: FS Henryk Samsonowicz (2010) S. 173-184

28Buchbeitrag  Ulice póznosredniowiecznego Wroclawia w swietle zródel pisanych
Golinski, Mateusz. (2010) - In: Ulice sredniowiecznego Wroclawia S. 57-66

29Artikel  Rachunki miejskie Wroclawia z 1390 roku
Golinski, Mateusz. (2009) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 64 (2009) S. 247-260

30Buchbeitrag  Grupy zawodowe i przeplywy miedzygrupowe w miastach slaskich
Golinski, Mateusz. (2009) - In: Czlowiek w sredniowieczu. Miedzy biologia a historia S. 265-281

31Artikel  Slaski cech kotlarzy i jego "czarna lista"
Golinski, Mateusz. (2009) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 64 (2009) S. 1-17

32Artikel  Wokól problemu wody i odpadów w dawnych miastach
Golinski, Mateusz. (2008) - In: Zapiski historyczne Bd. 73, 1 (2008) S. 145-159

33Buchbeitrag  Die tabellarische Regestierung des Schweidnitzer Schöffenbuchs. Erfolg oder Misserfolg eines editorischen Rationalisierungsversuchs?
Golinski, Mateusz. (2008) - In: Editionswissenschaftliche Kolloquien 2005-2007 S. 73-76

34Buchbeitrag  Böhmen in der schlesischen Geschichte
Golinski, Mateusz. (2007) - In: Schlesien, die Perle in der Krone Böhmens. Geschichte, Kultur, Kunst S. 81-95

35Buchbeitrag  W poszukiwaniu korzeni mieszkanców Ulicy Galijskiej w XIV i na poczatku XV wieku
Golinski, Mateusz. (2007) - In: Dzieje parafii Sw. Maurycego na Przedmiesciu Olawskim we Wroclawiu S. 31-38

36Artikel  Zmiany w grupie kierowniczej miasta swidnicy w latach 1351 - 1522: Analiza faktograficzna [Die Veränderungen im Führungspersonal der Stadt Schweidnitz in den Jahren 1351 - 1522. Eine faktographische Analyse]
Golinski, Mateusz. (2007) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 62 (2007) S. 1-29

37Artikel  Zydzi w sredniowiecznej Legnicy - problem lokalizacji w przestrzeni miejskiej
Golinski, Mateusz. (2007) - In: Szkice legnickie Bd. 28 (2007) S. 5-22

38Buchbeitrag  Firearms in 15th-century Silesian military art.
Golinski, Mateusz. (2006) - In: Arms and armour (Quaestiones medii aevi novae 11) S. 193-210

39Buchbeitrag  Rycerstwo w miescie na przykladzie Swidnicy w 2. pol. XIV. w. Problem przyczyn i charakteru obecnosci oraz lokalizacja w przestrzeni miejskiej.
Golinski, Mateusz. (2006) - In: Sociální svet stredovekého mesta S. 165-172

40Buchbeitrag  Sroda Slaska w sredniowieczu
Golinski, Mateusz. (2006) - In: Sroda Slaska. Dzieje miasta, wina i skarbów S. 33-85

41Buchbeitrag  Miasta a polityka gospodarcza Henryka IV Probusa
Golinski, Mateusz. (2005) - In: Slask w czasach Henryka IV Prawego S. 49-62

42Buchbeitrag  Ksiaze, biskup i zamki
Golinski, Mateusz. (2005) - In: FS Jerzy Rozpedowski S. 41-53

43Buchbeitrag  Polska a Europa w dobie Jagiellonów i pierwszych królów elekcyjnych
Golinski, Mateusz. (2004) - In: Polska a Europa (X-XX wiek) S. 33-41

44Artikel  Polska a Europa w dobie Jagiellonów i pierwszych królów elekcyjnych
Golinski, Mateusz. (2004) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Bd. 168 (2004) S. 33-41

45Artikel  What happened in 1355 in Swidnica Duchy? (in respect of the ownership and function of castles)
Golinski, Mateusz. (2003) - In: Fasciculi archaeologiae historicae Bd. 16/17 (2003) S. 35-45

46Buchbeitrag  Co sie stalo w 1355 r. w ksiestwie swidnickim? (w kwestii wlasnosci i funkcji zamków).
Golinski, Mateusz. (2003) - In: Studia z historii sredniowiecza (2003) S. 129-182

47Artikel  Co sie stalo w 1355 r. w ksiestwie swidnickim? (w kwestii wlasnos'ci i funkcji zamków)
Golinski, Mateusz. (2003) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Bd. 163 (2003) S. 129-182

48Buchbeitrag  Przyczynek do dyskusji o podstawach gospodarczych miasta sredniowiecznego na Slasku.
Golinski, Mateusz. (2003) - In: Korzenie srodkowoeuropejskej i górnoslaskiej kultury gospodarczej S. 267-279

49Buchbeitrag  Powstanie i zanik "miasteczek w Borach"
Golinski, Mateusz. (2002) - In: Civitas & villa. Miasto i wiec w sredniowiecznej Europie srodkowej S. 65-72

50Buchbeitrag  The individual participation of the burghers of Wroclaw in military expeditions
Golinski, Mateusz. (2002) - In: Le convoi militaire S. 79-86

51Buchbeitrag  Mur i sciana w swidnickich ukladach sasiedzkich
Golinski, Mateusz. (2002) - In: FS Tadeusz Poklewski S. 173-184

52Buchbeitrag  Jews in medieval Legnica: Their location in the muncipal area
Golinski, Mateusz. (2001) - In: Jews in Silesia S. 17-32

53Buchbeitrag  Z badan nad zabudowa; XIV-wiecznej Swidnicy
Golinski, Mateusz. (2001) - In: FS Lech A. Tyszkiewicz S. 347-352

54Buchbeitrag  Uwagi w sprawie organizacji i taktyki rycerstwa: Na marginesie najnowszej historiografii polskiej
Golinski, MateuszMaron, Jerzy. (2001) - In: FS Waclaw Korta S. 235-255

55Buchbeitrag  Some remarks on the issue of the tactical organization of knight forces. (An addition to the recent history of Poland)
Golinski, Mateusz. (2001) - In: Warfare in the Middle Ages (2001) S. 67-70

56Buchbeitrag  XV-wieczny opis wroclawskiej sieci wodociagowej
Golinski, Mateusz. (2001) - In: Studia i materialy z dziejów Slaska i Malopolski S. 105-123

57Buchbeitrag  Przelom wieku XIII w dziejach Slaska
Barciak, AntoniGolinski, Mateusz. (2000) - In: Przelomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wroclaw 1 Tl. 1 S. 147-154

58Artikel  Neuhaus an der Tschirne die Burg bei den Eisenhämmern
Golinski, Mateusz. (2000) - In: Fasciculi archaeologiae historicae Bd. 13/14 (2000) S. 85-91

59Artikel  Rüstungen Karls IV. in den Jahren 1362-1363. Städtischer Aspekt
Golinski, Mateusz. (1999) - In: Quaestiones medii aevi novae Bd. 4 (1999) S. 133-154

60Artikel  Sluzba rycerska a potencjal militarny ksiestw slaskich w póznym sredniowieczu. 3. Uwagi ogólne. [Der Ritterdienst und die militärische Stärke der schlesischen Herzogtümer im späten Mittelalter. 3. Allgemeine Bemerkungen]
Golinski, Mateusz. (1999) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 54 (1999) S. 1-17

61Buchbeitrag  Pas nadodrzanski Starego Miasta we Wroclawiu - dzieje i podstawy pewnej koncepcji (do polowy XX w.)
Golinski, Mateusz. (1999) - In: Ze studiów nad zyciem codziennnym w sredniowiecznym miescie S. 15-20

62Artikel  Sluzba rycerska a potencjal militarny ksiestw slaskich w póznym sredniowieczu. II Ksiestwo wroclawskie na tle innych ziem dziedzicznych korony czeskiej [Ritterdienst und das militärische Potential der schlesischen Herzogtümer im späten Mittelalter. Das Fürstentum Breslau vor dem Hintergrund der anderen Erbgebiete der böhmischen Krone]
Golinski, Mateusz. (1998) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 53 (1998) S. 519-545

63Buchbeitrag  Nadzwyczajne wydarzenia mieszczanskiej codziennosci (swiat Waclawa Thommendorfa)
Golinski, Mateusz. (1998) - In: Zycie codzienne w sredniowiecznym miescie S. 33-45

64Buchbeitrag  Wroclawska miejska ksiega czynszów z polowy XIV wieku
Golinski, MateuszZerelik, Roscislaw. (1998) - In: Studia sredniowieczne (1992) S. 3-28

65Artikel  Sluzba rycerska a potencjal militarny ksiestw slaskich w póznym sredniowieczu. 1. Ksiestwo nysko-otmuchowskie [Der Ritterdienst und die militärische Stärke der schlesischen Herzogtümer im späten Mittelalter. 1. Das Fürstentum Neisse (Ottmachau)]
Golinski, Mateusz. (1998) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 53 (1998) S. 33-67

66Artikel  Peasants' arms and armour in the light of the Silesians' military duties in the 15th - 16th centuries
Golinski, Mateusz. (1998) - In: Fasciculi archaeologiae historicae Bd. 11 (1998) S. 39-47

67Artikel  Kwartal dawnej zabudowy miedzy ulicami Szewska. Ofiar Oswiecimskich, Laciarska i Kazimierza Wielkiego w swietle badan historycznych [Das Quartier der alten Bebauung im Lichte der historischen Forschungen]
Golinski, Mateusz. (1998) - In: Silesia antiqua Bd. 39 (1998) S. 209-214

68Buchbeitrag  Slask a polityka Kazimierza Wielkiego w latach szesýcdziesiatych XIV wieku [Schlesien und die Politik Kasimirs des Großen in den 60iger Jahren des 14. Jahrhunderts]
Golinski, MateuszZerelik, Roscislaw. (1997) - In: Europa srodkowa i wschodnia w polityce Piastów S. 139-157

69Buchbeitrag  Renesansowa zbrojownia zamkowa na podstawie kolekcji broni ksiazat brzesko-legnickich
Golinski, Mateusz. (1996) - In: Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech. Zamek S. 61-66

70Artikel  The Silesian experience of using firearms in battle in the open field in the 15th century
Golinski, Mateusz. (1996) - In: Fasciculi archaeologiae historicae Bd. 9 (1996) S. 25-33

71Buchbeitrag  Archiwalia do badan socjotopografii sredniowiecznych miast slaskich
Golinski, Mateusz. (1995) - In: Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech. Miasto S. 111-115

72Artikel  Socjotopografia duz.ego miasta a zródla podatkowe: Wybrane problemy na przykladzie Wroclawia i Swidnicy w XIV-XV wieku
Golinski, Mateusz. (1995) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 43 (1995) S. 43-54

73Artikel  Dzialka miejska w slaskich zródlach pisanych (XIII-XVI w.) [Die Stadtparzellierung in schlesischen schriftlichen Quellen, 13.-16. Jh.]
Golinski, Mateusz. (1995) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 43 (1995) S. 333-342

74Artikel  Kontrowersje wokól lokacji Legnicy
Golinski, MateuszZerelik, Roscislaw. (1994) - In: Szkice legnickie Bd. 15 (1994) S. 9-33

75Artikel  Druga wroclawska miejska ksiega czynszów z trzeciej cwierci XIV wieku
Golinski, Mateusz. (1993 - 1994) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 48 (1993/94) S. 71-85

76Artikel  Czeskie przygotowania do wojny z Polska w 1370 r. w swietle nieznanego zródla slaskiego
Golinski, MateuszZerelik, Roscislaw. (1993) - In: Studia i materialy do historii wojskowosci Bd. 35 (1993) S. 3-17

77Artikel  Die Anfänge der Kaufhäuser und Reichkrame in den schlesischen Städten
Golinski, Mateusz. (1993) - In: Zeitschrift für Ostforschung Bd. 42 (1993) S. 1-20

78Artikel  Ksiega podatkowa miasta Wroclawia z drugiej polowy XV wieku
Golinski, MateuszZerelik, Roscislaw. (1992) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 47 (1992) S. 439-448

79Artikel  Miejsce Zydów w gospodarce trzynastowiecznego Wroclawia [Stellung der Juden in der Breslauer Wirtschaft im 13. Jahrhundert]
Golinski, Mateusz. (1991) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 46 (1991) S. 127-138

80Artikel  Uposazenie i organizacja zakonu templariuszy w Polsce do 1241 roku
Golinski, Mateusz. (1991) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 98, 1 (1991) S. 3-20

81Artikel  Templariusze a bitwa pod Legnica: Próba rewizji pogladow [Der Templerorden und die Schlacht bei Liegnitz. Der Versuch einer veränderten Sicht]
Golinski, Mateusz. (1991) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 98 (1991) S. 3-15

82Artikel  Topografia zawodowa Starego Miasta we Wroclawiu w XIII wieku [Berufstopografie der Breslauer Altstadt im 13. Jahrhundert]
Golinski, Mateusz. (1990 - 1991) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 45 (1990/91) S. 257-276

83Artikel  Uzbrojenie mieszczanskie na Slasku od polowy XIV do konca XV w [Die städtische Bewaffnung in Schlesien Mitte des 14. bis zum Ende des 15. Jahrhunderts]
Golinski, Mateusz. (1990) - In: Studia i materialy do historii wojskowosci Bd. 33 (1990) S. 3-64

84Buchbeitrag  Czy Wroclaw byl partnerem politycznym dla Henryka IV Prawego?
Golinski, Mateusz. (1989) - In: Studia z dziejów sredniowiecza polskiego i powszechnego S. 21-32

85Artikel  Sredniowieczne cmentarze Zydowskie we Wroclawiu
Golinski, MateuszZiatkowski, Leszek. (1989) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 44 (1989) S. 35-43

86Artikel  Bron palna na Slasku do lat trzydziestych XV w. oraz jej zastosowanie przy obronie i zdobywaniu twierdz
Golinski, Mateusz. (1988) - In: Studia i materialy do historii wojskowosci Bd. 31 (1988) S. 3-26

87Artikel  Przyczynek do dzialalnosci gospodarczej mieszczan wroclawskich nad dolna Olawa i II polowie XIII w
Golinski, Mateusz. (1988) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 43 (1988) S. 1-15

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.