RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Homza, Martin«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Homza, Martin

RI opac: 52 Einträge

1Monographie  Mulieres suadentes - persuasive women: female royal saints in medieval East Central and Eastern Europe
Homza, Martin. - Leiden [u.a.] (2017)

2Monographie  Mulieres suadentes: female royal saints in medieval East Central and Eastern Europe
Homza, Martin. - Leiden [u.a.] (2017)

3Sachtitel  [Bibliographie]
Homza, Martin. (2016)
http://uniba.academia.edu/MartinHomza

4Sachtitel  [Bibliographie]
Homza, Martin. (2016)
http://independent.academia.edu/MHomza

5Sammelwerk  Symboly a mýty národov v stredoveku a novoveku, 2
Homza, MartinMesiarkin, Adam [Hrsg.]. - Bratislava (2015)

6Sammelwerk  Svätopluk v europskom písomníctve
Homza, Martin [Hrsg.]. - Bratislava (2014)

7Sammelwerk  Symboly a mýty národov v stredoveku a vcasnom novoveku: Symbols and Myths of the Nations in Middle Ages and Early Modern Era
Homza, MartinMesiarkin, Adam [Hrsg.]. - Bratislava (2014)

8Sammelwerk  Slovakia and Croatia. Historical Parallels and Connections (until 1780)
Homza, MartinLukacka, JánBudak, Neven [Hrsg.]. - Bratislava [u.a.] (2013)

9Sammelwerk  Slovensko a Chorvátsko: historické paralely a vztahy (do roku 1780) = Slovacka i Hrvatska: povijesne paralele i veze (do godine 1780.) = Slowakei und Kroatien: historische Parallelen und Beziehungen (bis zum Jahre 1780) (Vol. 1-)
Homza, Martin [Bearb.]. - s.l. (2013)

10Monographie  State a clanky k slovenskemu stredoveku
Kucera, MatušHomza, Martin. - Bratislava (2012)

11Sammelwerk  Historia Scepusii (Vol. 1-)
Homza, MartinSroka, Stanislaw A. [Hrsg.]. - Kraków (2009)

12Monographie  Chronicon Hungarico-Polonicum. Uhorsko-pol'ská kronika. Nedocenený pramen k dejinám strednej Európy
Homza, Martin. - Bratislava (2009)

13Sammelwerk  Central European charterhouses in the family of the Carthusian order
Homza, Martin [Hrsg.]. - Salzburg (2008)

14Monographie  Mulieres suadentes: presviedajúce eny ; túdie z dejín enskej panovnickej svätosti v strednej a vo východnej Európe v 10. - 13. storocí
Homza, Martin. - Bratislava (2002)

15Monographie  Štúdie z dejín stredovekého Spiša [Eine Studie zur mittelalterlichen Geschichte von Zips]
Homza, MartinSroka, Stanislaw A.. - Kraków (1998)

16Artikel  The Image and Interpretation of Svatopluk in the Eyes of Slovak Historians Over the Last Hundred Years and One Short Remark at the End
Homza, Martin. (2022) - In: Konštantínove listy Bd. 15, 2 (2022) S. 16-34

17Artikel  [Is chapter IX of the Chronicle of the Priest of Dioclea of Moravian-Pannonian origin?]
Homza, Martin. (2021) - In: Studia Slavica et Balcanica Petropolitana , 2 (2021) S. 79-104
https://slavica-petropolitana.spbu.ru/en/arkhiv/346-studia-slavica-et-balcanica-petropolitana-2021-2/miscellanea-miscellanea/904-homza-martin-is-chapter-ix-of-the-chronicle-of-the-priest-of-dioclea-of-moravian-pannonian-origin.html

18Artikel  Nieco o Danišovi, ale hlavne k otázke preco sa ceština tak lahko udomácnovalamedzi Slovákmi od stredoveku?
Homza, Martin. (2020) - In: Byzantinoslovaca Bd. 7 (2020) S. 72-85

19Buchbeitrag  K antimoslimskej polemike svátého konštantína filozofa, ale nielen
Homza, Martin. (2020) - In: Cyrilo-metodské posolstvá z Terchovej S. 26-37

20Buchbeitrag  Svätopluk v anglicko- a nemeckojazycnej historickej spisbe posledného obdobia
Homza, Martin. (2018) - In: FS Július Bartl S. 166-177

21Artikel  A few words about the identity of the Slavs, yesterday, today and tomorrow
Homza, Martin. (2018) - In: Studia Slavica et Balcanica Petropolitana , 1 (2018) S. 3-41
https://slavica-petropolitana.spbu.ru/en/arkhiv/198-studia-slavica-et-balcanica-petropolitana-2018-1/commentarii-articles/460-homza-martin-a-few-words-about-the-identity-of-the-slavs-yesterday-today-and-tomorrow.html

22Artikel  Niekolko slov o identite Slovanov, vcera, dnes i zajtra
Homza, Martin. (2017) - In: Byzantinoslovaca Bd. 6 (2017) S. 86-113

23Buchbeitrag  La Grande Moravia tra Occidente e Oriente
Homza, Martin. (2015) - In: I santi Cirillo e Metodio e la loro eredità religiosa e culturale ponte tra Oriente e Occidente S. 25-36

24Buchbeitrag  Sémantická potencia osobného vlastného (rodného) mena Svätopluk, ako vychodisko svätoplukovskej legendy
Homza, Martin. (2014) - In: Svätopluk v europskom písomníctve S. 37-47

25Artikel  Spor o Filioque ako priama prícina vyhnania žiakov svätého Konštantína (Cyrila) a Metoda z Velkej Moravy
Homza, Martin. (2014) - In: Byzantinoslovaca Bd. 5 (2014) S. 116-122

26Buchbeitrag  Cyrillo-Methodian tradition in older Hungarian and Slovak historiography until the end of the 16th century
Homza, Martin. (2014) - In: The Cyril and Methodius mission and Europe S. 364-369

27Buchbeitrag  Niekollco poznámok k básni Proglas
Homza, Martin. (2014) - In: Symboly a mýty národov v stredoveku a vcasnom novoveku S. 13-26

28Buchbeitrag  Zaver
Homza, Martin. (2014) - In: Svätopluk v europskom písomníctve S. 649-654

29Buchbeitrag  K argumentácii o kráfovskom titule Svátopluka I. (+ 894)
Homza, Martin. (2014) - In: Svätopluk v europskom písomníctve S. 142-161

30Buchbeitrag  Kotázkam chápania "narodnych" symbolov v stredoveku
Homza, Martin. (2014) - In: Symboly a mýty národov v stredoveku a vcasnom novoveku S. 105-116

31Buchbeitrag  Metodologické vychodiská bádania stredovekych a ranonovove narácií o Svätoplukovi I.
Homza, Martin. (2014) - In: Svätopluk v europskom písomníctve S. 13-36

32Buchbeitrag  Stredoveké korene svátoplukovskej tradície u Slovákov (cierna a biela svdtoplukovskd legenda)
Homza, Martin. (2014) - In: Svätopluk v europskom písomníctve S. 48-141

33Artikel  O královskom titule Svatopluka I. (+ 894)
Homza, Martin. (2013) - In: Historicky casopis Bd. 61 (2013) S. 655-670

34Buchbeitrag  Coloman King of Galicia (1208? - 1241) on the background of Arpad dynasty's foreign and home policy in the first half of the 13th century
Homza, Martin. (2012) - In: Principalities in lands of Galicia and Volhynia in international relations in the 11th-14th centuries S. 236-242

35Buchbeitrag  The Making of Medieval Studies in Slovakia
Homza, Martin. (2009) - In: Fifteen Years of Medieval Studies in Central Europe S. 313-323
http://www.rmoa.unina.it/3043/

36Buchbeitrag  Politické dejiny Spiša do zaciatku 14. storocia
Homza, Martin. (2009) - In: Historia Scepusii Tl. 1 S. 126-311

37Artikel  The Making of Medieval Studies in Slovakia
Homza, Martin. (2009) - In: Annual of medieval studies at Central European University Budapest Bd. 15 (2009) S. 313-324

38Buchbeitrag  Imago sanctae Ludmilae in the Homily Factum est, an Attempt of Analysis
Homza, Martin. (2009) - In: Cultus sanctorum. Cults, saints, patronage, hagiography S. 55-82
https://www.academia.edu/4481579

39Buchbeitrag  Arbor Vitae Grew up in Paradise
Homza, Martin. (2008) - In: Central European charterhouses in the family of the Carthusian order S. 18-22

40Artikel  Svätá Olga: Matka všetkých ruských kniežat a cárov. [Saint Olga of holy Rus']
Homza, Martin. (2006) - In: Byzantinoslovaca Bd. 1 (2006) S. 217-225

41Artikel  St. Ol'ga: The Mother of All Princes and Tsar of Rus'
Homza, Martin. (2005) - In: Byzantinoslavica Bd. 63 (2005) S. 131-142
https://www.academia.edu/4481578

42Buchbeitrag  Svätá Kunigunda a Spiš. [Saint Cunigunde and Scepusia]
Homza, Martin. (2003) - In: Terra Scepusiensis S. 381-406

43Buchbeitrag  Hranice Nitrianskeho vojvodstva (kniežatstva) v polských stredovekých kronikách. [Grenzen des Nitraer Fürstentums (Herzogtums) in polnischen Chroniken]
Homza, Martin. (2002) - In: Nitra v slovenských dejinách S. 65-77

44Buchbeitrag  The System of Proper Personal Names in the Hungarian-Polish Chronicle.
Homza, Martin. (2002) - In: East Central Europe at the turn of the 1st and 2nd millennia S. 49-69

45Artikel  Systém vlastných osobných mien v Uhorsko-polskej kronike. [System der Personennamen in der ungarisch-polnischen Chronik]
Homza, Martin. (2000) - In: Historický zborník Bd. 10, 1 (2000) S. 40-53

46Artikel  Úloha svätej Ludmily, Dúbravky, svätej Olgy, Adelajdy a Jeleny (Heleny) pri pokrestancovaní a upevnovaní krestanstva. (Problém mulieres suadentes - presviedcajúcich žien.) [The Mission of St. Ludmila, Dúbravka, St. Olga, Adelajda and Jelena during Christianization and Its Reinforcement]
Homza, Martin. (2000) - In: Historický zborník Bd. 10, 2 (2000) S. 17-30

47Artikel  Pokus o urcenie obrazu svätej Ludmily a jeho typológia vo svetle homílie Factum est. [An Attempt to Valuate the Image of Saint Ludmila and its Typology in the Light of the Homilium Factum est]
Homza, Martin. (1999) - In: Studia archaeologica slovaca mediaevalia Bd. 2 (1999) S. 91-111

48Artikel  Pokus o interpretáciu úlohy knažnej Adelaidy v Uhorsko-polskej kronike [Der Versuch einer Interpretation der Rolle von Fürstin Adelaide in der Ungarisch-polnischen Chronik]
Homza, Martin. (1999) - In: Historicky casopis Bd. 47 (1999) S. 357-382

49Buchbeitrag  Vztahy Spiša a Malopolska v rokoch 1138-1241
Homza, Martin. (1998) - In: Zborník príspevkov k slovenským dejinám S. 89-112

50Buchbeitrag  The Role of Saint Ludmila, Doubravka, Saint Olga and Adelaide in the Conversions of their Countries (The Problem of Persuading Women).
Homza, Martin. (1997) - In: Early Christianity in Central and East Europe S. 187-202
http://www.academia.edu/4481576

51Artikel  Vztahy stredovekého Spiša a Malopolska od najstarších cias do roku 1138. [The Spiš-Little-Poland Relationships from the Early Ages until 1138]
Homza, Martin. (1995) - In: Historicky casopis Bd. 43 (1995) S. 201-214

52Artikel  Vztahy Spiša a Malopolska od príchodu Slovanov po zaclenenie Spiša do Uhorského štátu.
Homza, Martin. (1993) - In: Archaeologia historica Bd. 18 (1993) S. 19-29

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.