RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Karlowska-Kamzowa, Alicja«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Karlowska-Kamzowa, Alicja

RI opac: 75 Einträge

1Monographie  Spoleczen'stwo sredniowieczne na szachownicy zycia: studium ikonograficzne ; Jakuba de Cessolis, Traktat o obyczajach i powinnos'ciach szlachty na podstawie gry w szachy [Medieval society in the theatre of live: iconographic study ; Treatise on customs and duties of the nobility based on the game of chess by Jacobus de Cessolis]
Karlowska-Kamzowa, Alicja. - Poznán (2000)

2Monographie  Gotyckie spizowe plyty nagrobne w Polsce: studia o formie i tresciach ideowych
Jarzewicz, JaroslawKarlowska-Kamzowa, AlicjaTrelinska, Barbara. - Poznán (1997)

3Sammelwerk  Bretagne-Pologne. La tradition médiévale aux temps moderne
Karlowska-Kamzowa, AlicjaKowalski, J. [Hrsg.]. - Poznán (1997)

4Sammelwerk  Flora and Fauna in the medieval culture from the 12th to the 15th century. Materials of the 17th Medievalistic Seminar
Kowalski, Jacek [Bearb.]. Karlowska-Kamzowa, Alicja [Hrsg.]. - Poznán (1997)

5Sammelwerk  Malarstwo gotyckie na Pomorzu Wschodnim
Domaslowski, JerzyKarlowska-Kamzowa, AlicjaLabuda, Adam S.. - Warszawa [u.a.] (1990)

6Sammelwerk  Les relations artistiques entre la Pologne, la France, la Flandre et la Basse Rhénanie du XIIIe au XVe siècle
Karlowska-Kamzowa, Alicja [Hrsg.]. - Poznán (1981)

7Monographie  Malarstwo slaskie 1250-1450
Karlowska-Kamzowa, Alicja. - Wroclaw (1979)

8Sammelwerk  Gotyckie malarstwo scienne w Europie srodkowo-wschodniej. Materialy konferencji naukowej Instytutu Historii Sztuki (Pozna' 20-23 x 1975) [Die gotische Wandmalerei in Mittel-Ost-Europa ]
Karlowska-Kamzowa, Alicja [Hrsg.]. - Poznán (1977)

9Monographie  Fundacje artystyczne ksiecia Ludwika I brzeskiego. Studia nad rozwojem swiadomosci historycznej na Slasku XIV-XVIII w.
Karlowska-Kamzowa, Alicja. - Opole [u.a.] (1970)

10Buchbeitrag  Wyobrazenia sw. Wojciecha w sztuce polskiej od XII-XX wieku. Warianty ujec ikonograficznych. [Die Vorstellung von Sankt Adalbert in der polnischen Kunst vom 12.-20. Jahrhundert. Varianten der ikonographischen Betrachtung]
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1999) - In: Tropami sw. Wojciecha S. 355-371

11Buchbeitrag  Bildprogramme der Wandmalereien in den gotischen Kirchen in Ostmitteleuropa und Skandinavien
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1999) - In: Christianity in East Central Europe 2 S. 111-114

12Buchbeitrag  Wloskie zródla ilustracji "Ksiêgi Figur Szachowych" Jakuba de Cessolis
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1999) - In: FS Marian Kutzner S. 99-124

13Buchbeitrag  Wloskie zródla ikonograficzne malowidla Koronacji NMP [Najswietszej Marii Panny] z pofranciszkanskiego kosciola w Toruniu
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1999) - In: FS Mieczyslaw Zlat S. 123-132

14Artikel  Saint Adalbert dans l'art médiéval en Pologne
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1998) - In: Les cahiers de Saint-Michel de Cuxa Bd. 28 (1998) S. 231-235

15Buchbeitrag  Ksiazka takze do ogladania (Ze studiów nad drukowanymi modlitewnikami paryskimi przelomu XV/XVI wieku [Das Buch auch zum Anschauen. Aus den Studien über die gedruckten Pariser Gebetbücher um die Wende des 15. und des 16. Jahrhunderts]
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1998) - In: Kultura pismiennicza sredniowieczna S. 113-122

16Buchbeitrag  Kult sw. Wojciecha w twórczosci artystycznej sztuki plastyczne
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1998) - In: Srodkowoeuropejskie dziedzictwo Swietego Wojciecha S. 217-227

17Buchbeitrag  Atrybuty sw. Wojciecha w sztuce polskiej
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1998) - In: FS Marian Banaszak S. 33-38

18Buchbeitrag  Hof und Volk in Bildern des Schachzabelbuches von Jacobus de Cessolis
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1998) - In: King John of Luxembourg (1296-1346) S. 93-99

19Buchbeitrag  Wyobrazenia Sw. Wojciecha w diecezjach gnieznienskiej in poznanskiej
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1997) - In: Stad nasz ród. Swietowojciechowe sympozja gnieznienskie S. 62-67

20Artikel  Wizja Kosciola w dekoracjach póznosredniowiecznych modlitewników w Polsce (na tle europejskim)
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1997) - In: Studia Warminskie Bd. 34 (1997) S. 31-37

21Buchbeitrag  Ilustracje traktatu Jakuba de Cessolis: "Ksiega figur szachowych" jako narzedzie nauczania od polowy XIV do poczaltku XVI wieku
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1997) - In: Nauczanie w dawnych wiekach S. 205-222

22Buchbeitrag  Slowa dla miniaturzystów w czeskim rekopisie ze zbiorów watykanskich [Angaben für die Miniaturmaler in einer tschechischen Hs. aus den Vatikanischen Sammlungen]
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1997) - In: FS Antoni Gasiorowski (1997) S. 469-472

23Buchbeitrag  Flora i fauna w sztuce sredniowiecznej Europy
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1997) - In: Flora and Fauna in the medieval culture from the 12th to the 15th century S. 7f.

24Artikel  Dziela sztuki w Wielkopolsce na tle kultury Europy
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1996) - In: Przeglad wielkopolski Bd. 10, 1/2 (1996) S. 12-24

25Artikel  Przedstawienia odpowiedzialnosci indywidualnej na Sadzie Ostatecznym w sztuce sredniowiecznej Zachodu
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1995) - In: Rocznik historii sztuki Bd. 21 (1995) S. 47-84
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rhs1995/0049?sid=69976bed71a1ac5749a0d108217f8dc7

26Buchbeitrag  Uwagi o sposobach prezentacji trésci ideowych w fundacjach artystycnych Lutera z Brunszwiku
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1995) - In: Sztuka w kregu zakonu krzyzackiego w Prusach i Inflantach S. 193-201

27Buchbeitrag  Remarques sur les fonctions de la sculpture du gothique tardif à l'époque de la contre-réforme dans la province de Grande Pologne (Wielkopolska)
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1995) - In: Bretagne-Pologne. La tradition médiévale aux temps moderne S. 111-119

28Buchbeitrag  Rola klasztorów w rozwoju gotyckich rekopisów iluminowanych w Polsce
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1995) - In: Klasztor w kulturze sredniowiecznej Polski. Materialy z ogílnopolskiej konferencji S. 281-288

29Buchbeitrag  Bibliografia publikacji profesor dr hab. Alicji Karlowskiej-Kamzowej za lata 1957-1994
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1995) - In: FS Alicja Karlowska-Kamzowa (1995) S. 9-22

30Artikel  Gotyk w kodeksach iluminowanych i malowidlach sciennych Wielkopolski (od konca XIII do poczatku XVI w.)
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1994) - In: Prace komisji historii sztuki (Poznan) Bd. 20 (1994) S. 33-57

31Artikel  Cysterskie inspiracje w legendzie obrazowej o swietej Jadwidze
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1994) - In: Nasza przeszlosc Bd. 83 (1994) S. 497-503

32Artikel  Sredniowieczna plastyka w Wielkopolsce
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1994) - In: Przeglad wielkopolski Bd. 8, 1/2 (1994) S. 23-27

33Buchbeitrag  Gotyk w kodeksach iluminowanych i malowidlach sciennych Wielkopolski (od konca XIII do poczatku XVI w.)
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1994) - In: Malarstwo gotyckie w Wielkopolsce S. 33-58

34Artikel  Die Rezeption von Dürers "Apokalypse" in der französischen Druckgraphik des frühen 16. Jahrhunderts
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1993 - 1994) - In: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte Bd. 46/47 (1993/94) S. 267-275

35Buchbeitrag  Die Wandmalereien des 14. und 15. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1993) - In: Künstlerischer Austausch - Artistic Exchange Tl. 2 S. 99-108

36Buchbeitrag  Die Wandmalereien des 14. und 15. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1993) - In: Künstlerischer Austausch - Artistic Exchange Tl. 3 S. 99-108

37Buchbeitrag  Czlowiek i natura. Uwagi o drukowanych "godzinkach" francuskich ze zbiorów Biblioteki Raczynskich w Poznaniu
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1993) - In: Mélanges Krystyna Kasprzyk S. 117-124

38Buchbeitrag  Nauczanie obrazowe na ziemiach polskich w XIV i XV wieku na przykladzie malowidel sciennych.
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1993) - In: Literatura i kultura póznego sredniowiecza w Polsce S. 257-264

39Artikel  Dekoracje florystyczne architektury gotyckiej w Europie srodkowo-wschodniej i na pobrzezach Baltyku
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1993) - In: Umení Bd. 41 (1993) S. 216-219

40Buchbeitrag  Komu sluzyly moralitety Hieronima Boscha? Próba interpretacji tresci tzw. "Sadu Ostatecznego" ze zbiorow wiedenskich [A qui s'adressent les tableaux de Jérome Bosch? Essai d'interpretation du 'Jugement Dernier' de la collection de Vienna]
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1992) - In: FS Bronislaw Geremek (1992) S. 325-339

41Artikel  Odpowiedzialnosc indywidualna na Sadzie Ostatecznym - w sztuce Kosciola lacinskiego od XII do XV w
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1992) - In: Studia Warminskie Bd. 29 (1992) S. 61-74

42Buchbeitrag  Perspektywy badan nad sztuka cysterska w Polsce
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1992) - In: Cystersi w kulturze sredniowiecznej Europy S. 127-136

43Buchbeitrag  Perspektywy badan nad sztuka cysterska w Polsce
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1992) - In: Cystersi w kulturze sredniowiecznej Europy S. ??

44Artikel  Spizowe plyty nagrobne z Poznania i Szamotu?
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1991) - In: Przeglad wielkopolski Bd. 5, 1/2 (1991) S. 28-31

45Buchbeitrag  Zu den Residenzen Ludwigs I., Ruprechts und Ludwigs II. von Liegnitz und Brieg
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1991) - In: Fürstliche Residenzen im spätmittelalterlichen Europa S. 349-360
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/15909/9775

46Buchbeitrag  Niederländische Gebetbücher in der gotischen Kunst Ostpreußens
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1991) - In: Masters and miniatures S. 176-179

47Buchbeitrag  Die gotische Wandmalerei als Dekoration der Backsteinarchitektur des Nordens
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1990) - In: Kunst im Ostseeraum, mittelalterliche Architektur und ihre Rezeption S. 120-125

48Artikel  Wyobrazenie smierci w tworczosci Wita Stwosza
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1989) - In: Folia historiae artium Bd. 25 (1989) S. 145-154

49Buchbeitrag  Znaczenie iluminatorstwa cysterskiego dla rozwoju gotyckiej dekoracji rekopisów na ziemiach polskich, Slask, Pomorze, Wielkopolska
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1987) - In: Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie zwizki S. 367-385

50Artikel  Malarstwo gotyckie Europy srodkowowschodniej: zagadnienie odrebnosci regionu.
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1987) - In: Rocznik historii sztuki Bd. 16 (1987) S. 237-247
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rhs1987/0241?sid=69976bed71a1ac5749a0d108217f8dc7

51Artikel  Swiety Franciszek z Asyzu w malarstwie polskim na tle rozwoju ikonografii franciszkanskiej w sredniowieczu
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1986) - In: Studia franciszkanskie Bd. 2 (1986) S. 153-160

52Buchbeitrag  Drogi przenikania iluminowanych kodeksów do Polski w XIII, XIV i XV w
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1986) - In: Studia Lech Kalinowski S. 307-320

53Buchbeitrag  Drogi przenikania iluminowanych kodeksów do Polski w XIII, XIV i XV w.
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1986) - In: Symbolae historiae artium S. 307-319

54Buchbeitrag  Die gotische Malerei Mitteleuropas: Probleme der regionalen Besonderheit
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1985) - In: Akten des XXV. Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte Tl. 3 S. 59-65

55Buchbeitrag  Bildideologie des Deutschen Ordens auf dem Hintergrund der mittelosteuropäischen Kunst
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1985) - In: Die Rolle der Ritterorden in der mittelalterlichen Kultur S. 199-205

56Buchbeitrag  Der Einfluss der Kunstideen des Veit Stoss in Mittelosteuropa
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1985) - In: Veit Stoß. Die Vorträge des Nürnberger Symposions S. 260-268

57Buchbeitrag  Zu Fragen der Wandmalereiforschung: (Diskussionsbeitrag)
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1983) - In: Wandmalerei des Hochfeudalismus im europäisch-byzantinischen Spannungsfeld S. 247-250

58Buchbeitrag  Wplyw sztuki XIII wieka na rozwój gotyckich malowidel sciennych w Europie srodkowo-wschodniej [Der Einfluss der Kunst des 13. Jahrhunderts auf die Entwicklung gotischer Wandmalerei in östlichem Mitteleuropa]
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1983) - In: Umení 13. století v ceskych zemích S. 67-75

59Buchbeitrag  Importance des apports français pour le développement de l'art gothique en Pologne
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1981) - In: Les relations artistiques entre la Pologne, la France, la Flandre et la Basse Rhénanie S. 27-34

60Buchbeitrag  Problems of the distinctness of Gothic painting in Central-Eastern Europe
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1980) - In: La Pologne au XVe Congrès international des sciences historiques à Bucarest S. 111-126

61Buchbeitrag  Der Einfluss Böhmens auf die Entwicklung der Malerei in Schlesien, in Ordenspommern und Gross- und Kleinpolen in der Zeit von 1350 - 1420
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1980) - In: Die Parler und der schöne Stil 1350-1400 Bd. 4 S. 160-164

62Buchbeitrag  Bemerkungen über die Bedeutung des sog. Gunther-Tuches aus dem Bamberger Domschatz für die Entwicklung der romanischen Bildteppiche
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1978) - In: Byzantinischer Kunstexport. Seine gesellschaftliche und künstlerische Bedeutung S. 241-249

63Buchbeitrag  Gotyckie rekopisy iluminowane na Slasku (do 1450 r.) [Gotische illuminierte Handschriften in Schlesien (bis zum Jahre 1450)]
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1977) - In: Sredniowieczna kultura na slasku S. 101-121

64Artikel  Meczenstowo sw. Stanislawa w relacji Wincentego Kadlubka. Próba interpretacji symbolicznej [Das Martyrium des hl. Stanislaus im Bericht des Vincent Kadlubka. Versuch einer symbolischen Interpretation]
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1976) - In: Studia zródloznawcze Bd. 20 (1976) S. 76-84

65Artikel  Wroclawskie drzeworyty Konrada Baumgartena: Ze studiów nad zwiazkami artystycznymi Wroclawia i Krakowa w poczatkach XVI wieku
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1973) - In: Roczniki sztuki slaskiej Bd. 9 (1973) S. 7-16
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rszs1973/0011?sid=1149276b4f0db715547b679e90da62fa

66Buchbeitrag  Kultura artystyczna na dworze ksiazat brzeskich w drugiej polowie XIV i poczatku XV wieku
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1973) - In: Piastowie brzescy i ich epoka S. 25-38

67Artikel  Uwagi o systemach dekoracji gotyckych malowidel sciennych w Polsce
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1971) - In: Biuletyn historii sztuki Bd. 33 (1971) S. 23-31

68Artikel  Dyptyk ksiecia Ludwika Legnicko-brzeskiego
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1970) - In: Roczniki sztuki slaskiej Bd. 7 (1970) S. 143-146
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rszs1970/0193?sid=1149276b4f0db715547b679e90da62fa

69Artikel  Znaczenie ideowe fundacji artystycznych ksiecia Ludwika legnicko-brzeskiego z lat 1349 - 1398
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1968) - In: Biuletyn historii sztuki Bd. 30 (1968) S. 396-400

70Artikel  Uwagi o Legendzie Obrazowej sw. Jadwigi
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1968) - In: Biuletyn historii sztuki Bd. 30 (1968) S. 505-507

71Artikel  Gotyckie malarstwo scienne na Slasku
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1965) - In: Roczniki sztuki slaskiej Bd. 3 (1965) S. 27-94
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rszs1965/0021?sid=1149276b4f0db715547b679e90da62fa

72Artikel  Zagadnienie fundacji murowanych jednonawowych kosciolów w Wielkopolsce w XII i XIII wieku
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1965) - In: Biuletyn historii sztuki Bd. 27 (1965) S. 364-366

73Artikel  Malowidla scienne na Slasku w XV wieku
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1963) - In: Biuletyn historii sztuki Bd. 25 (1963) S. 99-101

74Artikel  Malowidla scienne z XIV wieku w Malujowicach kolo Brzegu
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1961) - In: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Historia sztuki Bd. 3 (1961) S. 47-74

75Artikel  Bibliografia sztuki Pomorza Zachodniego za lata 1945 - 1958
Karlowska-Kamzowa, Alicja. (1959) - In: Materialy zachodniopomorskie Bd. 5 (1959) S. 495-507

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.