RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Krajíc, Rudolf«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Krajíc, Rudolf

RI opac: 42 Einträge

1Monographie  Stredoveké kamnárství: Výzdobné motivy na gotisckých kachlích z Táborska [Ofenkacheln. Dekorative Motive auf gotischen Kacheln aus Tabor]
Krajíc, Rudolf. - Tabor (2005)

2Monographie  Sezimovo Ústí: archeologie stredovekého poddanského mesta. 2, Levobrežní predmestí - archeologický výzkum 1962-1988 [Sezimovo Ústí - Archäologie der mittelalterlichen Untertanenstadt. Vorstadt am linken Flusser - Archäologische Untesuchung 1962-1988]
Richter, MiroslavKrajíc, Rudolf. - Praha (2002)

3Artikel  Archäologie im Stadtkern von Bechyne
Krajíc, Rudolf. (2015) - In: Fines Transire (2015) S. 25-37

4Artikel  Archeologie v historickém centru Bechyne
Krajíc, Rudolf. (2015) - In: Husitský Tábor Bd. 19 (2015) S. 25-114

5Artikel  Archeologie v Tábore. I. (od 19. do poloviny 20. století)
Krajíc, Rudolf. (2013) - In: Husitský Tábor Bd. 18 (2013) S. 101-203

6Artikel  Miroslav Richter a archeologie stredoveku v Tábore
Krajíc, Rudolf. (2012) - In: Husitský Tábor Bd. 17 (2012) S. 169-174

7Buchbeitrag  Die Taborer Burg. Vom königlichen Herrschaftszentrum zum Befestigungselement der Hussitenstadt
Krajíc, Rudolf. (2012) - In: Adel, Burg und Herrschaft an der "Grenze". Österreich und Böhmen S. 129-144

8Buchbeitrag  Nové nálezy kachlü s husitskymi motivy z Tabora [New finds of tiles with Hussite motifs from Tábor]
Krajíc, Rudolf. (2012) - In: FS Pavel Kouril S. 351-364

9Artikel  Voda a odpady jako privátní i komunální problém mestských aglomerací. Doklady z mesta Tábora od 13. do 18. století [Wasser und Abfall als privates und kommunales Problem städtischer Agglomerationen. Belege aus der Stadt Tábor, 13.-18. Jahrhundert ]
Krajíc, Rudolf. (2009) - In: Památky archeologické Bd. 100 (2009) S. 261-300

10Artikel  Bechyne - Táborská ulice. Archeologický výzkum v roce 2006 [Bechyne - Taborer-Straße. Die archäologische Untersuchung des Jahres 2006]
Krajíc, Rudolf. (2007) - In: Archeologické vyzkumy v jizních Cechách Bd. 20 (2007) S. 133-166

11Buchbeitrag  Tábor - hrad. Soucasný stav archeologického poznání národní kulturní památky. Otázky a hledání odpovedí [ábor - Burg. Aktueller Stand der archäologischen Erforschung des nationalen Kulturdenkmals Táborer Burg]
Krajíc, Rudolf. (2007) - In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dejinách S. 343-377

12Artikel  Dum rodiny Vaverkových na Táborském námestí. Príspevek k dejinám remesla a obchodu na sklonku stredoveku. [Familie Veverkas Haus auf dem Táborer Platz. Beitrag zur Geschichte des Handwerks und Handels am Ausgang des Mittelalters]
Krajíc, Rudolf. (2006) - In: Husitský Tábor Bd. 15 (2006) S. 249-316

13Artikel  Keramická lucerna z Tábora. Príspevek k dejinám stredovekých a rane novovekých svítidel [Die keramische Laterne aus Tábor. Ein Beitrag zur Geschichte mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Leuchten]
Krajíc, Rudolf. (2006) - In: Archeologické vyzkumy v jizních Cechách Bd. 19 (2006) S. 247ff.

14Artikel  Výroba keramické strešní krytiny ve stredovekém Sezimove Ústí [Die Herstellung keramischer Dachdeckungen im mittelalterlichen Sezimovo Ústí]
Krajíc, Rudolf. (2005) - In: Svorník Bd. 3 (2005) S. 257-268

15Buchbeitrag  Nové poznytky z geofyzikální prospekce a archeologického
Hašek, VladimírKrajíc, RudolfŠindelár, Jirí. (2004) - In: FS Darina Bialeková S. 121-128

16Artikel  Nový typ gotického kachle z Tábora. [A new type of a Gothic tile of Tábor]
Krajíc, Rudolf. (2003) - In: Husitský Tábor Bd. 13 (2003) S. 255-318

17Artikel  První sídlištní objekt ze 13. století v Bechyni. [Das erste Siedlungsobjekt des 13. Jahrhunderts in Bechyne]
Krajíc, Rudolf. (2003) - In: Archeologické vyzkumy v jizních Cechách Bd. 16 (2003) S. 195-220

18Buchbeitrag  Tzv. Husuv hrnecek - originál nebo dokonaly padelek? [Das sogenannte Hus-Töpfchen - Original oder vollendetes Falisfikat?].
Drda, MilošKrajíc, Rudolf. (2001) - In: Jan Hus na prelomu tisíciletí S. 505-601

19Artikel  Unikátní nález stredoveké sklenené nádoby na táborském hrade [Der einzelne Fund eines mittelalterlichen Glasgefässes aus der Taborer Burg]
Krajíc, Rudolf. (2000) - In: Historické sklo Bd. 2 (2000) S. 109-111

20Artikel  Geophysical prospection for archaeological excavation of deserted medieval settlements of 13.-15. centuries in the Czech Republic
Hašek, VladimírKrajíc, RudolfNekuda, Rostislav. (2000) - In: Sborník prací Filozofické fakulty brnenské univerzity M Bd. 5 (2000) S. 201-228
http://hdl.handle.net/11222.digilib/113822

21Artikel  Archäologische Forschungen und geophysikalische Prospektion auf der oberen Burg Treuchtlingen, Stadt Treuchtlingen, Lkr. Weissenburg-Gunzenhausen
Hašek, VladimírKrajíc, RudolfSteeger, WolfgangTomešek, Jan. (1999) - In: Prehled výzkumu Bd. 39 (1995/96) S. 482-495

22Buchbeitrag  Die historische Stadt Tabor/Tábor - Ein Beitrag zur Geschichte des Taborer Gebietes
Krajíc, Rudolf. (1997) - In: Die Lainsitz. Natur- und Kulturgeschichte einer Region S. 67-80

23Buchbeitrag  Tabor - zweimal gegründete Stadt
Krajíc, Rudolf. (1996) - In: Reform von Kirche und Reich S. 183-190

24Artikel  Príspevek k opevnení a zástavbe stredovekého Sezimova Ústí. Archeologický výzkum v Bydlinského ulici v letech 1990-1991. [Ein Beitrag zur Befestigung und Bebauung der mittelalterlichen Stadt Sezimovo Ústí]
Krajíc, Rudolf. (1996) - In: Archeologické vyzkumy v jizních Cechách Bd. 9 (1996) S. 73-136

25Buchbeitrag  Nález mincovního depotu z 15. století v Oltyni, okr. Tábor [Der Münzschatzfund aus dem 15. Jahrhundert in Oltyne bei Tábor]
Krajíc, Rudolf. (1994) - In: FS František Šmahel (1994) S. 465-473

26Artikel  Stredoveká kovárna v Sezimove Ústí-Novém Meste
Krajíc, Rudolf. (1993) - In: Archaeologia historica Bd. 18 (1993) S. 391-417

27Artikel  Nález mincí v Oltyni, o. Tábor.
Hásková, JarmilaKrajíc, Rudolf. (1993) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica , 1 (1993) S. 115-117

28Buchbeitrag  Die mittelalterliche Geschichte des Gebietes von Tábor in Südböhmen nach archäologischen Quellen
Krajíc, Rudolf. (1992) - In: Vorträge des 10. Niederbayerischen Archäologentages S. 113-131

29Artikel  Archäologie und Besiedlungsgeschichte im Gebiet von Tábor, Südböhmen
Krajíc, Rudolf. (1992) - In: Resümees der Vorträge. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, West- und Südböhmen Bd. 2 (1992) S. 42-47

30Artikel  Stavební železo a uzavírací mechanismy na vrcholne stredovekých lokalitách Táborska
Krajíc, Rudolf. (1991) - In: Archaeologia historica Bd. 16 (1991) S. 323-344

31Artikel  Výzkum stredoveké studny v Sobeslavi, okr. Tábor (II. Analýza souboru kuchynské a stolní keramiky) [Die Erforschung eines mittelalterlichen Brunnens in Sobeslav, Bez. Tábor (II. Analyse des Ensembles von Küchen- und Tafelkeramik)]
Krajíc, Rudolf. (1990) - In: Archeologické vyzkumy v jizních Cechách Bd. 7 (1990) S. 97-120

32Artikel  Stredoveká sladovna v Sezimove Ústí [Eine mittelalterliche Malzdarre in Sezimovo Ústí]
Krajíc, Rudolf. (1989) - In: Památky archeologické Bd. 80 (1989) S. 159-187

33Artikel  Výzkum stredoveké studny v Sobeslavi, okr. Tábor (I. Nálezové okolnosti a deskripce materiálu) [Erforschung eines mittelalterlichen Brunnens in Sobe(slav, Bez. Tábor (I. Fundumstände und Beschreibung des Materials)]
Krajíc, Rudolf. (1989) - In: Archeologické vyzkumy v jizních Cechách Bd. 6 (1989) S. 79-123

34Artikel  Príspevek k dejinám osídlení Tábora ve 13. a 15. století (výzkum cp. 261 v Truhlárské ulici) [Beitrag zur Besiedlung der Stadt Tábor im 13. und 15. Jahrhundert (Grabungen im Haus Nr. 261 in der Truhlárská Strasse).]
Krajíc, Rudolf. (1988) - In: Archeologické vyzkumy v jizních Cechách Bd. 5 (1988) S. 109-116

35Artikel  Archeologický výzkum historického jádra mesta Sobeslavi
Krajíc, Rudolf. (1988 - 1991) - In: Husitský Tábor Bd. 10 (1988/91) S. 121-138

36Artikel  Archeologický výzkum památek husitského období na Táborsku [Die archäologische Erforschung der Denkmäler aus der Hussitenzeit im Gebiet von Tábor]
Krajíc, Rudolf. (1987) - In: Archeologické vyzkumy v jizních Cechách Bd. 4 (1987) S. 99-121

37Artikel  Zaniklá vesnice u Chrbonína, okr. Tábor [Mittelalterliche Ortswüstung bei Chrbonín, Bezirk Tábor]
Krajíc, Rudolf. (1985) - In: Archeologické vyzkumy v jizních Cechách Bd. 2 (1985) S. 131-133

38Artikel  Archeologické príspevky k dejinám osídlení táborského okresu (zámer) [Archäologische Beiträge zur Siedlungsgeschichte im Bezirk Tábor (Plan)]
Krajíc, Rudolf. (1985) - In: Archeologické vyzkumy v jizních Cechách Bd. 2 (1985) S. 95-101

39Artikel  Soucasný stav poznání hmotné kultury stredoveké vesnice na Táborsku [Der gegenwärtige Forschungsstand zur materiellen Kultur des mittelalterlichen Dorfes im Taborer Gebiet]
Krajíc, Rudolf. (1984) - In: Husitský Tábor Bd. 6/7 (1984) S. 47-82

40Artikel  Prehled archeologických výzkumu stredoveku na Táborsku se zamerením na zaniklé stredoveké osady
Krajíc, Rudolf. (1983) - In: Archeologické vyzkumy v jizních Cechách Bd. 1 (1983) S. 95-127

41Artikel  K metodice trídení stredoveké keramiky na Táborsku
Drda, MilošKrajíc, Rudolf. (1983) - In: Archaeologia historica Bd. 8 (1983) S. 175-187

42Artikel  Aplikace prospekcních metod na zaniklé stredoveké osade Potálov, o. Tábor
Eisler, JánosKrajíc, RudolfSoudný, Mojmír. (1982) - In: Archaeologia historica Bd. 7 (1982) S. 229-246

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.