RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,5 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Labuda, Gerard«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Labuda, Gerard

RI opac: 331 Einträge

1Monographie  Pierwsze wieki monarchii piastowskiej
Labuda, Gerard. - Poznán (2012)

2Monographie  Historia Kaszubów w dziejach Pomorza [Kaschubische Geschichte in der Geschichte Pommerns. Die Zeit des Mittelalters]
Labuda, Gerard. - Gdánsk (2007)

3Sammelwerk  Studia krytyczne o poczatkach Zakonu Krzyzackiego w Prusach i na Pomorzu: Pisma wybrane [Kritische Studien zu den Anfängen des Deutschen Ordens in Preußen und Pommern]
Labuda, Gerard. - Poznán (2007)

4Sammelwerk  Historia Kaszubów w dziejach Pomorza. 1. Czasy sredniowieczne
Labuda, Gerard [Hrsg.]. - Gdánsk (2006)

5Sammelwerk  The history of Polish diplomacy X - XX c.
Labuda, Gerard [Hrsg.]. - Warsaw (2005)

6Monographie  Szkice historyczne X-XI wieku. Z dziejów organizacji Kosciola w Polsce we wczesnym sredniowieczu
Labuda, Gerard. - Poznán (2004)

7Monographie  Swiety Wojciech, biskup-meczennik, patron Polski, Czech i Wegier
Labuda, Gerard. - Wroclaw (2004)

8Sammelwerk  Slowianszczyzna starozytna i wczesnosredniowieczna: antologia tekstów zródlowych
Labuda, Gerard. - Poznán (2003)

9Monographie  Rozwój metod dziejopisarskich od starozytnosci do wspólczesnosci. 1: Do schylku XIX wieku
Labuda, Gerard. - Poznán [u.a.] (2003)

10Sammelwerk  Historia dyplomacji polskiej. X-XX w
Labuda, Gerardu.a. [Hrsg.]. - Warszawa (2002)

11Monographie  Mieszko I
Labuda, Gerard. - Wroclaw (2002)

12Monographie  Fragmenty dziejów Slowianszczyzny zachodniej [Fragments of the history of Westerns Slavs ]
Labuda, Gerard. - Poznán (2002)

13Sammelwerk  Poczatki panstwa polskiego. Ksiega Tysiaclecia (Vol. 1-2)
Labuda, Gerard [Hrsg.]. - Poznán (2002)

14Sammelwerk  Zapiski kaszubskie pomorskie i morskie: Wybór pism [ Bemerkungen zum kaschubisch-pommerschen Küstengebiet. Aufsatzsammlung]
Labuda, Gerard. - Gdánsk (2000)

15Monographie  Slowian'szczyzna Zachodnia [Das Westslawentum]
Wachowski, KazimierzLabuda, Gerard. - Poznán (2000)

16Monographie  Swiety Stanislaw, biskup krakowski, patron Polski. Sladami zabójstwa - meczenstwa - kanonizacji
Labuda, Gerard. - Poznán (2000)

17Monographie  Die Geschichte des Deutschen Ordens in Preußen: Wirtschaft, Gesellschaft, Staat, Ideologie
Biskup, MarianLabuda, Gerard. - Osnabrück (2000)

18Sammelwerk  Swiety Wojciech, biskup - meczennik, patron Polski, Czech i Wegier
Labuda, Gerard. - Wroclaw (2000)

19Monographie  Slowianszczyzna starozytna i wczesnosredniowieczna. Antologia tekstów zródlowych [Das antike und frühmittelalterliche Slawentum. Eine Anthologie von Quellentexten]
Labuda, Gerard. - Poznán (1999)

20Sammelwerk  Swiety Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej. Antologie tekstów [Der hl. Adalbert von Prag in der polnischen historiographischen Tradition. Eine Anthologie von Texten ]
Labuda, Gerard [Hrsg.]. - Warszawa (1997)

21Monographie  Kaszubi i ich dzieje. Pisma wybrane [Die Kaschuben und ihre Geschichte]
Labuda, Gerard. - Gdánsk (1996)

22Sammelwerk  Polsko-niemieckie rozmowy o przeszlosci. Zbiór rozpraw i artykulów
Labuda, Gerard. - Poznán (1996)

23Monographie  Dzieje wsi Luzino do schylku XIX wieku [Geschichte des Dorfes Lusin bis zum Ende des 19. Jhs.]
Wiacek, BarbaraKochanowski, MarianLabuda, Gerard. - Gdánsk (1995)

24Monographie  Mieszko II król Polski w czasach przelomu 1025-1034
Labuda, Gerard. - Poznán (1994)

25Monographie  Monarchia pierwszych Piastów: [okolo 950 - 1038]
Kurnatowska, ZofiaLabuda, GerardStrzelczyk, Jerzy. - Warszawa (1994)

26Monographie  Dzieje historiografii Pomorza Gdanskiego i Prus Wschodnich 1920 -1939 (1944) [Die Geschichte der Historiographie von Danzig-Pommerellen und Ostpreußen 1920-1939 (1944)]
Labuda, Gerard. - Torún (1992)

27Monographie  Mieszko II król Polski (1025-1034). Czasy przelomu w dziejach panstwa polskiego [Mieszko II. König von Polen. Zeiten des Umbruchs in der Geschichte des polnischen Staates ]
Labuda, Gerard. - Kraków (1992)

28Monographie  O Kaszubach
Labuda, Gerard. - Gdynia (1991)

29Monographie  Studia nad poczatkami panstwa polskiego [ Studie zu den Anfängen des polnischen Staates] (Vol. 1-2)
Labuda, Gerard. - Poznán (1987 - 1988)

30Sammelwerk  Studia nad etnogenez slowian i kultur Europy wczesnosredniowiecznej. Festschrift Witold Hensel (Vol. 1-2)
Labuda, GerardTabaczynski, Stanislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (1987 - 1988)

31Monographie  Dzieje zakonu krzyzackiego w Prusach: Gospodarka-spolescznstwo-panstwo-ideologia [ Geschichte des Deutschen Ordens. Wirtschaft, Gesellschaft, Staat, Ideologie]
Biskup, MarianLabuda, Gerard. - Gdánsk (1986)

32Monographie  Zaginiona kronika z pierwszej polowy XIII wieku w Rocznikach Królestwa Polskiego Jana Dlugosza. Próba rekonstrukcji [Une chronique dominicaine disparue de la moitié du XIIIe siècle dans les Annales du Royaume Polonais de Jean Diugosz]
Labuda, Gerard. - Poznán (1983)

33Sammelwerk  Fragmenty dziejów slowianszczyzny zachodniej, 3 [ Fragmente aus der Geschichte des Westslawentums 3]
Labuda, Gerard. - Poznán (1975)
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/b/b035457+0003.pdf

34Monographie  Polska granica zachodnia. Tysiac lat dziejów politycznych
Labuda, Gerard. - Poznán (1974)

35Sammelwerk  Nauka w Wielkopolsce: przeszlosc i terazniejszosc studia i materialy
Labuda, Gerard [Hrsg.]. - Poznán (1973)

36Sammelwerk  Historia Pomorza [Geschichte Pommerns] (Vol. 1-2)
Labuda, Gerard [Hrsg.]. - Posen (1972 - 1976)

37Monographie  Polska granica zachodnia: tysiac lat dziejów politycznych
Labuda, Gerard. - Poznán (1971)

38Monographie  Wybór zródel do historii Polski sredniowiecznek 1: Spoleczenstwo i panstwo polskie do polowy XIII wieku
Labuda, GerardMiskiewicz, Benon. - Poznán (1966)

39Monographie  Ziemie zachodnie w granicach Macierzy. Drogi integracji
Labuda, Gerard. - Poznán (1966)

40Sammelwerk  Munera Poznaniensia. Ksiega pamiatkowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla uczczenia 600-lecia zalozenia Uniwersytetu Jagiellonskiego = Munera Poznaniensia Universitati Jagellonicae sexta sacra saecularia celebranti a discipulis et amicis oblata
Labuda, Gerard [Hrsg.]. - Poznán (1965)

41Sammelwerk  Wschodnia ekspansja Niemiec e Europie srodkowej: zbiór studiów nad tzw. niemieckim "Drang nach Osten"
Labuda, Gerard [Hrsg.]. - Poznán (1963)

42Sachtitel  Dzieje Szczecina [Geschichte Stettins] (Vol. 1-3)
Labuda, Gerard [Hrsg.]. - Warszawa (1963 - 1983)

43Monographie  Rola i zadania uniwersytetu w nowoczesnej organizacji nauki
Labuda, Gerard. - Poznán (1962)

44Sammelwerk  Annales Poloniae Maioris
Labuda, GerardLucinski, JerzyWalczak, Ryszard [Bearb.]. Kürbis, Brygida [Hrsg.]. - Warszawa (1962)

45Sammelwerk  Zródla skandynawskie i anglosaskie do dziejów slowianszczyzny = Excerpta e fontibus gentium septentrionalium atque anglo-saxonum [ Skandinavische und angelsächsische Quellen zur Geschichte des Slaventums]
Labuda, Gerard [Hrsg.]. - Warszawa (1961)

46Monographie  Zródla, sagi i legendy do najdawniejczych dziejów Polski
Labuda, Gerard. - Warszawa (1961)

47Sammelwerk  Slownik starozytnosci slowianskich: encyklopedyczny zarys kultury slowian od czasów najdawniejszych [Lexicon antiquitatum Slavicarum]
Kowalenko, WladyslawLabuda, GerardStieber, Zdzislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (1961 -)

48Sammelwerk  Fragmenty dziejów slowianszczyzny zachodniej
Labuda, Gerard. - Poznán (1960)
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/b/b035457+0001.pdf

49Sammelwerk  Szkice z dziejów Pomorza (Vol. 1-3)
Labuda, Gerard [Hrsg.]. - Warszawa (1958 - 1961)

50Monographie  Przyczynek do walk wewnatrzklasowych szlachty kaszubskiej w XVII wieku
Labuda, Gerard. - Gdánsk (1954)

51Monographie  Slowianszczyzna pierwotna: wybór tekstów
Labuda, Gerard. - Warszawa (1954)

52Monographie  Pierwsze panstwo slowianskie: panstwo Samona [Der erste slawische Staat, Staat des Samo]
Labuda, Gerard. - Poznán (1949)

53Monographie  Wielkie Pomorze w dziejach Polski [Groß - Pommerellen in der Geschichte Polens]
Labuda, Gerard. - Poznán (1947)

54Monographie  Studia nad poczatkami panstwa polskiego [Studien über die Anfänge des polnischen Staates]
Labuda, Gerard. - Poznán (1946)

55Monographie  Polska i krzyzacka misja w Prusach do polowy 13 wieku [Polen und die Kreuzrittermission in Preußen bis zur Mitte des 13. Jahrhundert]
Labuda, Gerard. - Poznán (1937)

56Buchbeitrag  Anno von Sangerhausen 1256-1273
Labuda, Gerard. (2014) - In: Die Hochmeister des Deutschen Ordens 1190 - 2012 S. 31-35

57Buchbeitrag  Kulturoznawcze aspekty ikonologii i ikonografii. Czlowiek w obrazie
Labuda, Gerard. (2010) - In: FS Maria Bogucka (2010) S. 277-288

58Buchbeitrag  Henryk Lowmianski, prekursor "metody strukturalnej" w historiografii polskie
Labuda, Gerard. (2010) - In: FS Henryk Samsonowicz (2010) S. 827-840

59Artikel  Polski Slownik Ikonograficzny. Projekt opracowania dziela
Labuda, Gerard. (2009) - In: Studia zródloznawcze Bd. 47 (2009) S. 145-150

60Buchbeitrag  Skad przybyli Kaszubi na Pomorze w okresie slowianskich "wedrówek ludów" (VI-VII w.)
Labuda, Gerard. (2008) - In: FS Karol Modzelewski S. 93-104

61Buchbeitrag  Na uczczenie Tadeusza Kowalskiego 60-lecia wydania Relacji z podrózy po krajach slowianskich Ibrahima Ibn Jakuba w przekazie al-Bekriego [On the Occasion of the Celebration of the 60th Anniversary of the Publication of Ibrahim Ibn Yaqub's Travel Account by Tadeusz Kowalski]
Labuda, Gerard. (2008) - In: Ibrahim Ibn Jakub i Tadeusz Kowalski w szescdziesialta rocznice edycji S. 11-18

62Buchbeitrag  Translacje relikwii sw. Stanislawa biskupa krakowskiego w rozwoju jego kultu
Labuda, Gerard. (2008) - In: FS Bozena Wyrozumska S. 417-424

63Buchbeitrag  Die Anfänge des Deutschen Ordens: in Jerusalem oder in Akkon?
Labuda, Gerard. (2007) - In: Labuda, Studia krytyczne o poczatkach Zakonu Krzyzackiego w Prusach i na Pomorzu S. 13-35

64Buchbeitrag  Podbój Prus w XIII wieku
Labuda, Gerard. (2007) - In: Labuda, Studia krytyczne o poczatkach Zakonu Krzyzackiego w Prusach i na Pomorzu S. 37-53

65Buchbeitrag  Stosunek prawnopubliczny Zakonu Krzyzackiego do Rzeszy Niemieckiej w swietle Zlotej bulli Fryderyka II z roku 1226
Labuda, Gerard. (2007) - In: Labuda, Studia krytyczne o poczatkach Zakonu Krzyzackiego w Prusach i na Pomorzu S. 55-87

66Buchbeitrag  Über die angeblichen und vermuteten Fälschungen des Deutschen Ordens in Preussen
Labuda, Gerard. (2007) - In: Labuda, Studia krytyczne o poczatkach Zakonu Krzyzackiego w Prusach i na Pomorzu S. 249-269

67Artikel  Wznowienie dyskursu w sprawie meczenstwa i swietosci biskupa krakowskiego Stanislawa
Labuda, Gerard. (2007) - In: Nasza przeszlosc Bd. 108 (2007) S. 5-58

68Buchbeitrag  Über die Urkunden zur Gründung des Deutschen Ordens im Kulmerlande und in Preussen in den Jahren 1226-1234
Labuda, Gerard. (2007) - In: Labuda, Studia krytyczne o poczatkach Zakonu Krzyzackiego w Prusach i na Pomorzu S. 189-211

69Buchbeitrag  O udziale Krzyzakow i o smierci wielkiego mistrza Zakonu Krzyzackiego Poppo von Osterna w bitwie z Tatarami pod Legnica w roku 1241
Labuda, Gerard. (2007) - In: Labuda, Studia krytyczne o poczatkach Zakonu Krzyzackiego w Prusach i na Pomorzu S. 89-101

70Buchbeitrag  Stanowisko ziemi chelminskiej w panstwie krzyz.ackim w latach 1228-1454
Labuda, Gerard. (2007) - In: Labuda, Studia krytyczne o poczatkach Zakonu Krzyzackiego w Prusach i na Pomorzu S. 103-174

71Buchbeitrag  O zródlach "Kroniki Pruskiej" Piotra z Dusburga (na marginesie pracy Marzeny Pollakówny, "Kronika Piotra z Dusburga")
Labuda, Gerard. (2007) - In: Labuda, Studia krytyczne o poczatkach Zakonu Krzyzackiego w Prusach i na Pomorzu S. 299-334

72Buchbeitrag  Czternastowieczne stosunki krzyzacko-litewskie w opinii historyka amerykanskiego
Labuda, Gerard. (2007) - In: Labuda, Studia krytyczne o poczatkach Zakonu Krzyzackiego w Prusach i na Pomorzu S. 175-185

73Buchbeitrag  O opacie Stanislawie, autorze "Kroniki Oliwskiej" z polowy XIV wieku
Labuda, Gerard. (2007) - In: Labuda, Studia krytyczne o poczatkach Zakonu Krzyzackiego w Prusach i na Pomorzu S. 369-395

74Artikel  Jakie uprawnienia wladcze otrzymal Boleslaw Chrobry od Ottona III na zjezdzie gnieznienskim w roku 1000?: Po raz ostatni
Labuda, Gerard. (2007) - In: Czasopismo prawno-historyczne Bd. 59, 2 (2007) S. 365-376

75Artikel  Ibrahim ibn Jakub o stosunkach polsko-niemieckich w latach 963-966 [Ibrahim ibn Jakub über die deutsch-polnischen Beziehungen in den Jahren 963-966]
Labuda, Gerard. (2007) - In: Studia zródloznawcze Bd. 45 (2007) S. 59-63

76Buchbeitrag  Epilog dyskusji o poczatkach Zakonu Krzyzackiego w ziemi chelminskiej i w Prusach
Labuda, Gerard. (2007) - In: Labuda, Studia krytyczne o poczatkach Zakonu Krzyzackiego w Prusach i na Pomorzu S. 271-298

77Artikel  O zakresie rzekomych upramnien Królewska Niemieckiego i Marchii Brandenburskiej nad calym Pomorzem we wczesnym sredniowieczu
Labuda, Gerard. (2007) - In: Roczniki historyczne Bd. 73 (2007) S. 17-34

78Buchbeitrag  Studia nad annalistyka pomorska z XIII-XV wieku
Labuda, Gerard. (2007) - In: Labuda, Studia krytyczne o poczatkach Zakonu Krzyzackiego w Prusach i na Pomorzu S. 335-367

79Buchbeitrag  Die Urkunden über die Anfänge des Deutschen Ordens im Kulmerlande und in Preussen in den Jahren 1226-1243
Labuda, Gerard. (2007) - In: Labuda, Studia krytyczne o poczatkach Zakonu Krzyzackiego w Prusach i na Pomorzu S. 213-247

80Buchbeitrag  Zjazd i synod gnieznienski roku 1000 w nowym oswietleniu historiograficznym
Labuda, Gerard. (2006) - In: FS Jerzy Strzelczyk S. 163-184

81Artikel  Zamiana Galla-Anonima, autora pierwszej "Kroniki dziejów Polski", na Anonima-Wenecjanina
Labuda, Gerard. (2006) - In: Studia zródloznawcze Bd. 44 (2006) S. 117-125

82Buchbeitrag  Tomasza Henryka Gadebuscha plan unaukowienia historii Pomorza u schylku XVIII wieku
Labuda, Gerard. (2006) - In: FS Edward Wlodarczyk S. 409-418

83Artikel  Die Anfänge des Deutschen Ordens: In Jerusalem oder in Akkon?
Labuda, Gerard. (2006) - In: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands Bd. 52 (2006) S. 153-172

84Artikel  Instytut Zachodni przed wyzwaniami przyszlosci [Das Westinstitut vor den Herausforderungen der Zukunft]
Labuda, Gerard. (2006) - In: Przeglad zachodni Bd. 62 (2006) S. 3-29

85Buchbeitrag  Droga zyciowa Radzima - Gaudentego do arcybiskupstwa gnieznienskiego
Labuda, Gerard. (2006) - In: FS Anna Rutkowska-Plachcinska S. 179-190

86Artikel  O stosunkach prawno-politycznych panstwa polskiego z panstwem niemieckim w X i XI wieku. W zwiazku z praca Jaroslawa Sochackiego pt. "Stosunki publicznoprawne miedzy panstwem polskim a cesarstwem rzymskim w latach 963-1102"
Labuda, Gerard. (2005) - In: Czasopismo prawno-historyczne Bd. 57, 1 (2005) S. 327-378

87Artikel  Kanonizacja swietego Wojciecha [ Die Heiligsprechung Adalberts]
Labuda, Gerard. (2005) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 112, 3 (2005) S. 33-40

88Buchbeitrag  Tworzenie elit politycznych i intelektualnych spolecznosci kaszubskiej w Sredniowieczu i w czasach nowozytnych (do 1920 roku)
Labuda, Gerard. (2005) - In: Kultura polityczna w Polsce. Praca zbiorowa. 5. Elity dawne i nowe S. 21-62

89Artikel  Podstawy polityczno-prawne kupna Pomorza Gdanskiego przez Zakon Krzyzacki od margrabiów brandenburskich w latach 1309 - 1310
Labuda, Gerard. (2005) - In: Roczniki historyczne Bd. 71 (2005) S. 31-61

90Artikel  Jakie uprawnienia koscielne przekazal cesarz Otton III ksieciu Boleslawowi Chrobremu na synodzie/zjezdzie gnieznienskim w roku 1000? Po raz drugi
Labuda, Gerard. (2004) - In: Czasopismo prawno-historyczne Bd. 56, 2 (2004) S. 363-381

91Buchbeitrag  Polska piastowska X wieku w systemie panstw i narodów europejskich wczesnego sredniowiecza
Labuda, Gerard. (2004) - In: Civitas Schinesghe. Mieszko I i poczatki panstwa polskieg S. 13-25

92Artikel  Czy ksiazeta gdanscy dynastii Subislawiców byli w XII i w poczatkach XIII wieków namiestnikami krakowskich ksiazat-pryncepsów?
Labuda, Gerard. (2004) - In: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica Bd. 21 (2004) S. 19-32

93Artikel  Czy ksiazeta gdanscy dynastii Subislawiców byli w XII i w poczatkach XIII wieku namiestnikami krakowskich ksiazat-pryncepsów?
Labuda, Gerard. (2004) - In: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica Bd. 3 (2004) S. 19-32
http://resgestae.up.krakow.pl/article/view/2532/2218

94Artikel  W sprawie autorstwa i miejsca napisania "Zywotu pierwszego" Swietego Wojciecha
Labuda, Gerard. (2004) - In: Studia zródloznawcze Bd. 42 (2004) S. 115-130

95Buchbeitrag  Akt "oblacji" sw. Wojciecha na Drzwiach Gnieznienskich
Labuda, Gerard. (2003) - In: Studia z archeologii, historii i historii architektury S. 59-71

96Buchbeitrag  Stan dyskusji nad dokumentem "Dagome iudex" i panstwem "Schinesghe"
Labuda, Gerard. (2003) - In: Civitas Schinesghe cum pertinentiis S. 9-17

97Artikel  O sprawcach zabójstwa ksiecia Leszka Bialego w Gasawie w 1227 roku - po raz drugi
Labuda, Gerard. (2003) - In: Zapiski historyczne Bd. 68 (2003) S. 145-167

98Buchbeitrag  O wierzeniach poganskich Slowian w kronikach niemieckich z XI i XII wieku
Labuda, Gerard. (2003) - In: FS Tadeusz Bialecki S. 37-57

99Buchbeitrag  Dyplomacja polska w czasie panowania dynastii piastowskiej (wiek X-1370)
Labuda, Gerard. (2002) - In: Historia dyplomacji polskiej. X-XX w S. 11-63

100Buchbeitrag  Wplyw powstania panstwa polskiego na rozwój dziejowy Pomorza
Labuda, Gerard. (2002) - In: Poczatki panstwa polskiego. Ksiega Tysiaclecia Tl. 2 S. 269-279

101Buchbeitrag  Slowianie w wizjach historiograficznych I. Kanta, J. G. Herdera i G. W. F. Hegla
Labuda, Gerard. (2002) - In: FS Stanislaw Sierpowski S. 49-58

102Buchbeitrag  Wpyw powstania panstwa polskiego na rozwój dziejowy Pomorza. [L'essor de l'Etat polonais et son influence sur le développement historique de la Poméranie.]
Labuda, Gerard. (2002) - In: Poczatki panstwa polskiego. Ksiega Tysiaclecia Tl. 2 S. 269-278

103Buchbeitrag  Polska a Skandynawia w IX-X wieku. [La Pologne et la Scandinavie aux IXe et Xe siècles.]
Labuda, Gerard. (2002) - In: Poczatki panstwa polskiego. Ksiega Tysiaclecia Tl. 1 S. 299-316

104Buchbeitrag  Organizacje panstwowe Slowian zachodnich w okresie ksztaltowania sie panstwa polskiego (od VI do polowy X wieku)
Labuda, Gerard. (2002) - In: Poczatki panstwa polskiego. Ksiega Tysiaclecia Tl. 1 S. 43-71

105Artikel  O badaniach nad zjazdem gnieznienskim roku 1000. Spostrzez.enia i zastrzez.enia [On researches about the Gniezno meeting in 1000. Observations and reservations]
Labuda, Gerard. (2002) - In: Roczniki historyczne Bd. 68 (2002) S. 107-156

106Buchbeitrag  Epizod raciborski w wyprawie tatarskiej na Polske w r. 1241 [Die Ratiborer Episode während des Tatareneinfalls in Polen im Jahre 1241]
Labuda, Gerard. (2002) - In: FS Benon Miskiewicz S. 173-182

107Buchbeitrag  Nowe spojrzenie na zródla dotyczace dziejów dominikanskich w Polsce XIII-XIV wieku. Lektor Stanislaw i jego Zywot sw. Jacka. [A new look at the sources of Dominican history in Poland from the 13th and 14th centuries. Lector Stanislaw and his Life of St. Jacek.]
Labuda, Gerard. (2002) - In: Dominikanie w srodkowej Europie w XIII-XV wieku S. 45-58

108Artikel  O zalozeniach programowych syntezy "Historia Pomorza"
Labuda, Gerard. (2002) - In: Zapiski historyczne Bd. 67, 3/4 (2002) S. 177-196

109Artikel  Akt Dagome Iudex - pierwsza "konkordatowa" umowa miedzy Polska a stolica apostolska za czasów papieza Jana XV (985-996) [Der Akt Dagome Iudex - der erste "Konkordatsvertrag" zwischen Polen und dem Apostolischen Stuhl zu Zeiten des Papstes Johannes XV. (985-996)]
Labuda, Gerard. (2001) - In: Pamietnik Biblioteki Kórnickiej Bd. 25 (2001) S. 17-24

110Artikel  Rozwój metod historiograficznych od antyku do wspólczesnosci
Labuda, Gerard. (2001) - In: Forum Naukowe Wyzszej Szkoly Zarzadzania i Bankowosci Bd. 1 (2001) S. 11-36

111Buchbeitrag  Utworzenie metropolitalnej organizacji Kosciola polskiego na synodzie w Gnieznie w dniach 9-10 marca 1000 roku [Die Schaffung der Metropolitan-Organisation der polnischen Kirche auf der Synode in Gnesen am 9.-10. März 1000]
Labuda, Gerard. (2001) - In: Milenium synodu-zjazdu gnieznienskiego S. 29-54

112Artikel  Jeden czy dwa roczniki niemieckie u podstaw polskiego rocznikarstwa?
Labuda, Gerard. (2001) - In: Studia zródloznawcze Bd. 39 (2001) S. 7-27

113Buchbeitrag  Ksiezna Dobrawa i ksiaze Mieszko jako rodzice chrzestni Polski piastowskiej [Fürstin Dobrawa und Fürst Mieszko als christliche Familie im piastischen Polen]
Labuda, Gerard. (2001) - In: Scriptura custos memoriae. Prace historyczne S. 3-17

114Buchbeitrag  Budownictwo sakralne Gniezna i Poznania na przelomie X/XI wieku w swietle zródel pisanych [ Sacral buildings in Gniezno and Poznan' at the turn of the 10th century in written sources]
Labuda, Gerard. (2001) - In: Polska na przelomie I i II tysiaclecia. Materialy sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki S. 267-286

115Buchbeitrag  Zamierzenia organizacji diecezjalnej na Pomorzu w roku 1123 (przed misja chrystianizacyjna biskupa Ottona z Bambergu)
Labuda, Gerard. (2001) - In: FS Wladyslaw Filipowiak S. 327-340

116Buchbeitrag  Vergangenheit und Zukunft im deutsch-polnischen Dialog: Versuch einer Bilanz
Labuda, Gerard. (2001) - In: Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen S. 55-87

117Buchbeitrag  Swiety Wojciech chrzci na Drzwiach Gnieznienskich poganina - Prusa czy Polanina? [Der Hl. Adalbert tauft auf der Gnesener Domtür einen Heiden - einen Prußen oder einen Polanen?]
Labuda, Gerard. (2001) - In: FS Stanislaw Bylina S. 71-78

118Artikel  Die Gründung der Metropolitanorganisation der polnischen Kirche auf der Synode in Gnesen am 9. und 10. März 1000
Labuda, Gerard. (2001) - In: Acta Poloniae historica Bd. 84 (2001) S. 5-30

119Buchbeitrag  Testament ksiecia opolsko-raciborskiego Mieszka II (1246)
Labuda, Gerard. (2001) - In: FS Lech A. Tyszkiewicz S. 283-287

120Artikel  Stanowisko prawno-polityczne ksiazat Pomorza Nadwislanskiego na przelomie XII i XIII wieku
Labuda, Gerard. (2001) - In: Zapiski historyczne Bd. 66, 2/3 (2001) S. 7-38

121Buchbeitrag  Jeszcze jedna próba datowania fundacji klasztoru premonstratensek w Strzelnie
Labuda, Gerard. (2000) - In: FS Jadwiga Krzyzaniakowa S. 175-185

122Buchbeitrag  Slask i Pomorze w polsko-niemieckim dialogu historiograficznym. (Tezy do dyskusji).
Labuda, Gerard. (2000) - In: Przelomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wroclaw 1 Tl. 1 S. 59-74

123Buchbeitrag  Slask i Pomorze w polsko-niemieckim dialogu historiograficznym. (Tezy do dyskusji) [Schlesien, Pommern und Pommerellen im polnisch-deutschen historiographischen Dialog. (Thesen für die Diskussion)]
Labuda, Gerard. (2000) - In: Przelomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wroclaw 1 S. 59-74

124Buchbeitrag  Na rozstajnych drogach do celu - Prusy (listopad 996 - kwiecien 997) [Auf unterschiedlichen Wegen zum Ziel - die Prußen (November 996 - April 997)]
Labuda, Gerard. (2000) - In: Labuda, Swiety Wojciech S. 168-190

125Buchbeitrag  Aspekty polityczne i koscielne tzw. "zjazdu gnieznienskiego" w roku 1000
Labuda, Gerard. (2000) - In: Ziemie polskie w X wieku S. 17-33

126Artikel  Der "Akt von Gnesen" vom Jahre 1000. Bericht über die Forschungsvorhaben und -ergebnisse
Labuda, Gerard. (2000) - In: Quaestiones medii aevi novae Bd. 5 (2000) S. 145-188

127Buchbeitrag  Swiety Wojciech jako patron Polski i Europy
Labuda, Gerard. (2000) - In: Swiety Wojciech i jego czasy S. 237-251

128Buchbeitrag  Dokonalo sie (23 kwietnia 997) [Es hat sich vollendet (23. April 997)]
Labuda, Gerard. (2000) - In: Labuda, Swiety Wojciech S. 191-224

129Buchbeitrag  Gniezno stolica wczesnopiastowskiego panstwa polskiego
Labuda, Gerard. (2000) - In: Gniezno i Poznan w panstwie pierwszych Piastów S. 33-60

130Artikel  Zjazd i synod gnieznienski w roku 1000
Labuda, Gerard. (2000) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 107, 2 (2000) S. 107-122

131Buchbeitrag  Swiety Wojciech jako patron Polski i Europy
Labuda, Gerard. (2000) - In: Labuda, Swiety Wojciech S. 237-251

132Buchbeitrag  Ksztaltowanie sie systemu panstw i narodów europejskich
Labuda, Gerard. (1999) - In: Narodziny sredniowiecznej Europy S. 278-336

133Buchbeitrag  Morze i Pomorze w kulturze politycznej Polski (do schylku XVIII wieku) [Das Meer und Pommern/Pommerellen in der politischen Kultur Polens (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)]
Labuda, Gerard. (1999) - In: Kongres Pomorski. Od historii ku przyszlosci Pomorza S. 11-57

134Buchbeitrag  Miejsce pamieci sw. Wojciecha w Tenkittach
Labuda, Gerard. (1999) - In: Pogranicze polsko-pruskie w czasach sw. Wojciecha S. 143-147

135Buchbeitrag  Kult w kulturze religijnej Kaszub i Pomorza (prolegomena teoretyczne) [Der Kult in der religiösen Kultur von Kaschubien und Pommerellen (einführende theoretische Betrachtung)]
Labuda, Gerard. (1999) - In: Kult Matki Bozej na Kaszubach i Pomorzu S. 21-29

136Buchbeitrag  Znaczenie sw. Wojciecha dla dzejów Polski. [Die Bedeutung des St. Adalbert für die Geschichte Polens]
Labuda, Gerard. (1999) - In: Tropami sw. Wojciecha S. 183-194

137Buchbeitrag  Profesor Bogdan Wachowiak - historyk Pomorza, Brandenburgii i Prus [Professor Bogdan Wachowiak - Historiker und Forscher zu Pommern und Pommerellen, Brandenburg und Preußen]
Labuda, Gerard. (1999) - In: FS Bogdan Wachowiak S. 5-7

138Buchbeitrag  Nad legenda; o sw. Wojciechu "Tempore illo". Analiza zródloznawcza [Zur Legende über den hl. Adalbert "Tempore illo". Quellenkundliche Analyse]
Labuda, Gerard. (1998) - In: FS Marian Banaszak S. 11-31

139Buchbeitrag  Art. Ziemowit IV. (Siemowit), Herzog von Masowien (um 1356-1426)
Labuda, Gerard. (1998) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 9 S. Sp. 606

140Artikel  Swiety Wojciech w Gdansku i Prusach (997 r.) [Der Heilige Adalbert in Danzig und Preußen (i. J. 997)]
Labuda, Gerard. (1998) - In: Pomorania antiqua Bd. 17 (1998) S. 115-126

141Buchbeitrag  Art. Zeremoniell. E. Ostmitteleuropa. II. Polen
Labuda, Gerard. (1998) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 9 S. Sp. 571-572

142Buchbeitrag  Art. Wislanen (Uislane)
Labuda, Gerard. (1998) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 9 S. Sp. 257

143Artikel  Zakres uprawnien wladczych nad Kosciolem polskim nadanych przez cesarza Ottona III ksieciu Boleslawowi Chrobremu w Gnieznie w roku 1000.
Labuda, Gerard. (1998) - In: Roczniki historyczne Bd. 64 (1998) S. 7-12

144Buchbeitrag  Anno von Sangerhausen 1256-1273
Labuda, Gerard. (1998) - In: Die Hochmeister des Deutschen Ordens S. 31-35

145Buchbeitrag  Art. Tremessen
Labuda, Gerard. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 971

146Buchbeitrag  Reminiscencje Pasji sw. Wojciecha z Tagernsee (okolo 1025) w scenach jego zywotu na Drzwiach Gnieznienskich (okolo 1180) [Reminiszenzen der Passion des hl. Adalbert aus Tegernsee (um 1025) in Szenen seiner Vita an den Türen des Gnesener Doms (um 1180)]
Labuda, Gerard. (1997) - In: FS Antoni Gasiorowski (1997) S. 53-63

147Artikel  Missionsgedanke der Magdeburger Kirche und die Christianisierungstätigkeit des hl. Adalbert und des hl. Bruno von Querfurt
Labuda, Gerard. (1997) - In: Trigon Bd. 7 (1997) S. 30-43

148Buchbeitrag  Sw. Wojciech w literaturze i legendzie sredniowiecznej
Labuda, Gerard. (1997) - In: Swiety Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej S. 212-226

149Buchbeitrag  Ein europäisches Itinerar seiner Zeit: Die Lebensstationen Adalberts
Labuda, Gerard. (1997) - In: Adalbert von Prag. Brückenbauer S. 59-75

150Buchbeitrag  Slask i Czechy a kultura wielkomorawska - Podsumowanie [Schlesien und Böhmen im Verhältnis zur Kultur Großmährens. Eine Zusammenfassung]
Labuda, Gerard. (1997) - In: Slask i Czechy a kultura wielkomorawska S. 141-148

151Buchbeitrag  Dwa najstarsze zywoty sw. Wojciecha we wzajemnym stosunku. Stopien wiarygodnosci [Die zwei ältesten Viten des hl. Adalbert in ihrer Beziehung zueinander. Der Grad ihrer Glaubwürdigkeit]
Labuda, Gerard. (1997) - In: FS Pawel Sczaniecki S. 49-76

152Buchbeitrag  Spuscizna ideowa martyrium sw. Wojciecha w perspektywie dziejów Polski sredniowiecznej
Labuda, Gerard. (1997) - In: Czlowiek w spoleczenstwie sredniowiecznym S. 75-87

153Artikel  Swiety Wojciech w dziejach Polski i Europy: próba syntezy
Labuda, Gerard. (1997) - In: Nauka polska Bd. 4, 4 (1997) S. 53-72

154Buchbeitrag  Wstep
Labuda, Gerard. (1997) - In: Swiety Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej S. 7-20

155Buchbeitrag  Sw. Wojciech w dzialaniu, w tradycji i w legendzie
Labuda, Gerard. (1997) - In: Swiety Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej S. 397-425

156Buchbeitrag  Art. Konrad von Masowien
Labuda, Gerard. (1997) - In: Lexikon für Theologie und Kirche (3) 6 S. Sp. 281-282

157Buchbeitrag  Znaczace wydarzenia w zyciu i w kulcie Swietego Wojciecha. (Stan dyskusji) [Bedeutende Ereignisse im Leben und im kultischen Nachleben des Heiligen Adalbert ]
Labuda, Gerard. (1997) - In: Gdansk w gospodarce i kulturze europejskiej S. 11-27

158Buchbeitrag  Swiety Wojciech w dziejach Polski
Labuda, Gerard. (1997) - In: Stad nasz ród. Swietowojciechowe sympozja gnieznienskie S. 44-52

159Artikel  Bibliografia publikacji Gerarda Labudy za lata 1986-1996 z uzupelnieniami
Labuda, Gerard. (1996) - In: Zapiski historyczne Bd. 61, 4 (1996) S. 8-23

160Artikel  Historiograficzne zalozenia syntezy "Historii Kaszubów"
Labuda, Gerard. (1996) - In: Kwartalnik historii nauki i techniki Bd. 41 (1996) S. 7-19

161Buchbeitrag  Stosunki prawno-polityczne Polski i Niemiec w sredniowieczu
Labuda, Gerard. (1996) - In: Labuda, Polsko-niemieckie rozmowy o przeszlosci S. 269-281

162Artikel  Swiety Wojciech jako ideowy twórca arcybiskupstwa gnieznienskiego
Labuda, Gerard. (1996) - In: Przeglad wielkopolski Bd. 10, 3/4 (1996) S. 8-11

163Buchbeitrag  Wspólczesny stan dyskusji nad dzialalnoscia; pastoralna i misyjna swietego Wojciecha [Der gegenwärtige Diskussionsstand zur pastoralen und missionarischen Tätigkeit des Heiligen Adalbert]
Labuda, Gerard. (1996) - In: Przeszlosc natchnieniem dla terazniejszosci. Sympozjum S. ??

164Buchbeitrag  Wrócmy jeszcze raz do... naroku
Labuda, Gerard. (1996) - In: Spoleczenstwo Polski Sredniowiecznej 7 S. 45-70

165Buchbeitrag  Narodziny polsko-ukrainskiej granicy etnicznej - w polskiej historiografii
Labuda, Gerard. (1996) - In: Poczatki sasiedzstwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-slowackie w sredniowieczu S. 9-17

166Buchbeitrag  Deutsch-polnische Grenzprobleme im Mittelalter
Labuda, Gerard. (1996) - In: Labuda, Polsko-niemieckie rozmowy o przeszlosci S. 425-438

167Buchbeitrag  Szczecin w dziejach Polski [Stettin in der Geschichte Polens]
Labuda, Gerard. (1995) - In: Szczecin na przestrzeni wieków. Historia - kultura - sztuka S. 9-18

168Buchbeitrag  Okolo datacji dokumentów fundacyjnych klasztoru premonstratensów w Grobe (1159, 1168?, 1177-1179)
Labuda, Gerard. (1995) - In: Personae, colligationes, facta S. 13-25

169Buchbeitrag  Przeniesienie koronacji królewskich z Gniezna do Krakowa w XIV wieku
Labuda, Gerard. (1995) - In: FS Jerzy Wyrozumski S. 47-60

170Buchbeitrag  Art. Siegel. VIII. Polen
Labuda, Gerard. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 1854-1855

171Buchbeitrag  Podloze polityczne dyskusji nad autonomia jezyka kaszubskiego na przelomie XIX i XX stulecia [Der politische Hintergrund der Diskussion über die Autonomie der kaschubischen Sprache um die Wende zum 20. Jh.]
Labuda, Gerard. (1995) - In: Cale zycie pod urokiem mowy kaszubskiej S. 17-44

172Artikel  Smierc Leszka Bialego (1227) [Der Tod Herzogs Leszek des Weißen (1227) ]
Labuda, Gerard. (1995) - In: Roczniki historyczne Bd. 61 (1995) S. 7-36

173Buchbeitrag  Pomorze na progu integracji (1266-1296) [Pommerellen an der Schwelle der Integration (1266-1296)]
Labuda, Gerard. (1995) - In: Kaszuby, Pomorze, Polska. Wiez panstwowa i tradycje S. 13-23

174Buchbeitrag  Zastanowienie: Jak pisac synteze; historii Kaszubów? [Überlegungen zum Thema: Wie schreibt man eine Synthese der Geschichte der Kaschuben?]
Labuda, Gerard. (1995) - In: Gdansk i Pomorze. Mala ojczyzna Kaszubów. Praca zbiorowa S. 13-35

175Artikel  Szkice historyczne XI wieku. Poczatki klasztoru benedyktynów w Tyncu
Labuda, Gerard. (1994) - In: Studia zródloznawcze Bd. 35 (1994) S. 23-64

176Artikel  Zur Gliederung der slawischen Stämme in der Mark Brandenburg (10.-12. Jahrhundert)
Labuda, Gerard. (1994) - In: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands Bd. 42 (1994) S. 103-140

177Buchbeitrag  Wladyslaw i Zbigniew. U genezy podzialów dzielnicowych w Polsce w drugiej polowie XI wieku
Labuda, Gerard. (1994) - In: Spoleczenstwo Polski Sredniowiecznej 6 S. 9-22

178Artikel  Chrystianizacja Pomorza (X-XIII stulecie)
Labuda, Gerard. (1993) - In: Studia Gdánskie Bd. 9 (1993) S. 45-60

179Buchbeitrag  Art. Matthäus von Krakau, Bischof von Worms († 1410)
Labuda, Gerard. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 397

180Buchbeitrag  Polska piastowska X wieku w systemie panstw i narodów europejskich wczesnego sredniowiecza
Labuda, Gerard. (1993) - In: Polska Mieszka 1 S. 17-28

181Buchbeitrag  Art. Matthäus, Bischof von Krakau (1143-1166)
Labuda, Gerard. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 397

182Buchbeitrag  Art. Odrowaz
Labuda, Gerard. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. 1363

183Buchbeitrag  Art. Namslau, Friede von (1348)
Labuda, Gerard. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. 1011

184Artikel  Swietosc biskupa Wojciecha w wyobrazeniach hagiologicznych i praktykach hagiograficznych wczesnego sredniowiecza
Labuda, Gerard. (1993) - In: Studia Warminskie Bd. 30 (1993) S. 23-35

185Artikel  Tworzenie sie panstw narodowych w Europie sredniowiecznej
Labuda, Gerard. (1993) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 100, 4 (1993) S. 27-48

186Artikel  Zapiski rocznikarskie w "Zywotach swietego Stanislawa" Wincentego z Kielczy
Labuda, Gerard. (1993) - In: Studia zródloznawcze Bd. 34 (1993) S. 29-40

187Buchbeitrag  O najstarszych imionach dynastii piastowskiej [A propos des noms archaiques de la dynastie polonaise des Piasts]
Labuda, Gerard. (1992) - In: FS Bronislaw Geremek (1992) S. 261-274

188Buchbeitrag  Dzieje granicy polsko-niemieckiej jako zgadnienie badawcze
Labuda, Gerard. (1992) - In: Problem granic i obszaru odrodzonego panstwa polskiego S. 11-47

189Buchbeitrag  Kiedy ksiaze Boleslaw Krzywousty stal sie lennikiem ksiecia czeskiego w ziemi klodzkiej? (Przyczynek do krytyki Kroniki Czechów Kosmasa)
Labuda, Gerard. (1992) - In: FS Józef Szymanski (1992) S. 91-98

190Artikel  Rzeki w dziejach narodow [ze szczegolnym uwzglednieniem narodu polskiego]
Labuda, Gerard. (1992) - In: Rzeki. Kultura, cywilizacja, historia Bd. 1 (1992) S. 15-38

191Buchbeitrag  Art. Kleinpolen
Labuda, Gerard. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1204-1205

192Buchbeitrag  Art. Hyazinth (poln.: Jacek), hl., OP (um 1183-1257)
Labuda, Gerard. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 242

193Buchbeitrag  Art. Lubin
Labuda, Gerard. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 2150

194Buchbeitrag  Art. Kasimir I. Restaurator, Herzog von Polen (1016-1058)
Labuda, Gerard. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1030

195Buchbeitrag  Art. Johannes (Jan) Ostroróg, polnischer Humanist und politischer Schriftsteller (um 1436-1501)
Labuda, Gerard. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 591-592

196Buchbeitrag  Art. Kasimir III. der Große, König von Polen (1333-1370)
Labuda, Gerard. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1031-1032

197Buchbeitrag  Art. Ibrahim ibn Yakub (auch Abraham Jakobsen), jüdischer Reisender
Labuda, Gerard. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 321-322

198Buchbeitrag  Art. Ius ducale
Labuda, Gerard. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 817

199Buchbeitrag  Art. Kanzlei, Kanzler. A. V. Polen
Labuda, Gerard. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 915-916

200Buchbeitrag  Art. Ius Bohemicale
Labuda, Gerard. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 817

201Buchbeitrag  Art. Jakob, gen. von Znin, Erzbischof von Gnesen (1124-1148)
Labuda, Gerard. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 288

202Buchbeitrag  Art. Kujavien
Labuda, Gerard. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1561

203Buchbeitrag  Art. Jordanus (Jordan), Missionsbischof von Polen (10. Jh.)
Labuda, Gerard. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 627

204Buchbeitrag  Art. Johannes (Janko) von Czarnków, Chronist (ca. 1320-1387)
Labuda, Gerard. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 565-566

205Buchbeitrag  Art. Kasimir II. der Gerechte, Herzog von Polen (1138-1194)
Labuda, Gerard. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1030-1031

206Buchbeitrag  Art. Johann Albrecht (Jan Olbracht), Herzog von Glogau (1491-1498), König von Polen (1492-1501)
Labuda, Gerard. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 502

207Buchbeitrag  Art. Labedzie, polnisches Rittergeschlecht
Labuda, Gerard. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1601

208Buchbeitrag  Art. Johannes von Glogau, Astronom und Astrologe (um 1445-1507)
Labuda, Gerard. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 578-579

209Buchbeitrag  Art. Kasimir, hl. (1457-1484)
Labuda, Gerard. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1033

210Buchbeitrag  Art. Ius Polonicum
Labuda, Gerard. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 818

211Buchbeitrag  Art. Ius Slavicum
Labuda, Gerard. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 818

212Buchbeitrag  Art. Kazimierz
Labuda, Gerard. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1093

213Buchbeitrag  Art. Jakob, gen. Swinka, Erzbischof von Gnesen (1283-1314)
Labuda, Gerard. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 288

214Buchbeitrag  Art. Kasimir Andreas IV., König von Polen (1447-1492)
Labuda, Gerard. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1032-1033

215Buchbeitrag  Das Mittelalter in den Forschungen der polnischen Historiographie in den Jahren 1945-1987
Labuda, Gerard. (1990) - In: La science historique polonaise dans l'historiographie mondiale S. 135-166

216Artikel  Trzynastowieczne dokumenty premonstratensek w Zukowie w dyplomatariuszu przeora kartuskiego Jerzego Schwengla
Labuda, Gerard. (1990) - In: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia Bd. 24 (1990) S. 103-114

217Artikel  Kiedy ksiaze Boleslaw Krzywousty stal sie lennikiem ksiecia czeskiego w ziemi klodzkiej? (Przyczynek do krytyki "Kroniki Czechów" Kosmasa)
Labuda, Gerard. (1990) - In: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska F Bd. 45 (1990) S. 91-97
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia-r1990-t45/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia-r1990-t45-s99-108/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia-r1990-t45-s99-108.pdf

218Buchbeitrag  Über die Urkunden zur Gründung des Deutschen Ordens im Kulmerlande und in Preußen in den Jahres 1226-1234
Labuda, Gerard. (1990) - In: Die Ritterorden zwischen geistlicher und weltlicher Macht im Mittelalter S. 21-44

219Buchbeitrag  Art. Gertrudianus, Codex
Labuda, Gerard. (1989) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 4 S. Sp. 1357

220Buchbeitrag  Art. Großpolen
Labuda, Gerard. (1989) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 4 S. Sp. 1732

221Artikel  Kto byl zalozycielem biskupstwa plockiego?
Labuda, Gerard. (1989) - In: Notatki Plockie Bd. 21, 1 (1989) S. 9-11

222Buchbeitrag  Art. Giecz
Labuda, Gerard. (1989) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 4 S. Sp. 1443

223Buchbeitrag  Art. Gaudentius (tschech. Radim), 1. Erzbischof von Gnesen (970-1006/12/22)
Labuda, Gerard. (1989) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 4 S. Sp. 1142

224Buchbeitrag  Art. Gallus Anonymus (eigtl.: Anonymus, gen. Gallus), südfranzösischer Benediktiner
Labuda, Gerard. (1989) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 4 S. Sp. 1099

225Artikel  Schlüsselprobleme zur Geschichte der Kaschuben auf Grund der Geschichte Pommerns
Labuda, Gerard. (1989) - In: Polnische Weststudien Bd. 8 (1989) S. 3-33

226Buchbeitrag  Art. Hedwig (poln. Jadwiga), Königin von Polen (wahrscheinlich 1374-1399)
Labuda, Gerard. (1989) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 4 S. Sp. 1986

227Buchbeitrag  Art. Gnesen
Labuda, Gerard. (1989) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 4 S. Sp. 1522-1524

228Buchbeitrag  Art. Gertrud (russ. Olisava), russische Großfürstin(um 1020-1108)
Labuda, Gerard. (1989) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 4 S. Sp. 1354

229Buchbeitrag  Über die angeblichen und vermuteten Fälschungen des Deutschen Ordens in Preußen
Labuda, Gerard. (1988) - In: Fälschungen im Mittelalter Tl. 4 S. 499-521

230Artikel  Jakimi drogami przyszlo do Polski chrzescijanstwo?
Labuda, Gerard. (1988) - In: Nasza przeszlosc Bd. 69 (1988) S. 39-82

231Artikel  Polska i Lechia - nazwy naczelne naszej ojczyzny
Labuda, Gerard. (1988) - In: Przeglad wielkopolski Bd. 2, 2 (1988) S. 1-7

232Artikel  Bibliografia publikacji Gerarda Labudy za lata 1976-1986
Labuda, Gerard. (1987) - In: Zapiski historyczne Bd. 52, 4 (1987) S. 229-253

233Buchbeitrag  Polsko - niemieckie problemy graniczne we wczesnym sredniowieczu
Labuda, Gerard. (1987) - In: Slask i Pomorze (1979) S. 20-40

234Artikel  Die Geschichte Preußens in den Anschauungen der deutschen und nicht-deutschen Historiographien
Labuda, Gerard. (1986) - In: Polnische Weststudien Bd. 5 (1986) S. 3-34

235Buchbeitrag  Art. Dominikaner, Dominikanerinnen. B. Verbreitung in den übrigen Ländern Europas. VI. Polen
Labuda, Gerard. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 1215-1216

236Buchbeitrag  Art. Danzig. I. Archäologie und frühstädtische Siedlungsgeschichte
Labuda, GerardKöhler, Ralf. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 563-564

237Buchbeitrag  Art. Elisabeth (Taufname: Richeza, daher: Elisabeth Rixa, Elisabeth Rejc(ka), Königin von Böhmen (1303/1288-1335)
Labuda, Gerard. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 1832

238Buchbeitrag  Z dyskusji nad poczatkami klasztoru benedyktynskiego w Tyncu: fundatorzy i pierwsi opaci
Labuda, Gerard. (1986) - In: Studia Lech Kalinowski S. 93-110

239Buchbeitrag  Art. Dagome-iudex-Dokument
Labuda, Gerard. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 430-431

240Buchbeitrag  Stosunki prawno-polityczne Polski i Niemiec w sredniowieczu
Labuda, Gerard. (1986) - In: Niemcy - Polska w sredniowieczu S. 121-135

241Buchbeitrag  Art. Duleben
Labuda, Gerard. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 1447

242Buchbeitrag  Art. Dlugosz, Jan, polnischer Chronist und Universalhistoriker (1415-1480)
Labuda, Gerard. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 1139-1140

243Buchbeitrag  Art. Elisabeth, Königin von Ungarn (1320-42), Regentin in Polen (1370-80) (1305-1380)
Labuda, Gerard. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 1835

244Artikel  Jak i kiedy Kraków zostal stolica Polski piastowskiej
Labuda, Gerard. (1986) - In: Rocznik krakowski Bd. 52 (1986) S. 5-18

245Buchbeitrag  Art. Dvor
Labuda, Gerard. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 1492

246Buchbeitrag  Art. Danzig. II. Stadtgeschichte und Topographie. 1. Bis zum Ende des Hochmittelalters
Labuda, Gerard. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 564-565

247Artikel  Pomorsko-krzyzacki zatarg graniczny z roku 1267/1268. Przyczynek do migracji Prusów na Pomorze Gdanskie
Labuda, Gerard. (1985) - In: Zapiski historyczne Bd. 50 (1985) S. 7-14

248Artikel  Die polnische Westgrenze in der tausendjährigen Geschichte des Staates und Volkes
Labuda, Gerard. (1985) - In: Polnische Weststudien Bd. 4 (1985) S. 3-32

249Artikel  Zatargi z Czechami i Pomorzanami w pierwszym okresie rzadów Boleslawa Smialego (1058-1073)
Labuda, Gerard. (1985) - In: Zapiski historyczne Bd. 50, 3 (1985) S. 33-50

250Artikel  Zagadka drugiej metropolii w Polsce za czasów Boleslawa Chrobrego
Labuda, Gerard. (1984) - In: Nasza przeszlosc Bd. 62 (1984) S. 7-25

251Buchbeitrag  Wyjasniajace sie tajemnice Ostrowa Lednickiego [Die Geheimnisse von Ostrow Lednicki beginnen sich zu klären]
Labuda, Gerard. (1984) - In: Mente et litteris. O kulturze i spoleczenstwie wieków srednich S. 103-110

252Artikel  Najstarsza organizacja Kosciola w Polsce (do r. 1000)
Labuda, Gerard. (1984 - 1985) - In: Sprawozdania. Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, Wydzial Historii i Nauk Spolecznych Bd. 103 (1984/85) S. 47-48

253Buchbeitrag  "Ksiega uczonych" dla uczonej w ksiegach [Das Gelehrtenbuch für die Buchgelehrte]
Labuda, Gerard. (1984) - In: Mente et litteris. O kulturze i spoleczenstwie wieków srednich S. 7-20

254Buchbeitrag  Art. Cluny. B. Der Einfluß Clunys außerhalb Frankreichs. IX. Polen
Labuda, Gerard. (1983) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 2 S. Sp. 2186

255Buchbeitrag  Art. Burg. C. Europäische Entwicklung nach Ländern und Regionen unter besonderer Berücksichtigung der Rechts- und Verfassungsgeschichte. 6. Ostmitteleuropa
Dralle, LotharGraus, FrantišekLabuda, Gerard. (1983) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 2 S. Sp. 980-982

256Buchbeitrag  Art. Erbrecht, Erbe, Erbschaft. B. Rechte einzelner Länder Europas. VII. Slavische Länder und Ungarn
Labuda, Gerard. (1983) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 2113-2115

257Buchbeitrag  Art. Bürger, Bürgertum. H. Östliches Europa. I. Ostmitteleuropa. 2. Polen
Labuda, Gerard. (1983) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 2 S. Sp. 1033-1034

258Buchbeitrag  Art. Chronik. M. Ostmitteleuropa und Baltikum. II. Polen
Labuda, Gerard. (1983) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 2 S. Sp. 2006-2008

259Buchbeitrag  Art. Boleslaw IV. Kedzierzawy (Kraushaar), Fürst von Polen (um 1121/22 -1173)
Labuda, Gerard. (1983) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 2 S. Sp. 367-368

260Buchbeitrag  Art. Bibliothek. A. Allgemein. Europa. VII. Polen
Labuda, Gerard. (1983) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 2 S. Sp. 121-122

261Buchbeitrag  Kto byl fundatorem-zalozycielem klasztoru franciszkanców Krakowie? [Question du fondateur du monastère des franciscains à Cracovie ]
Labuda, Gerard. (1983) - In: Zakony franciszkanskie w Polsce Tl. 1 S. 369-381

262Artikel  O udziale Krzyzaków i o smierci wielkiego mistrza zakonu krzyzackiego Poppo von Osterna w bitwe z Tatarami pod Legnica w roku 1241 [Über die Teilnahme der Deutschordensritter und über den Tod des Ordenshochmeisters Poppo von Osterna in der Schlacht mit den Tataren bei Liegnitz im Jahre 1241 ]
Labuda, Gerard. (1982) - In: Zapiski historyczne Bd. 47, 4 (1982) S. 89-102

263Buchbeitrag  Zu den Quellen der "Preußischen Chronik" Peters von Dusburg
Labuda, Gerard. (1982) - In: Der Deutschordensstaat Preußen in der polnischen Geschichtsschreibung der Gegenwart S. 133-164

264Buchbeitrag  Zywoty sw. Wojciecha [Die Lebensbeschreibungen des heiligen Adalbert von Prag]
Labuda, Gerard. (1982) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 7 S. 323-328

265Artikel  Z badan nad genealogia ksiazat Pomorza Gdanskiego w XII i XIII wieku [Some investigations on genealogy of Gdansk-Pomeranian princeps of the XIIth and XIIIth centuries]
Labuda, Gerard. (1981) - In: Rocznik gdanski Bd. 41 (1981) S. 5-35

266Buchbeitrag  Der Zug des russischen Großfürsten Vladimir gegen die Ljachen im Jahre 981. Ein Beitrag zur Ausbildung der polnisch-russischen Grenze im 10. Jahrhundert
Labuda, Gerard. (1981) - In: FS Gotthold Rhode S. 11-19

267Buchbeitrag  Wytworzenie wspolnoty etnicznej i kulturalnej plemion Slowianszczyzny
Labuda, Gerard. (1981) - In: Slowianszcyzna polabska miedzy niemcami a Polska S. 7-34

268Buchbeitrag  Stanislaw (ur. okolo 1300 r., zm. okolo 1356 r.) opat oliwski w latach 1330-1356 (7X) [Stanislaus (geb. um 1300, gest. um 1356) Abt von Oliva in den Jahren 1330-1356]
Labuda, Gerard. (1981) - In: Ludzie pomorskiego sredniowiecza. Szkice biograficzne S. 130-134

269Artikel  Geneza miasta na "prawie lubeckim" w Gdansku [Die Genese der Stadt auf dem "Lübischen Recht" in Gdansk ]
Labuda, Gerard. (1981) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 29 (1981) S. 59-78

270Buchbeitrag  Siemomysl (polowa XI w.), ksiaze pomorski [Siemomysl (Mitte des 11. Jahrhunderts), Fürst von Pommerellen]
Labuda, Gerard. (1981) - In: Ludzie pomorskiego sredniowiecza. Szkice biograficzne S. 119-125

271Buchbeitrag  Swinislawa (lub Zwinislawa) (ur. okolo 1170-1175 r.), zona ksiecia gdanskiego Msciwoja I poslubiona okolo 1190-1195 r., zm. po 1229 r., lecz przed 1241 r. [Swinislawa (oder Zwinislewa) (geb. um 1170-1175), Gattin von Mestwin I., Fürst von Pommerellen, verheiratet um 1190-1195, gest. nach 1225, aber vor 1241]
Labuda, Gerard. (1981) - In: Ludzie pomorskiego sredniowiecza. Szkice biograficzne S. 135-137

272Buchbeitrag  Art. Benediktiner, Benediktinerinnen. B. Geschichte des Benediktinertums nach einzelnen Ländern und Regionen. X. Polen
Labuda, Gerard. (1980) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 1 S. Sp. 1896-1897

273Buchbeitrag  Deutsch-polnische Grenzprobleme im Mittelalter
Labuda, Gerard. (1980) - In: Die Rolle Schlesiens und Pommerns S. 22-34

274Buchbeitrag  Art. Adalbert Vojtech, Bischof von Prag seit 983, (um 956-997). 1. Politische Bedeutung
Labuda, Gerard. (1980) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 1 S. Sp. 101-102

275Buchbeitrag  Die Urkunden über die Anfänge des Deutschen Ordens im Kulmerland und in Preußen in den Jahren 1226-1235
Labuda, Gerard. (1980) - In: Die geistlichen Ritterorden Europas S. 299-316
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/16543/10387

276Buchbeitrag  Civitas Dragaviti: zu den fränkisch-slavischen Beziehungen am Ende des 8. Jahrhunderts
Labuda, Gerard. (1980) - In: FS Herbert Ludat (1980) S. 87-98

277Artikel  O opacie Stanislawie, autorze kroniki Oliwskiej z polowy XIV wieku.
Labuda, Gerard. (1980) - In: Komunikaty mazursko-warminskie (1980) S. 3-16

278Artikel  Znaczenie prawne i polityczne dokumentu "Dragome iudex"
Labuda, Gerard. (1979) - In: Studia i materialy do dziejów Wielkopolski i Pomorza Bd. 13, 1 (1979) S. 83-100

279Buchbeitrag  O przedmiocie i metodzie wykladu historii Niemiec sredniowiecznych
Labuda, Gerard. (1978) - In: Problemy metodologiczne dziejów Niemiec S. 39-64

280Artikel  Marginalne uwagi o dziejach Pomorza Slawiensko-Slupskiego w XII i XIII wieku.
Labuda, Gerard. (1977) - In: Zapiski historyczne Bd. 42, 1 (1977) S. 73-102

281Buchbeitrag  System panstw europejskich w sredniowieczu [Das europäische Staatensystem im Mittelalter]
Labuda, Gerard. (1977) - In: Polska-Niemcy-Europa. Studia z dziejów mysli politycznej i stosunków miedzynarodowych S. 63-90

282Artikel  Kroniki genealogiczne jako zródla do dziejów rozbicia i zjednoczenia monarchii w Polsce sredniowiecznej [Les chroniques généalogiques, sources à l'histoire du morcellement et de l'unification de la monarchie en Pologne médiévale]
Labuda, Gerard. (1977) - In: Studia zródloznawcze Bd. 22 (1977) S. 41-60

283Buchbeitrag  Bibliografia profesora Gerarda Labudy
Labuda, Gerard. (1976) - In: Ars historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski S. 285-289

284Artikel  Mistrz Wincenty - autor i utwór [Mag. Vincenti. Autor und Werk]
Labuda, Gerard. (1976) - In: Studia zródloznawcze Bd. 20 (1976) S. 3-9

285Buchbeitrag  Ewangeliarz Emmeramski. Czas sporzadzenia w Ratyzbonie - czas przeniesienia do Krakowa. [The Gospel Book of Emmeram. The moment of preparation in Ratisbon - the moment of transfer to Cracow.]
Labuda, Gerard. (1976) - In: Cultus et cognitio. Studia z dziejów sredniowicznej kultury S. 313-322

286Buchbeitrag  Marchie niemieckie na pograniczu slowiankim w VIII-XII wieku
Labuda, Gerard. (1975) - In: Labuda, Fragmenty dziejów slowianszczyzny zachodniej 3 S. 91-175

287Buchbeitrag  Dzialalnosc misyna i organizacyjna kosciola niemieckego na ziemiach slowian polabskich (do schylku XII wieku)
Labuda, Gerard. (1975) - In: Labuda, Fragmenty dziejów slowianszczyzny zachodniej 3 S. 176-207

288Buchbeitrag  Dokument króla Henryka IV dla ksiecia saskiego Ottona w sprawie nadania Raciborza w roku 1062
Labuda, Gerard. (1975) - In: Labuda, Fragmenty dziejów slowianszczyzny zachodniej 3 S. 208-233

289Buchbeitrag  Wezwanie wsodniosaskich feudalow do walki ze slowianami z roku 1108
Labuda, Gerard. (1975) - In: Labuda, Fragmenty dziejów slowianszczyzny zachodniej 3 S. 233-269

290Buchbeitrag  Poczatki panstwa polskiego w historiografii polskiej i nimieckiej
Labuda, Gerard. (1974) - In: Stosunki polsko-niemieckie w historiografii Tl. 1 S. 150-217

291Artikel  Zajecie Ziemi Lubuskiej przez margrabiow brandenburskich w polowie XIII wieku
Labuda, Gerard. (1973) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 28 (1973) S. 311-322

292Artikel  O stosunkach prawnopublicznych miedzy Polska a Niemcami w plowie XII wieku [Les rapports juridiques polono-allemands dans la moitié du XIIe siècle]
Labuda, Gerard. (1973) - In: Czasopismo prawno-historyczne Bd. 25, 1 (1973) S. 25-60

293Artikel  List papieza Paschalisa II do niewiadomego biskupa polskiego z poczatku XII wieku: przyczynek do dyskusji nad faktum biskupa krakowskiego Stanislawa
Labuda, Gerard. (1971) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 26 (1971) S. 415-434

294Artikel  Die Entstehung des mittelalterlichen Staates und die Entwicklung der polnischen Kultur
Labuda, Gerard. (1970) - In: Acta Poloniae historica Bd. 21 (1970) S. 93-107

295Buchbeitrag  Rozklad wspólnoty rodowej i ksztaltowanie sie stosunków wczesnofeudalnych (VI-XII wiek)
Leciejewicz, LechKostrzewski, JózefLabuda, Gerard. (1969) - In: Historia Pomorza Tl. 1 S. 219-345

296Buchbeitrag  Przedmowa historiograficzna
Labuda, Gerard. (1969) - In: Gdansk, jego dzieje i kultura S. 5-9

297Artikel  Droga biskupa praskiego Wojciecha do Prus
Labuda, Gerard. (1969) - In: Zapiski historyczne Bd. 34, 3 (1969) S. 9-28

298Artikel  Przynaleznosc terytorialna Ziemi Lubuskiej w XII i XIII wieku
Labuda, Gerard. (1969) - In: Roczniki historyczne Bd. 35 (1969) S. 19-32

299Artikel  Bazoar w kronice Anonima Galla: próba identyfikacji
Labuda, Gerard. (1969) - In: Studia historyczne Bd. 12 (1969) S. 161-170

300Artikel  Poczatki diecezjalnej organizacji koscielnej na Pomorzu i na Kujawach w XI i XII wieku
Labuda, Gerard. (1968) - In: Zapiski historyczne Bd. 33, 3 (1968) S. 19-60

301Buchbeitrag  Tendances d'intégration et de désintégration dans le Royaume Teutonique du Xe au XIIIe siècle
Labuda, Gerard. (1968) - In: L'Europe aux IXe-XIe siècles. Aux origines des Etats nationaux S. 77-91

302Buchbeitrag  Miejsce i rola polskich ziem zachodnich w dziejach Polski i Niemiec
Labuda, Gerard. (1966) - In: Tysiac lat nad Odra i Baltykiem. Praca zbiorowa S. 13-47

303Artikel  A historiographic analysis of the Germand "Drang nach Osten"
Labuda, Gerard. (1964) - In: Polish western affairs Bd. 5 (1964) S. 221-265

304Artikel  Uzpelnienia do genealogii Piastów, w szczególnosci slaskich [Ergänzungen zur Genealogie der Piasten vornehmlich der schlesischen]
Labuda, Gerard. (1963) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 18 (1963) S. 1-13

305Buchbeitrag  L'intégration et la désintégration dans l'histoire du premier Etat polonais: du 10e au 13e siècle
Labuda, Gerard. (1962) - In: Studi Amintore Fanfani Tl. 1 S. 453-469

306Buchbeitrag  [L'influence de la naissance de l'État polonais sur le développement historique de la Poméranie]
Labuda, Gerard. (1962) - In: Les origines de l'État polonais. Livre du millénaire Tl. 2 S. 269-279

307Buchbeitrag  Die Anfänge des polnischen Städtewesens im Hochmittelalter.
Labuda, Gerard. (1962) - In: L'artisanat et la vie urbaine en Pologne médiévale S. 317-328

308Buchbeitrag  Wezlowe problemy stosunkow polsko-niemieckich w przeszlosci
Labuda, Gerard. (1962) - In: O problemie niemieckim (1962) S. 9-34

309Buchbeitrag  Organizacje pa'nstwowe Slowian zachodnich w okresie ksztaltowania si panstwa polskiego (od VI do polowy X wieku)
Labuda, Gerard. (1962) - In: Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk Tl. 1 S. 43-71

310Buchbeitrag  [Les organisations des États slaves occidentaux à l'époque de la formation de l' État polonais (du VIe au milieu du Xe siècle)]
Labuda, Gerard. (1962) - In: Les origines de l'État polonais. Livre du millénaire Tl. 1 S. 43-71

311Buchbeitrag  Wplyw powstania panstwa polskiego na rozwójdziejowy Pomorza
Labuda, Gerard. (1962) - In: Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk Tl. 1 S. 269-279

312Artikel  Geschichte der deutschen Ostkolonisation in den neueren westdeutschen Forschungen
Labuda, Gerard. (1961) - In: Polish western affairs Bd. 2 (1961) S. 260-283

313Buchbeitrag  Polska, Czechy, Niemcy i Zwiazek wielecki w wieku X
Labuda, Gerard. (1960) - In: Labuda, Fragmenty dziejów slowianszczyzny zachodniej S. 247-302

314Buchbeitrag  O domniemanych rzadach czeskich w Opolskiem w latach 1246 - 1247
Labuda, Gerard. (1960) - In: FS Jan Dabrowski S. 53-60

315Buchbeitrag  Osigniecia i postulaty historiografii polskiej w zakresie dziejow slowianszczyzny zachodniej
Labuda, Gerard. (1960) - In: Labuda, Fragmenty dziejów slowianszczyzny zachodniej Tl. 1 S. 9-33

316Artikel  Wojna z Tatarami w roku 1241 [Der Krieg mit den Tataren im Jahre 1241]
Labuda, Gerard. (1959) - In: Przeglad historyczny Bd. 50 (1959) S. 189-224
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1959-t50-n2/Przeglad_Historyczny-r1959-t50-n2-s189-224/Przeglad_Historyczny-r1959-t50-n2-s189-224.pdf

317Artikel  Rocznik poznanski
Labuda, Gerard. (1958) - In: Studia zródloznawcze Bd. 2 (1958) S. 97-112

318Buchbeitrag  Walka o zjednoczenie Pomorza z Polska w X-XIV w.
Labuda, Gerard. (1958) - In: Szkice z dziejów Pomorza Tl. 1 S. 208-267

319Artikel  Czy ksiazeta zachodnio-pomorscy wywodzili sie od Piastów?
Labuda, Gerard. (1958) - In: Studia i materialy do dziejów Wielkopolski i Pomorza Bd. 4, 1 (1958) S. ??

320Artikel  Proba nowej systematyki i nowej interpretacji zrodel historycznych [Versuch einer neuen Systematik und einer neuen Interpretation der historischen Quellen]
Labuda, Gerard. (1957) - In: Studia zródloznawcze Bd. 1 (1957) S. 3-48

321Artikel  [Où ont été écrites les plus anciennes annales polonaises ?]
Labuda, Gerard. (1957) - In: Roczniki historyczne Bd. 23 (1957) S. ??

322Artikel  Polozenie sredniowiecznego Rostoku
Labuda, Gerard. (1956) - In: Materialy zachodniopomorskie Bd. 2 (1956) S. 245-278

323Artikel  W sprawie wydania dokumentów krzyzackich Polsce w 1526r
Labuda, Gerard. (1955) - In: Zapiski historyczne Bd. 21 (1955) S. 184-200

324Artikel  Stanowisko ziemi chelminskiej w panstwie krzyzackim w latach 1228-1454
Labuda, Gerard. (1954) - In: Przeglad historyczny Bd. 45 (1954) S. 280-337
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1954-t45-n2_3/Przeglad_Historyczny-r1954-t45-n2_3-s280-337/Przeglad_Historyczny-r1954-t45-n2_3-s280-337.pdf

325Artikel  Studia nad annalistyka pomorska z XIII-XV w.
Labuda, Gerard. (1954) - In: Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu Bd. 20 (1954) S. 101-138

326Artikel  Schinesghe. Gniezno czy Szczecin?
Labuda, Gerard. (1951) - In: Przeglad zachodni Bd. 7 (1951) S. 586-592

327Artikel  Stosunek prawnopubliczny Zakonu Krzyzackiego do Rzeszy Niemieckiej w swietle Zotej Bulli Fryderyka II z 1226 r [La position de l'Ordre Teutonique à l'égard du Saint-Empire romain-germanique d'après la Bulle d'Or de Frédéric II de 1226]
Labuda, Gerard. (1951) - In: Czasopismo prawno-historyczne Bd. 3 (1951) S. 87-154

328Artikel  Znaczenie prawno-polityczne dokumentu "Dagome iudex"
Labuda, Gerard. (1948) - In: Nasza przeszlosc Bd. 4 (1948) S. 33-60

329Artikel  Studia z dziejow Slowianszczyzny zachodniej
Labuda, Gerard. (1948) - In: Slavia Occidentalis Bd. 19 (1948) S. 97-155

330Artikel  Potrzeby historiografii polskiej w dziedzinie historii Pomorza Zachodniego w sredniowieczu
Labuda, Gerard. (1947) - In: Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu Bd. 13 (1947) S. 9-30

331Artikel  Magdeburg i Poznan. (Zalozenie arcybiskupstwa magdeburskiego i biskupstwa poznanskiego na tle wschodniej polityki misyjney Ottona Wielkiego) [Magdeburg u. Posen]
Labuda, Gerard. (1938) - In: Roczniki historyczne Bd. 14 (1938) S. 185-238

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.