RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,4 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Maráz, Karel«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Maráz, Karel

RI opac: 54 Einträge

1Monographie  Kapitoly z dejin Lužnice
Maráz, KarelKolouchová, Miroslava. - Lužnice (2009)

2Monographie  Peceti Jana Lucemburskeho
Maráz, Karel. - Brno (2007)

3Monographie  Vaclav III.: (1289 - 1306) ; posledni Premyslovec na ceskem trune
Maráz, Karel. - Ceské Budejovice (2007)

4Buchbeitrag  Listina jindricha korutanského ze dne 13. zârî 1307 jako priklad modernîho deperdita
Plucarová, LadenaMaráz, Karel. (2015) - In: FS Zbynek Sviták S. 105-134

5Artikel  Listina Václava III. z 9. ledna 1306 ve veci rozhodnutí sporu pražského biskupa Jana a Hynka Krušiny z Lichtenburka a její význam
Maráz, Karel. (2015) - In: Studia historica Brunensia Bd. 62 (2015) S. 135-142

6Artikel  Sfragistické deperditum mesta Opavy z roku 1289 a jeho význam pro ceskou komunální sfragistiku [Das verlorene Siegel der Stadt Troppau aus dem Jahr 1289 und seine Bedeutung für die böhmische kommunale Sphragistik]
Maráz, Karel. (2012) - In: Studia historica Nitriensia Bd. 16 (2012) S. 24-27

7Artikel  K podobe pecetidla mincovních pecetí (ceských králu) 2. poloviny 13. Století [Zur Form des Siegelstempels der Münzsiegel (der böhmischen Könige) aus 2. Hälfte des 13. Jhs.]
Maráz, Karel. (2012) - In: Studia historica Nitriensia Bd. 16 (2012) S. 28-34

8Buchbeitrag  K edici Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, její minulosti a soucasnosti
Maráz, KarelHavel, Dalibor. (2011) - In: Almanach medievisty-editora S. 19-29

9Buchbeitrag  K vypovídacím možnostem diplomatických a sfragistických pramenu 15. století na príkladu Oldricha II. z Rožmberka (1403-1462) [The Information Value of Diplomatic and Sphragistic Sources of 15th Century on Example of Oldrich II. of Rožmberk (1403-1462). ]
Maráz, Karel. (2010) - In: Pramen - jeho funkcia, význam, interpretácia a limity v historickom výskume S. 59-64

10Buchbeitrag  Peceti biskupa Jindricha Zdíka. [Seals of Bishop Jindrich Zdík]
Maráz, Karel. (2009) - In: Jindrich Zdík (1126-1150). Olomoucký biskup uprostred Evropy S. 172-173

11Buchbeitrag  Peceti biskupa Jindricha Zdika
Maráz, Karel. (2009) - In: Jindrich Zdik (1126 - 1150). Olomoucky biskup S. 172-177

12Buchbeitrag  Znak, vlajka a peceti Líšne
Maráz, Karel. (2009) - In: Ves Leštno za mestecko vysazovati rácíme S. 22-28

13Buchbeitrag  Václav III.
Maráz, Karel. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 338-340

14Buchbeitrag  K hodnostárum a úredníkum uherského (1301-1304), ceského a polského (1305-1306) krále Válava III.
Maráz, Karel. (2008) - In: Dvory a rezidence ve stredoveku Tl. 2 S. 103-113

15Buchbeitrag  K pecetím farního kléru v ceských zemích v letech 1283-1310 [. On the Seals of the Parish Clergy in the Czech Lands between 1283 and 1310]
Maráz, Karel. (2008) - In: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV S. 623-629

16Buchbeitrag  Václav III.
Maráz, Karel. (2008) - In: Cestí králové (2008) S. 131-146

17Artikel  Václav III. a Brno [Wenzel III. und Brünn]
Maráz, Karel. (2008) - In: Brno v minulosti a dnes Bd. 21 (2008) S. 27-35

18Buchbeitrag  K "záhadné" peceti opata Wolfganga u listiny ze 7. dubna 1559 [Zum "rätselhaften" Siegel des Abts Wolfgang an einer Urkunde vom 7. April 1559]
Maráz, Karel. (2007) - In: Klášter Zlatá Koruna. Dejiny - památky - lidé S. 566-570

19Artikel  Nekolik poznámek ke Konrádovi z Botenštejna aneb Opravdu nevíme, kdo byl vrahem Václava III.? [Einige Anmerkungen zu Konrad von Botenstein oder Wissen wir wirklich nicht, wer der Mörder von Wenzel III. war?]
Maráz, Karel. (2007) - In: Zprávy Vlastivedného Musea v Olomouci , 294 (2007) S. 85-89

20Artikel  Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Pripomenutí historie a soucasný stav [Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. (Recapitulation of its history and present state)]
Maráz, Karel. (2007) - In: Slovenská archivistika Bd. 42, 2 (2007) S. 78-91

21Buchbeitrag  Peceti Václava III. v souvislotech [ Seals of Wenceslas III in various contexts.]
Maráz, Karel. (2007) - In: FS Josef Žemlicka (2007) S. 198-208

22Buchbeitrag  Zlatokorunský klášter ve falzátorské cinnosti Oldricha II. z Rožmberka. [Das Kloster Goldenkron im Spiegel der Falsifizierungstätigkeit Ulrichs II. von Rosenberg]
Maráz, Karel. (2007) - In: Klášter Zlatá Koruna. Dejiny - památky - lidé S. 371-379

23Buchbeitrag  Die Erforschung der Grablegen der mährischen Luxemburger Jobst und Prokop in Brünn
Cejnková, DanaLoskotová, IrenaMaráz, Karel. (2006) - In: Sépulture, mort et représentation du pouvoir au Moyen Âge S. 591-612

24Buchbeitrag  K vláde osobnosti a vražde Václava III. [Persönlichkeit, Herrschaft und Mord des Wenzels III. ]
Maráz, Karel. (2006) - In: Saga moravskych Premyslovcu. Zivot na Morave od XI. do pocatku XIV. stoleti S. 51-64

25Artikel  K sedmistému výrocí zavraždení Václava III. v Olomouci. [Zum 700. Jahrestag der Ermordung des Wenzels III in Olmütz]
Maráz, Karel. (2006) - In: Zprávy Vlastivedného Musea v Olomouci , 292 (2006) S. 59-74

26Artikel  Peceti pro CDB VII. a VIII.v archivech byvalcho Zapadoceskcho krajei
Maráz, Karel. (2006) - In: Minulosti zapadoceskeho kraje Bd. 41 (2006) S. 33-56

27Artikel  Peceti pro CDB VII. a VIII. v archivech bývalého Západoceského kraje. [Siegel für CDB VII. und VIII. in den Archiven des ehemaligen Kreises Westböhmen]
Maráz, Karel. (2006) - In: Minulosti zapadoceskeho kraje Bd. 41 (2006) S. 33-55

28Buchbeitrag  Die Adelssiegel in Mähren in den Jahren 1471 - 1526: Eine statistische Analyse
Maráz, Karel. (2004) - In: Die Länder der böhmischen Krone und ihre Nachbarn zur Zeit der Jagiellonenkönige (1471-1526) S. 163-171

29Artikel  K možnostem využití pecetí jako pramene pro heraldiku na príkladu pecetí stredoveké šlechty na Morave v 15. a první ctvrtine 16. století: peceti šlechticu [Zu den Möglichkeiten des Nutzens der Siegel als eine Quelle für Heraldik am Beispiel der Siegel des mittelalterlichen Adels in Mähren im 15. Jahrhundert und im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts: die Siegel der Adeligen]
Maráz, Karel. (2003) - In: Sborník prací Filozofické Fakulty Brnenské Univerzity C Bd. 50 (2003) S. 119-129
http://hdl.handle.net/11222.digilib/102558

30Buchbeitrag  K možnostem využití pecetí jako pramene pro heraldiku na príkladu pecetí stredoveké šlechty na Morave v letech 1471-1526. Peceti šlechticen [Zu den Möglichkeiten des Nutzens der Siegel als eine Quelle für Heraldik an Beispiel der Siegel des mittelalterlichen Adels in Mähren in den Jahren 1471-1526. Die Siegel der Edelfrauen.]
Maráz, Karel. (2003) - In: FS Jaroslav Mezník S. 141-147

31Buchbeitrag  Jak vznikaly znak, standarta a pecetidlo VUT v Brne
Maráz, Karel. (2002) - In: Heraldica viva 2 S. 47-60

32Artikel  Popis barokního i soucasného otevrení hrobky Jošta Lucemburského v kostele sv. Tomáše v Brne [Beschreibung der barocken und aktuellen Öffnung des Grabes Jobst von Luxemburgs in der Thomaskirche zu Brünn]
Maráz, Karel. (2002) - In: Sborník prací Filozofické Fakulty Brnenské Univerzity C Bd. 49 (2002) S. 135-143
http://hdl.handle.net/11222.digilib/101911

33Artikel  Úvod do problematiky jezdeckých pecetí Rožmberku
Maráz, Karel. (2002) - In: Jihocesky sborník historicky Bd. 71 (2002) S. 123-149

34Buchbeitrag  Výzkum hrobek moravských Lucemburku Jošta a Prokopa v Brne [Die Untersuchungen der Grabstätten der mährischen Luxemburger Jost und Prokop in Brünn]
Cejnková, DanaMaráz, KarelLoskotová, Irena. (2002) - In: FS Jan Janák S. 565-581

35Artikel  Aktuální stav prací na edici Ceský diplomatár
Maráz, Karel. (2001) - In: Archivni casopis Bd. 51 (2001) S. 50-51

36Artikel  K možnosti využití (edice) Drnovské knihy pro sfragistiku. [Zur Möglichkeit das Drnovitzer-Buch (Edition) für die Sfragistik auszunützen]
Maráz, Karel. (2001) - In: Vyškovský sborník Bd. 2 (2001) S. 54-70

37Buchbeitrag  Možnosti využití našich právních památek jako pramene pro ceskou sfragistiku na príkladu vybraných clánku kapitol z Tovacovské knihy
Maráz, Karel. (2000) - In: FS Jindrich Šebánek S. 137-143

38Artikel  Úvahy nad prípravou a strukturou CDB VIII a korpusu ceských pecetí do nástupu Jana Lucemburského
Maráz, Karel. (2000) - In: Sborník archivních prací Bd. 50 (2000) S. 458-473

39Artikel  Návrh sfragistické metodiky pro speciální program s databází evidence a zpracování pecetí pro období edice CDB s komentárem [Der Entwurf der sphragistischen Methodik für ein spezielles Programm mit der Datenbank der Evidenz und Abhandlung von Siegeln für den Zeitabschnitt der CDB Edition mit einem Kommentar]
Maráz, Karel. (1999) - In: Sborník prací Filozofické Fakulty Brnenské Univerzity C Bd. 46 (1999) S. 151-167
http://hdl.handle.net/11222.digilib/102044

40Artikel  Falzátor listin a pecetí. Príspevek k portrétu Oldricha II. z Rožmberka
Maráz, Karel. (1999) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 21, 3 (1999) S. 17-21

41Artikel  Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae - krátké zamyšlení nad casovým rozsahem, obsahem a koncepcí osmého dílu (1306-1310). Aktuální stav prací
Maráz, Karel. (1999) - In: Archivni casopis Bd. 49 (1999) S. 153-170

42Buchbeitrag  K recepci jezdeckého pecetního typu na konci 12. a v první polovine 13. století na príkladu pecetí Babenberku a Premyslovcu [Die Rezeption von Reitersiegeln: Ende des 12. und die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts am Beispiel der Babenberger und Premysliden]
Krejcík, TomášMaráz, Karel. (1998) - In: Cesko-rakouské vztahy ve 13. století. Rakousko S. 261-273

43Artikel  Augustiniánskýy záznam o otevrení hrobu moravského markrabete Josta v roce 1752 a jeho edice [Eine Augustiner Aufzeichnung über die Öffnung des Grabes des mährischen Markgrafen Jobst im Jahre 1752 und seine Edition]
Maráz, Karel. (1998) - In: Casopis matice moravské Bd. 117 (1998) S. 393-406

44Artikel  K problematice padelání pecetí na sklonku stredoveku. Sfragistickýy príspevek k falzum Oldricha II. z. Rozmberka [Zur Problematik der Siegelfälschung am Ende des Mittelalters. Sphragistischer Beitrag zu den Fälschungen Ulrichs II. von Rosenberg]
Maráz, Karel. (1998) - In: Sborník archivních prací Bd. 48 (1998) S. 49-103

45Buchbeitrag  Die Rezeption von Rittersiegeln: Ende des 12. und die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts am Beispiel der Babenberger und Premysliden
Krejcík, TomášMaráz, Karel. (1998) - In: Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert S. 301-314

46Artikel  Další podivínské mestské peceti
Maráz, Karel. (1998) - In: Jizni Morava Bd. 33 (1998) S. 255-257

47Artikel  Neznámé souvislosti mezi jezdeckými pecetemi Walrama Lucemburského, Jana Lucemburského a Filipa VI. z Valois [Unbekannte Zusammenhänge zwischen den Reitersiegeln Walrams von Luxemburg, Johanns von Luxemburg und Philips von Valois]
Maráz, Karel. (1998) - In: Sborník prací Filozofické Fakulty Brnenské Univerzity C Bd. 45 (1998) S. 37-49
http://hdl.handle.net/11222.digilib/102674

48Buchbeitrag  Die Reitersiegel der Luxemburger Walram, Johann und Karl. Ein Teil der Entwicklungsreihe der Reitersiegel der französischen Könige der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts
Maráz, Karel. (1998) - In: King John of Luxembourg (1296-1346) S. 82-92

49Buchbeitrag  Príspevek ke sfragistice Podivína
Maráz, Karel. (1997) - In: Podivín - vlastivedný sborník jihomoravského mesta S. 172-183

50Artikel  Jezdecká pecet Jana Lucemburského jako vzor pro druhý jezdecký typár Petra I. z Rožmberka
Maráz, Karel. (1996) - In: Genealogické a heraldické informace Bd. 1, 16 (1996) S. 15-20

51Artikel  Príspevek k sekretní peceti Jana Lucemburského [Zu den Sekretsiegeln Johann von Luxemburgs]
Maráz, Karel. (1995) - In: Archivni casopis Bd. 45 (1995) S. 25-32

52Artikel  Stavební vývoj breclavského zámku.
Cernoušková, DagmarBorský, PavelMaráz, Karel. (1995) - In: Pruzkumy památek Bd. 2 (1995) S. 100-1008

53Artikel  Jezdecké peceti ve fondech Státního okresního archivu Olomouc.
Maráz, Karel. (1994) - In: Rocenka Státního Okresního Archívu v Olomouci Bd. 3, 22 (1994) S. 155-178

54Artikel  Ke stavebnímu vývoji kostela sv. Jakuba Vetšího v Pohorelicích ve stredoveku
Borský, PavelCernoušková, DagmarMaráz, Karel. (1993 - 1995) - In: Sborník prací Filozofické Fakulty Brnenské Univerzity F Bd. 37/39 (1993/95) S. 189-198
http://hdl.handle.net/11222.digilib/110754

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.