RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Polívka, Miloslav«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Polívka, Miloslav

RI opac: 138 Einträge

1Sammelwerk  Angelus pacis. Sborník prací k pocte Noemi Rejchrtové
Polívka, MiloslavPánek, Jaroslav [Hrsg.]. - Praha (2008)

2Sammelwerk  Per saecula ad tempora nostra: Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka (Vol. 1-)
Mikulec, JiríPolívka, Miloslav [Hrsg.]. - Praha (2007)

3Sammelwerk  Lexikon historických míst Cech, Moravy a Slezska
Bahlcke, JoachimEberhard, WinfriedPolívka, Miloslav [Hrsg.]. - Praha (2001)

4Monographie  Jan Hus ve Vatikánu = Jan Hus in Vatican: Mezinárodní rozprava o ceském reformátoru 15. století a o jeho recepci na prah tretiho tisíciletí [Jan Hus im Vatikan. Die internationale Diskussion über den böhmischen Reformator des 15. Jahrhunderts und seine Rezeption an der Schwelle zum dritten Jahrtausend]
Pánek, JaroslavPolívka, Miloslav. - Praha (2000)

5Sammelwerk  Historický ústav Akademie ved Ceské republiky. Všeobecná a bio-bibliografická prírucka
Polívka, MiloslavMikulec, Jirí [Hrsg.]. - Praha (1999)

6Sammelwerk  Handbuch der historischen Stätten: Böhmen und Mähren
Eberhard, WinfriedPolívka, Miloslav [Bearb.]. Bahlcke, Joachim [Hrsg.]. - Stuttgart (1998)

7Sammelwerk  In memoriam Josefa Macka (1922-1991)
Polívka, MiloslavŠmahel, František [Hrsg.]. - Praha (1996)

8Sammelwerk  Husitství, reformace, renesance 1-3. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela [Hussitism - Reformation - Renaissance. Volume to the 60th Birthday František Šmahel] (Vol. 1-3)
Pánek, JaroslavPolívka, MiloslavRejchrtová, Noemi [Hrsg.]. - Praha (1994)

9Sammelwerk  Historia docet. Sborník prací k pocte sedesátych narozenin prof. PhDr. Ivana Hlavácka
Polívka, MiloslavSvatoš, Michal [Hrsg.]. - Praha (1992)

10Sammelwerk  Plzen v husitské revoluci [Pilsen in der hussitischen Revolution].
Polívka, MiloslavHejnic, Josef [Hrsg.]. - Prag (1987)

11Monographie  Transformations des armées populaires pendant la révolution hussite des années 1419 à 1434
Polívka, Miloslav. - Prato (1984)

12Monographie  Mikuláš z Husi a nizší šlechta v pocátcích husitské revoluce [Nikolaus von Hus und der niedere Adel in den Anfängen der hussitischen Revolution].
Polívka, Miloslav. - Prag (1982)

13Buchbeitrag  Die Handelsbeziehungen zwischen Nürnberg und den böhmischen Ländern während der hussitischen Revolution (1419-1434)
Polívka, Miloslav. (2012) - In: Die hussitische Revolution. Religiöse, politische und regionale Aspekte S. 163-180

14Buchbeitrag  Prameny revoluce / Origins of Revolution Cechy pred husitskou revoluci / Bohemia before the Hussite Revolution
Polívka, Miloslav. (2011) - In: Husite. Na ceste za poznanim husitskeho stredoveku S. 11-20

15Buchbeitrag  The Expansion of the Czech State During the Era of the Luxemburgs (1306-1419)
Polívka, Miloslav. (2009) - In: A History of the Czech Lands S. 119-148

16Buchbeitrag  Rišské mesto Norimberk a jeho dary králum Svaté ríše rímské. Ruprecht Falcký, Zikmund Lucemburský a Albrecht Habsburský [The Imperial Town of Nuremberg and her Presents to Roman Kings. Ruprecht, Sigismund of Luxemburg and Albrecht II of Habsburg]
Polívka, Miloslav. (2009) - In: Dvory a rezidence ve stredoveku 3 S. 293-304

17Buchbeitrag  Vojáci a jejich nájemní diplomaté z ceských zemí ve službách Rádu nemeckých rytíru v predhusitské dobe
Polívka, Miloslav. (2008) - In: Rola komunikacji i przestrzeni w sredniowiecznych i wczesnonowozytnych dziejach Czech i Polski S. 137-150

18Artikel  Sovrani dell'Europa centrale ed altre personalità rimarchevoli a cavallo tra medioevo ed età moderna visti con gli occhi di due astrologi
Polívka, Miloslav. (2008) - In: Bollettino dell'Istituto storico ceco di Roma Bd. 6 (2008) S. 159-170

19Buchbeitrag  Starší ceské dejiny ocima senioru. Dve pramenné sondy do vztahu historiografie a historického vedomí [Ältere tschechische Geschichte aus der Sicht der älteren Bevölkerung - zwei Quellensondierungen in die Beziehung der Geschichtsforschung und des historischen Bewußtseins]
Pánek, JaroslavPolívka, Miloslav. (2007) - In: Inter laurum et olivam S. 617-633

20Buchbeitrag  Stedoevropští panovníci a jiné pozoruhodné osobnosti z prelomu stredoveku a novoveku ocima dvou hvezdopravcu [Mitteleuropäische Herrscher und andere Persönlichkeiten des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit in den Augen zweier Sterndeuter.]
Polívka, Miloslav. (2007) - In: FS Jaroslav Pánek S. 123-127

21Artikel  Zprávy o klimatu, prírodních jevech, epidemiích a jejich dusledcích ve stredoveku v kronikárském díle Johanna Müllnera
Polívka, Miloslav. (2007) - In: Táborský archiv Bd. 13 (2007) S. 15-26

22Buchbeitrag  Jaké byly bavorsko-ceské styky v období vrcholného stredoveku? [What were the Bavarian-Czech relationships like in the late Middle Ages?]
Polívka, Miloslav. (2007) - In: FS Josef Žemlicka (2007) S. 515-522

23Buchbeitrag  Úvodem k VI. mezinárodnímu husitologickému sympóziu venovanému Janu Žižkovi z Trocnova.
Polívka, Miloslav. (2007) - In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dejinách S. 11-14

24Buchbeitrag  Bayern und Böhmen im Mittelalter / Bavorsko a Cechy ve stredoveku.
Polívka, Miloslav. (2007) - In: Bayern - Böhmen. 1500 Jahre Nachbarschaft S. 32-38, 39-44

25Buchbeitrag  Polska w oczach czeskich w sredniowieczu [ Polen in den Augen tschechischer Betrachter im Mittelalter]
Polívka, Miloslav. (2005) - In: Kultura polityczna w Polsce. 4. Swoi i obcy 2 S. 77-97

26Buchbeitrag  The Political Culture in the Bohemian Kingdom of the Luxembourg Period from the Beginning of the 14th Century until the Outbreak of the Hussite Revolution of 1419. In
Polívka, Miloslav. (2005) - In: Political Culture in Central Europe (10th-20th Century) 1 S. 113-133

27Buchbeitrag  Die böhmischen Adelsreisen und ihr Wandel vom Mittelalter zur Neuzeit
Pánek, JaroslavPolívka, Miloslav. (2004) - In: Grand Tour. Adeliges Reisen und europäische Kultur vom 14. bis zum 18. Jahrhundert S. 53-87

28Buchbeitrag  "Liber Tewtonicorum des Ausgebens": Pramen k financování válek proti husitum z let 1428 - 1431["Liber Tewtonicorum des Ausgebens" - Quelle zur Finanzierung der Kriege gegen die Hussiten aus den Jahren 1428 bis 1431]
Polívka, Miloslav. (2004) - In: FS Josef Petrán (2004) S. 231-259

29Buchbeitrag  Das Bild Frankens im spätmittelalterlichen Böhmen
Polívka, Miloslav. (2004) - In: Franken im Mittelalter. Francia orientalis, Franconia, Land zu Franken S. 297-306

30Artikel  Zprávy o klimatu, prírodních jevech, epidemiích a jejich dusledcích ve stredoveku v kronikárském díle Johanna Müllnera
Polívka, Miloslav. (2004) - In: Táborský archiv Bd. 12 (2004) S. 77-86

31Artikel  Historický ústav Akademie ved Ceské republiky. [Das Historische Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften].
Polívka, Miloslav. (2003) - In: Historia Europae centralis Bd. 2 (2003) S. 54-75

32Buchbeitrag  Premyslovští a lucemburští panovníci ocima norimberského kronikáre.
Polívka, Miloslav. (2003) - In: FS Dušan Treštík S. 231-238

33Artikel  Ferdinand Seibt 1927-2003 - historik, bohemista a zastánce porozumení
Pánek, JaroslavPolívka, Miloslav. (2003) - In: Studia Comeniana et historica Bd. 33 (2003) S. 293-295

34Buchbeitrag  Jirí z Podebrad a jeho evropský bezpecnostní koncept.
Polívka, Miloslav. (2002) - In: Od Velké Moravy k NATO. Ceský stát a strední Evropa S. 68-77

35Artikel  Stanislaw Bylina - ein polnischer Historiker der Geschichte des Mittelalters in Mitteleuropa
Iwanczak, WojciechPolívka, Miloslav. (2002) - In: Historia Europae centralis (2001) S. 123-125

36Buchbeitrag  Rozprava o Janu Husovi jako historiografický podnet (Na okraj zamýšlené prírucky církevních dejin ceských zemí) [Überlegungen zu Johannes Hus als historiographischer Anstoß (Am Rande des geplanten Handbuches der Kirchen- und Religionsgeschichte der böhmischen Länder]
Pánek, JaroslavPolívka, Miloslav. (2001) - In: Jan Hus na prelomu tisíciletí S. 647-658

37Buchbeitrag  Der Verlust des Pferdes. Ein Kummer für die Soldaten in den Hussitenkriegen 1419 bis 1434.
Polívka, Miloslav. (2001) - In: FS Stanislaw Bylina S. 475-482

38Buchbeitrag  Art. "Compactata" of Jihlava
Polívka, Miloslav. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Tl. 1 S. 343

39Artikel  Ceské zeme predhusitské a husitské doby v Müllnerových "Análech ríšského mesta Norimberka" z roku 1623. [Die böhmischen Länder der vorhussitischen und hussitischen Zeit in den von Johannes Müllner erfassten Annalen der Reichsstadt Nürnberg aus dem Jahr 1623]
Polívka, Miloslav. (2000 - 2001) - In: Stredoceský sborník historický Bd. 26/27 (2000/01) S. 3-14

40Buchbeitrag  Art. "Compactata" of Prague
Polívka, Miloslav. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Tl. 1 S. 343

41Buchbeitrag  Ulrich von Rosenberg und seine Umgebung
Polívka, Miloslav. (2000) - In: Adelige Welt und familiäre Beziehung S. 59-72

42Buchbeitrag  K modernímu bádání o husitství na Morave [Zu aktuellen Forschungen über den Hussitismus in Mähren]
Polívka, Miloslav. (2000) - In: Dejiny Moravy a Matice moravská. Problémy a perspektivy S. 109-116

43Buchbeitrag  Obchodovali Norimberští s husity? [Haben die Nürnberger Handel mit den Hussiten getrieben?]
Polívka, Miloslav. (2000) - In: FS Pavel Spunar (2000) S. 401-409

44Buchbeitrag  Ceské snemy od jejich pocátku do nástupu Habsburku na ceský trun 1526 - nárys [Die böhmischen Landtage seit ihren Anfängen bis zum Antritt der Habsburger auf den böhmischen Thron 1526.]
Polívka, Miloslav. (2000) - In: Sejm czeski od czasów najdawniejszych do 1913 roku S. 19-30

45Artikel  K modernímu bádání o husitském vojenství [Zur modernen Forschung über das hussitische Kriegswesen].
Polívka, Miloslav. (1999) - In: Historie a vojenství (1999) S. 631-641

46Buchbeitrag  Morava v norimberských missivech za markrabství Jošta Lucemburského [Mähren in den "Briefbüchern" der Reichsstadt Nürnberg während der Markgrafschaft des Jobst von Luxemburg]
Polívka, Miloslav. (1999) - In: FS Josef Válka S. 261-273

47Artikel  Znovu ad fontes. Hussitské Cechy v norimberských pramenech [Wieder ad fontes. Hussitisches Böhmen in den Nürnberger Quellen]
Polívka, Miloslav. (1999) - In: Cesky casopis historicky Bd. 97 (1999) S. 19-36

48Artikel  Wirtschaftliche Beziehungen Nürnbergs mit den "böhmischen Ketzern" in den Jahren 1419 bis 1434. Haben die Nürnberger mit den Hussiten Handel betrieben?
Polívka, Miloslav. (1999) - In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg Bd. 86 (1999) S. 1-19

49Buchbeitrag  František Palacký - studium a vydávání pramenu z nemeckých archivu k dejinám 15. století príklad Norimberk [František Palacký - das Studium und die Edition von Quellen zur Geschichte des 15. Jahrhunderts aus deutschen Archiven. Das Beispiel Nürnberg.]
Polívka, Miloslav. (1999) - In: František Palacký 1798 - 1998 S. 179-187

50Artikel  Nekolik pramenných dodatku k obléhání hradu Bechyne husity v roce 1428. [Einige Quellenergänzungen zur Belagerung der Burg Bechyne von den Hussiten im Jahre 1428]
Polívka, Miloslav. (1999) - In: Táborský archiv Bd. 9 (1999) S. 109-120

51Artikel  Bádání o husitství v zahranicí. Krátký nárys k jubileu 120 let od založení Husitského muzea v Tábore
Polívka, Miloslav. (1999) - In: Husitský Tábor Bd. 12 (1999) S. 121-130

52Buchbeitrag  Art. Kladno
Polívka, Miloslav. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 260-261

53Buchbeitrag  Art. Zizka v. Trocnov, Jan (1360-1424)
Polívka, Miloslav. (1998) - In: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon Tl. 14 S. Sp. 557-558

54Buchbeitrag  Art. Witigonen
Polívka, Miloslav. (1998) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 9 S. Sp. 266-267

55Buchbeitrag  Art. Horowitz
Polívka, Miloslav. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 202

56Buchbeitrag  Art. Welis
Polívka, Miloslav. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 654

57Artikel  Nekolik novejších publikací k biografii Zikmunda Lucemburského
Polívka, Miloslav. (1998) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 5 (1998) S. 175-184

58Buchbeitrag  Art. Zawisch von Falkenstein, Burggraf († 1290)
Polívka, Miloslav. (1998) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 9 S. Sp. 494-495

59Buchbeitrag  Nürnberg als Nachrichtenzentrum in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts
Polívka, Miloslav. (1998) - In: Kommunikationspraxis und Korrespondenzwesen S. 165-178

60Buchbeitrag  Art. Želivský, Jan (Jan von Selau), radikaler hussitischer Prediger (um 1380-90 - 1422)
Polívka, Miloslav. (1998) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 9 S. Sp. 520

61Buchbeitrag  Briefe der Reichsstadt Nürnberg an die Geistlichen in den Böhmischen Ländern aus den Jahren 1404-1434
Polívka, Miloslav. (1998) - In: FS Zdenka Hledíková (1998) S. 379-402

62Buchbeitrag  Art. Sankt Johann unter dem Felsen
Polívka, Miloslav. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 542-543

63Buchbeitrag  Art. Beraun
Polívka, Miloslav. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 31-32

64Buchbeitrag  Art. Vladislavsche Landesordnung
Polívka, Miloslav. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1806-1807

65Buchbeitrag  Art. Staré letopisy ceské
Polívka, Miloslav. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 62

66Buchbeitrag  Art. Wartenberg, böhm. Adelsgeschlecht
Polívka, Miloslav. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 2057

67Buchbeitrag  Art. Sternberg, Adelsfamilie
Polívka, Miloslav. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 131

68Buchbeitrag  Art. Taus, Schlacht bei (1431)
Polívka, Miloslav. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 508

69Buchbeitrag  Hussens Adel - Hussens König
Polívka, Miloslav. (1997) - In: Jan Hus. Zwischen Zeiten, Völkern, Konfessionen S. 81-89

70Artikel  Mediaevalia Historica Bohemica
Polívka, Miloslav. (1997) - In: Bohemia Bd. 38 (1997) S. 343-348
https://www.bohemia-online.de

71Buchbeitrag  Art. Wartenberg, Cenek von († 1425)
Polívka, Miloslav. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 2057-2058

72Buchbeitrag  Art. Thomas von Štítné (um 1335 - vor 1409)
Polívka, Miloslav. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 723

73Buchbeitrag  Art. Wagenburg
Polívka, Miloslav. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1907

74Artikel  Dva pramenné dodatky k obléhání Karlštejna a ke III. krížové výprave v roce 1422 ze Státního archivu v Norimberku [Zwei Quellenergänzungen aus dem StA Nürnberg zur Belagerung Karlsteins und zur Vorbereitung des dritten Kreuzzugs im Jahre 1422]
Polívka, Miloslav. (1996 - 1997) - In: Stredoceský sborník historický Bd. 22/23 (1996/97) S. 35-43

75Buchbeitrag  Role ríšského mesta Norimberka pro získávání zpráv o husitských Cechách [Die Rolle der Reichsstadt Nürnberg als Nachrichtenzentrum für das hussitische Böhmen]
Polívka, Miloslav. (1996) - In: FS Jaroslav Marek S. 169-181

76Buchbeitrag  Výbìrová bibliografie prací Josefa Macka z let 1949-1991
Macek, Josef. Šimunek, RobertŠmahel, FrantišekPolívka, Miloslav [Hrsg.]. (1996) - In: In memoriam Josefa Macka S. 9-43

77Artikel  Sebeuvedomeni ceske slechty na pozadi cesko-nemeckych vztahu na skonku doby husitské. Zastí Alese ze Sternberka a Hynka Krusiny ze Svamberka s risskym mestem Norimberkem ve 30. a 40. letech 15. století [Das Selbstbewußtsein des böhmischen Adels vor dem Hintergrund der böhmisch-deutschen Beziehungen gegen Ende der Hussitenzeit. Die Fehden der böhmischen Herren Alesch von Sternberg und Hynko Kruschina von Schwamberg in den dreißiger und vierziger Jahres des 15. Jahrhunderts]
Polívka, Miloslav. (1995) - In: Cesky casopis historicky Bd. 93 (1995) S. 426-450

78Buchbeitrag  Art. Rosenberg, Hochadelsfamilie
Polívka, Miloslav. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 1033

79Artikel  The Self-Consciousness of the Czech Nobility Against the Background of Czech-German Relations at the End of the Hussite Period
Polívka, Miloslav. (1995) - In: Historica Bd. 32, 2 (1995) S. 75-100

80Artikel  Vzestup úlohy mesta Plzne v husitské dobe [Die ansteigende Rolle der Stadt Pilsen in der Hussitenzeit]
Polívka, Miloslav. (1995) - In: Západoceský historický sborník Bd. 1 (1995) S. 7-13

81Buchbeitrag  Art. Rokycana, Johannes, Erzbischof († 1471)
Polívka, Miloslav. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 952

82Buchbeitrag  Šlechta v Husove okolí a Husuv král
Polívka, Miloslav. (1995) - In: Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi S. 74-80

83Buchbeitrag  Art. Rosenberg, Ulrich von (1403-1462)
Polívka, Miloslav. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 1033

84Buchbeitrag  Art. Prokop der Große (1380-1434)
Polívka, Miloslav. (1994) - In: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon Tl. 7 S. Sp. 990-991

85Buchbeitrag  Art. Petrus Czeach de Pulka (1370-1425)
Polívka, Miloslav. (1994) - In: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon Tl. 7 S. Sp. 376

86Buchbeitrag  Reiseanweisung für einen jungen Mann aus dem späten Mittelalter
Polívka, Miloslav. (1994) - In: FS František Šmahel (1994) S. 661-671

87Buchbeitrag  Art. Prokop von Neuhaus (1450-1507)
Polívka, Miloslav. (1994) - In: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon Tl. 7 S. Sp. 991-992

88Buchbeitrag  Art. Premysl, Ottokar II. von. Böhmen (1233-1278)
Polívka, Miloslav. (1994) - In: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon Tl. 7 S. Sp. 928-930

89Artikel  K "cernému obchodu" s kutnohorskou medí v husitské dobe [ Zum "Schmuggelgeschäft" mit Kuttenberger Kupfer in der Hussitenzeit]
Polívka, Miloslav. (1994) - In: Casopis matice moravské Bd. 113 (1994) S. 25-34

90Buchbeitrag  König Sigismund und die katholischen königlichen Städte in Böhmen während der hussitischen Revolution (1419-1437)
Polívka, Miloslav. (1994) - In: Sigismund von Luxemburg S. 157-164

91Buchbeitrag  Art. Reiser, Friedrich (1401-1458)
Polívka, Miloslav. (1994) - In: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon Tl. 7 S. Sp. 1577-1578

92Artikel  Dva prameny z norimberských archivu k ceským dejinám první tretiny 15. století. I. K držbe hradu v predhusitské a husitské dobe; II. Zpráva o financování boju s husity v dobe obléhání hradu Bechyne v roce 1428
Polívka, Miloslav. (1993) - In: Táborský archiv Bd. 5 (1993) S. 20-31

93Artikel  Prípravy vojenskych kontingentu mesta Rezna na tazení do Cech proti husitum [Die Vorbereitungen der Regensburger städtischen Kontingente für die Züge gegen die Hussiten]
Polívka, Miloslav. (1993) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 3 (1993) S. 253-266

94Buchbeitrag  Friedrich III. und Nürnberg im Konflikt mit dem böhmischen Adel und seinem Recht. Nürnbergs Fehde mit Alesch von Sternberg
Polívka, Miloslav. (1993) - In: Kaiser Friedrich III. in seiner Zeit S. 257-276

95Buchbeitrag  Art. Matthias von Janov (M. Parisiensis) (vor 1355-1393)
Polívka, Miloslav. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 403-404

96Buchbeitrag  Anonymní zpráva o predhusitských Cechách a návrh vojenské organizace mìst v ftsi proti vnejšímu nepríteli z husitské doby (rozbor a edice) [Anonyme Nachrícht über vorhussitisches Böhmen und der Entwurf einer idealen militärischen Stadtverteidigung gegen die äußeren Feinde aus der Hussitenzeit (Analyse und Edition)]
Polívka, Miloslav. (1992) - In: FS Rostislav Nový (1992) S. 95-105

97Artikel  Nürnberg und die böhmischen Städte in der Hussitenzeit
Polívka, Miloslav. (1992) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 2 (1992) S. 101-118

98Buchbeitrag  "Briefbücher des Rates der Reichsstadt Nürnberg" jako pramen k ceským dejinám a cesko-nemeckým vztahom doby Václava IV. [Briefbücher des Rates der Reichsstadt Nürnberg als Quelle zur Geschichte der böhmischen Länder und der deutsch-böhmischen Beziehungen in der Regierungszeit König Wenzels IV.]
Polívka, Miloslav. (1992) - In: FS Ivan Hlavácek S. 417-436

99Artikel  Nachrichten zur böhmischen Geschichte als Beispiel für die Auswertung eines brandenburgisch-markgräflichen Rechnungsbestandes aus der Zeit der Hussitenkriege
Polívka, Miloslav. (1992) - In: Jahrbuch für fränkische Landesforschung Bd. 52 (1992) S. 223-230
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00048842/image_240

100Buchbeitrag  K postavení nižší šlechty v predhusitské Praze
Polívka, Miloslav. (1991) - In: Documenta Pragensia S. 27-40

101Buchbeitrag  Art. Hieronymus von Prag, Anhänger von Johannes Hus und Verfasser mehrerer hussitischer Traktate (nach 1370-1416)
Polívka, Miloslav. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 5

102Buchbeitrag  Šlechtic jako podnikatel v pozdne stredovekých Cechách
Polívka, Miloslav. (1991) - In: FS Josef Petrán (1991) S. 95-111

103Buchbeitrag  Art. Lipany, Schlacht bei (1434)
Polívka, Miloslav. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 2004

104Buchbeitrag  The Nobleman as Entrepreneur in the Late Medieval Bohemia
Polívka, Miloslav. (1991) - In: L'impresa industria commercio banca S. 541-548

105Buchbeitrag  Art. Laurentius von Brezová (de Brzezova, Vavrinec z Brezové) (1371- nach 1437)
Polívka, Miloslav. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1760

106Artikel  Slechta a reformátori. K vzájemnym vztahum ceské slechty a ideologu husitství pred rokem 1419
Polívka, Miloslav. (1991) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 1 (1991) S. 231-255

107Buchbeitrag  Art. Hilarius Litomericensis (v. Leitmeritz, Litomerický), Magister (um 1412-1468)
Polívka, Miloslav. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 10

108Artikel  K postavení nižší šlechty v predhusitské Praze.
Polívka, Miloslav. (1991) - In: Documenta Pragensia Bd. 9, 1 (1991) S. 27-40

109Buchbeitrag  Art. Johannes von Pomuk (J. Nepomucensis, J. von Nepomuk), hl., Märtyrer (vor 1350-1393)
Polívka, Miloslav. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 595-596

110Buchbeitrag  Prager Waffenhandwerke des 14. und 15. Jahrhunderts. Zum Stand und zu den Veränderungen in der Hussitenzeit
Polívka, Miloslav. (1991) - In: FS August Nitschke S. 309-322

111Buchbeitrag  Art. Käsenbrot, Augustinus (A. Olomucensis, Moravus) (1467-1513)
Polívka, Miloslav. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1029

112Buchbeitrag  Art. Hieronymus von Prag, Gegner der Hussiten (gen. auch Johannes Sylvanus, Eremita, Mníšek, Polonus) (vor 1370-1440)
Polívka, Miloslav. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 5

113Buchbeitrag  Art. Húska, Martin (Martínek, gen. Loquis), hussitischer Prediger († (verbrannt) 1421)
Polívka, Miloslav. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 232

114Buchbeitrag  Art. Lobkowicz und Hassistein, Bohuslav von (gen. Hassisteinský, Hassisteinius) (um 1461-1510)
Polívka, Miloslav. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 2062

115Buchbeitrag  Art. Kuttenberger Dekret (1409)
Polívka, Miloslav. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1594

116Buchbeitrag  Mittelalterliche Erstarrung und neuzeitliche Dynamik. Hussitische Revolution als Katalysator von Veränderungen der Vorstellungen über das gesellschaftliche System
Polívka, Miloslav. (1990) - In: Das Mittelalter - unsere fremde Vergangenheit S. 269-297

117Artikel  Böhmen in der Endphase der hussitischen Revolution und internationale Aspekte seiner Entwicklung
Polívka, Miloslav. (1989) - In: Historica Bd. 29 (1989) S. 161-224

118Buchbeitrag  Art. Henricus de Isernia († um 1301)
Polívka, Miloslav. (1989) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 4 S. Sp. 2138

119Buchbeitrag  Art. Feldheer, hussitisches
Polívka, Miloslav. (1989) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 4 S. Sp. 337-338

120Buchbeitrag  Art. Heer, Heerwesen. A. West- und Mitteleuropa. IX. Hussiten
Polívka, Miloslav. (1989) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 4 S. Sp. 2001-2002

121Artikel  Promeny predstav o usporádání ceského státu a spolecnosti v husitské revoluci [Über die Gestaltung des böhmischen Staates und der böhmischen Gesellschaft in der hussitischen Revolution]
Polívka, Miloslav. (1988) - In: Folia historica Bohemica Bd. 12 (1988) S. 305-326

122Artikel  Problémy ceské a evropské politiky v záveru husitské revoluce [Probleme der böhmischen und europäischen Politik in der Endphase der hussitischen Revolution]
Polívka, Miloslav. (1988) - In: Cesky casopis historicky Bd. 86 (1988) S. 380-406

123Artikel  Nicholas of Hus. One of the Leading Personages of the Beginnings of the Hussite Revolution
Polívka, Miloslav. (1988) - In: Historica Bd. 28 (1988) S. 75-121

124Artikel  Vyvoj zbrojnich remesel v praze na konci 14. a v prvni polovine 15 stoleti [Die Entwicklung des Waffenhandwerks in Prag am Ende des 14. und in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts]
Polívka, Miloslav. (1986) - In: Documenta Pragensia Bd. 5, 1 (1986) S. 47-74

125Artikel  Pohled na praska z druhe poloviny 17 stoleti [Eine Sicht auf die Prager Städte aus der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts]
Polívka, Miloslav. (1986) - In: Folia historica Bohemica Bd. 10 (1986) S. 441-466

126Buchbeitrag  Popular movement as an agent of the Hussite Revolution in late medieval Bohemia
Polívka, Miloslav. (1985) - In: History and Society. Published on the Occasion of the XVI International Congress S. 261-285

127Artikel  The Bohemian Lesser Nobility at the Thurn of the 14th and 15th Century
Polívka, Miloslav. (1985) - In: Historica Bd. 25 (1985) S. 113-175

128Artikel  Nekteré aspekty vývoje stavovství v ceské spolecnosti predhusitské a husitské doby. [Einige Aspekte der Entwicklung des Ständewesens in der böhmischen Gesellschaft der vorhussitischen und hussitischen Zeit]
Polívka, Miloslav. (1984) - In: Folia historica Bohemica Bd. 6 (1984) S. 17-56

129Buchbeitrag  Nástin vývoje ceské šlechty do konce 15. století [Abriß der Entwicklung des böhmischen Adels bis zum Ende des 15. Jh.]
Treštík, DušanPolívka, Miloslav. (1984) - In: Struktura feudální spolecnosti na území Ceskoslovenska a Polska do prelomu 15. a 16. století S. 99-133

130Artikel  Fresky z Kopist
Polívka, Miloslav. (1984) - In: Folia historica Bohemica Bd. 6 (1984) S. 372-374

131Artikel  Forschungsprobleme der Geschichte des Feudalismus in böhmischen Ländern
Pánek, JaroslavPolívka, Miloslav. (1983) - In: Folia historica Bohemica Bd. 5 (1983) S. 421-438

132Artikel  K šírení husitství v Praze. (Bratrstvo a kaple Božího tela na Novém Meste pražském v predhusitské dobe). [Zur Ausbreitung des Hussitentums in Prag. (Fronleichnamskongregation und -kapelle in der Prager Neustadt)]
Polívka, Miloslav. (1983) - In: Folia historica Bohemica Bd. 5 (1983) S. 95-118

133Artikel  K nekterým aktuálním otázkám studia husitství
Polívka, Miloslav. (1983) - In: Folia historica Bohemica Bd. 5 (1983) S. 361-371

134Artikel  K biografii Mikulase z Husi [Zur Biographie des Mikulas von Hus]
Polívka, Miloslav. (1981) - In: Folia historica Bohemica Bd. 3 (1981) S. 195-261

135Artikel  Mikuláš z Husi v pocátcích husitské revoluce
Polívka, Miloslav. (1981) - In: Husitský Tábor Bd. 4 (1981) S. 69-75

136Artikel  Ceská pecet 13. století.
Polívka, Miloslav. (1980) - In: Folia historica Bohemica Bd. 2 (1980) S. 440-442

137Artikel  A contribution to the problem of property differentiation of the lesser nobility in the pre-Hussite period in Bohemia
Polívka, Miloslav. (1978) - In: Hospodárské dejiny Bd. 2 (1978) S. 331-360

138Artikel  Tábor v ceských dejinách
Polívka, Miloslav. (1978) - In: Husitský Tábor Bd. 2 (1978) S. 7-16

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.