RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Riera Melis, Antonio«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Riera Melis, Antonio

RI opac: 146 Einträge

1Monographie  Els cereals i el pa en els països de llengua catalana a la baixa edat mitjana
Riera Melis, Antonio. - Barcelona (2017)

2Sammelwerk  Francesc Eiximenis (c.1330-1409): el context i Fobra d'un gran pensador cátala medieval: Actes de les jornades celebrades a Barcelona els dies 16 i 17 de desembre de 2009
Riera Melis, Antonio [Hrsg.]. - Barcelona (2015)

3Sammelwerk  Ciutats mediterrànies: civilització i desenvoluament / Villes méditerranéennes: civilisation et dévelopement
Riera Melis, AntonioGuitart Duran, JosepGiner, Salvador [Hrsg.]. - Barcelona (2015)

4Sammelwerk  Guerra y carestía en la Europa medieval
Benito Monclús, PereRiera Melis, Antonio [Hrsg.]. - Lleida (2014)

5Sammelwerk  Crisis frumentaries, iniciatives privades i polítiques públiques de proveïment a les ciutats catalanes durant la baixa edat mitjana
Riera Melis, Antonio [Hrsg.]. - Barcelona (2013)

6Monographie  Senyors, monjos i pagesos: alimentació i identitat social als segles XII i XIII: discurs de recepció d'Antoni Riera i Melis com a membre numerari de la Secció Històrico-Arqueològica, llegit el dia 24 d'abril de 1997
Riera Melis, Antonio. - Barcelona (1997)

7Monographie  Els Terratrèmols de l'any 1373 al Pirineu: Efectes a Espanya i França
Olivera, CarmeRiera Melis, AntonioLambert, JeromeBanda, EnricAlexandre, Pierre. - Barcelona (1994)

8Sammelwerk  Representaciones de la sociedad en la historia: de la autocomplacencia a la utopía
Riera Melis, Antoniou.a. [Hrsg.]. - Valladolid (1991)

9Monographie  La corona de Aragón y el reino de Mallorca en el primer cuarto del siglo 14. Bd. 1: Las repercusiones arancelarias de la autonomía balear 1298-1311
Riera Melis, Antonio. - Madrid [u.a.] (1986)

10Monographie  El reino de Mallorca y el municipio de Barcelona (1298-1327): Las relaciones durante la segunda fase del reinado de Jaime II de Mallorca
Riera Melis, Antonio. - Barcelona (1979)

11Buchbeitrag  Les crisis sectorials asincròniques de la baixa edat mitjana a les ciutats de la Corona d'Aragó
Riera Melis, Antonio. (2019) - In: La crisi baixmedieval a la Corona d'Aragó (1350-1450) S. 15-32

12Buchbeitrag  El regne de Mallorca al segon terç del segle XIII: les consequències demogràfiques, econòmiques, socials i politiques de la conquesta feudal catalanoaragonesa
Riera Melis, Antonio. (2018) - In: Ramon Llull, els trobadors i la cultura del segle XIII S. 3-47

13Buchbeitrag  De la mortificación al placer: la carne en las mesas medievales
Riera Melis, Antonio. (2018) - In: Els animals a l'edat mitjana S. 169-230

14Buchbeitrag  Tenir la ciutat provehida de vitualles e, singularment, de forments: crisis cerealistas, políticas públicas de aprovisionamiento y seguridad alimentaria en las ciudades catalanas durante la baja edad media
Riera Melis, Antonio. (2018) - In: El poder entre la ciutat i la regió S. 85-200

15Buchbeitrag  Crisis cerealistas, políticas públicas de aprovisionamiento, fiscalidad y seguridad alimentaria en las ciudades catalanas durante la Baja Edad Media
Riera Melis, Antonio. (2018) - In: Políticas contra el hambre y la carestía en la Europa medieval S. 235-282

16Buchbeitrag  La reglamentado del sistema alimentan deb cayioyiges Regulars catalans a mitjan Segle XII
Riera Melis, Antonio. (2017) - In: Mélanges Christian Guilleré 1 S. 351-388

17Artikel  A carnibus se abstineat, nam dura est conditio nutrire hostem contra quem dimices. La alimentación en algunas reglas monàsticas hispanas de los siglos VI y VII
Riera Melis, Antonio. (2017) - In: Hortus artium medievalium Bd. 23 (2017) S. 440-453

18Buchbeitrag  Crises and Changes in the Late Middle Ages
Riera Melis, Antonio. (2017) - In: The crown of Aragon. A singular Mediterranean empire S. 237-278

19Artikel  El regne de Mallorca, la corona d'Aragó i França al començament del segle XIV
Riera Melis, Antonio. (2017) - In: E-Spania Bd. 28 (2017)
https://journals.openedition.org/e-spania/26975

20Buchbeitrag  The Beginnings of Urban Manufacturing and Long Distance Trade
Riera Melis, Antonio. (2017) - In: The crown of Aragon. A singular Mediterranean empire S. 201-236

21Artikel  Els repartiments feudals de Mallorca i les seves conseqüències immediates (1230-1245)
Riera Melis, Antonio. (2017) - In: Catalan Historical Review Bd. 10 (2017) S. 131-145

22Artikel  The feudal partitions of Mallorca and their immediate consequences (1230-1245)
Riera Melis, Antonio. (2017) - In: Catalan Historical Review Bd. 10 (2017) S. 9-25

23Artikel  De la cuenca del Yangtsé a las marismas del Guadalquivir: la introducción del cultivo y del consumo del arroz asiático (Oryza sativa) en Al-Andalus durante la Edad Media
Riera Melis, Antonio. (2016) - In: Estudis d'historia agraria Bd. 28 (2016) S. 149-167

24Buchbeitrag  La distribución y los mercados de alimentos en el Mediterráneo Occidental (siglos VIII-XII)
Riera Melis, AntonioSoler Sala, María. (2016) - In: L'Alimentazione nell'alto Medioevo. Pratiche, simboli, ideologie S. 213-294

25Buchbeitrag  Producción y consumo de higos en la corona de Aragón durante la Baja Edad Media
Riera Melis, Antonio. (2016) - In: Fichi. Storia, economia, tradizioni S. 49-66

26Buchbeitrag  La Carne en los sistemas alimentarios medievales: el triunfo de un alimento moralmente cuestionado
Riera Melis, Antonio. (2016) - In: Studi Luciano Palermo (2016) S. 223-260

27Artikel  Barcelona, 985-1317. Economia, societat i política en la construcció d'un empori iberomediterrani
Riera Melis, Antonio. (2015) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia Bd. 32 (2015) S. 131-232

28Buchbeitrag  Mercat i regulació: Inspecció, controls de qualitat i defensa dels consumidors als mercats medievals ibèrics
Riera Melis, Antonio. (2015) - In: El Mercat de Balaguer. Una cruïlla S. 63-79

29Buchbeitrag  Considéracions preliminars: Francesc Eiximcnis (c. 1330-1409): el context, l'obra i els manuscrits
Riera Melis, Antonio. (2015) - In: Francesc Eiximenis (c.1330-1409). El context i Fobra d'un gran pensador cátala medieval S. 9-34

30Artikel  Semblances dels nous membres de la Secció Històrico-Arqueològica
Guinot Rodríguez, EnricRiera Melis, AntonioMolas, Joaquim. (2015) - In: Catalan Historical Review Bd. 8 (2015) S. 197-199

31Buchbeitrag  Panes domésticos y panes de tahona en las ciudades catalanas durante la edad media
Riera Melis, Antonio. (2015) - In: La civiltà del pane. Storia, tecniche e simboli dal Mediterraneo all'Atlantico S. 663-698

32Artikel  Barcelona, 985-1317. La construcció d'un empori i d'una capital a la Mediterrània occidental
Riera Melis, Antonio. (2015) - In: Afers Bd. 30 (2015) S. 63-82

33Artikel  Biographical sketches of new members of the History-Archaeology Section
Guinot Rodríguez, EnricRiera Melis, AntonioMolas, Joaquim. (2015) - In: Catalan Historical Review Bd. 8 (2015) S. 101-103

34Buchbeitrag  Les Ciutats a la Baixa Edat Mitjana. El comerç, la manufactura i les finances
Riera Melis, Antonio. (2015) - In: Ciutats mediterrànies. Civilització i desenvoluament S. 175-178

35Buchbeitrag  Dulzores orientales para traumas postpestilenciosos. Importaciones de azúcar en Barcelona durante el bienio de 1349-1350
Riera Melis, Antonio. (2015) - In: Mercados del lujo, mercados del arte. El gusto de las elites mediterráneas en los siglos XIV y XV S. 465-494

36Buchbeitrag  Els cereals als mercats catalans de la baixa Edat Mitjana
Riera Melis, Antonio. (2014) - In: El mercat. Un món de contactes i intercanvis S. 119-140

37Buchbeitrag  El mercat dels cereals a la Corona catalanoaragonesa. La gestió de les crisis alimentàries al segle XIII
Riera Melis, Antonio. (2013) - In: Crisis frumentaries, iniciatives privades i polítiques públiques de proveïment S. 47-115

38Buchbeitrag  La draperia a la Corona catalanoaragonesa durant el segon terç del segle XIII
Riera Melis, Antonio. (2013) - In: Jaume I. Commemoraciò de viii centenari del naixement de Jaume I Tl. 2 S. 763-834

39Buchbeitrag  Sucre per a després d'una pesta: Barcelona, 1349-1350
Riera Melis, Antonio. (2013) - In: Estudis Josefina Mutgé i Vives S. 367-386

40Buchbeitrag  Les primeres conseqüéncies polítiques del compromis de Casp a Catalunya. Les relacions entre la monarquía, les corts i la diputació del general durant el regnat de Ferran d'Antequera
Riera Melis, Antonio. (2013) - In: El compromiso de Caspe (1492), cambio dinásticos y constitucionalismo en la Corona de Aragón S. 706-717

41Buchbeitrag  Catástrofe y sociedad en la Catalunya medieval: los terremotos de 1427-1428
Riera Melis, Antonio. (2013) - In: Por politica, terror social S. 335-368

42Buchbeitrag  Gastronomía y política en los banquetes cortesanos de la Baja Edad Media
Riera Melis, Antonio. (2013) - In: La alimentación en la Corona de Aragón (siglos XIV-XV) S. 65-100

43Buchbeitrag  El pa a Perpinyà en el segon terç del segle XIII
Riera Melis, Antonio. (2013) - In: Estudis Maria Teresa Ferrer i Mallol S. 591-602

44Buchbeitrag  Els contracar... politics immediats del compromis de Casp
Riera Melis, Antonio. (2013) - In: El compromís de Casp, negociació o imposició? S. 241ff.

45Buchbeitrag  El llegat socioeconomic i institucional del darrer terc del segle XIV
Riera Melis, Antonio. (2013) - In: El compromís de Casp, negociació o imposició? S. 19-52

46Buchbeitrag  A. Carestics i cscassetats frumentáries a la Mediterrania nord-occidental a l'epoca Ramón Llull. 1:1276-1282
Riera Melis, Antonio. (2012) - In: Ramon Llull i el lul·lisme. Pensament i llenguatge S. 193-234

47Artikel  La herencia de Martín el Humano. Interregno en Cataluña
Riera Melis, Antonio. (2012) - In: La aventura de la historia Bd. 164 (2012) S. 58-59

48Buchbeitrag  El mercado de los céréales en la corona catalanoaragonesa: la gestion de las carestias durante el segundo tercio del siglo XIII
Riera Melis, Antonio. (2011) - In: Les disettes dans la conjoncture de 1300 en Méditerranée occidentale S. 87-143

49Buchbeitrag  Crisis alimentarìasy preparativos bélicos en las ciudades catalanas durante el tener cuarto del siglo XIII
Riera Melis, Antonio. (2011) - In: Studi Giovanni Cherubini Tl. 1 S. 227-256

50Artikel  Catàstrofe, pànic i ritualitat a la baixa Edat Mitjana. La resposta de la societat catalana als terratrèmols de 1427-1428
Riera Melis, Antonio. (2011) - In: Afers Bd. 26 (2011) S. 375-408

51Buchbeitrag  Los sistemas alimentarios de los estamentos populares en el mediterráneo noroccidental durante la baja Edad Media
Riera Melis, Antonio. (2011) - In: Comer, beber, vivir. Consumo y niveles de vida S. 57-96

52Buchbeitrag  "Lo pus greu càrrech e perill que jurats d'aquesta ciutat han és tenir aquella sens fretura de blats". El aprovisionamiento urbano de cereales en las ciudades de la Corona de Aragón durante la baja Edad Media
Riera Melis, Antonio. (2010) - In: La Corona de Aragón en el centro de su historia, 1208-1458. Aspectos económicos y sociales S. 233-278

53Buchbeitrag  Catástrofe y sociedad en la Catalunya medieval. Los terremotos de 1427-1428
Riera Melis, Antonio. (2010) - In: Le calamità ambientali nel tardo Medioevo europeo S. 337-378

54Buchbeitrag  La pesca en el Mediterráneo Noroccidental durante la Baja Edad Media
Riera Melis, Antonio. (2009) - In: La pesca en la Edad Media S. 121-144

55Artikel  La Diputació del General de Catalunya, 1412-1444. El desenvolupament d'una admiistració autonòmica medieval en un context conflictiu
Riera Melis, Antonio. (2009 - 2010) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia Bd. 30 (2009/10) S. 153-249
http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/view/250078/334634

56Buchbeitrag  Cluniacenses y cistercienses en el siglo XII: dos concepciones del ascetismo, dos sistemas economicos, dos actitudes ante la alimentación
Riera Melis, Antonio. (2009) - In: Homenaje Julio Valdeón Tl. 3 S. 399-434

57Buchbeitrag  Els jueus de Menorca a la primera meitat del segle XIV. Les seqüeles d'una relació d'identitats asimétrica
Riera Melis, Antonio. (2009) - In: Cristianos y judíos en contacto en la Edad Media S. 623-688

58Buchbeitrag  "Tener siempre bien aprovisionada la población": los cereales y el pan en las ciudades catalanas durante la Baja Edad Media
Riera Melis, Antonio. (2009) - In: Alimentar la ciudad en la Edad Media S. 23-58

59Buchbeitrag  El comercio internacional en la Corona catalano-aragonesa durante el segundo tercio del siglo XIII
Riera Melis, Antonio. (2008) - In: Un mar de leyes. De Jaime I a Lepanto S. 41-62

60Artikel  Del tractat d'Argelers al de Poissy. El Regne de Mallorca entre la Corona Catalanoaragonesa i França (1298-1313)
Riera Melis, Antonio. (2008) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia Bd. 29 (2008) S. 299-325
http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/view/188995/262455

61Artikel  Jaume I i la seva època: Anàlisi breu d'un important llegat polític i cultural
Riera Melis, Antonio. (2008) - In: Catalan Historical Review Bd. 1 (2008) S. 163-170

62Artikel  James I and his Era: Brief Analysis of a Major Political and Cultural Inheritance
Riera Melis, Antonio. (2008) - In: Catalan Historical Review Bd. 1 (2008) S. 9-16

63Buchbeitrag  La penisola iberica: qualche elemento di confronto
Riera Melis, Antonio. (2007) - In: L'abbazia di Rivalta di Torino nella storia monastica europea S. 637-641

64Buchbeitrag  El valor dels erms. La gestió de les pastures a Catalunya (segles XI-XIII)
Riera Melis, Antonio. (2007) - In: Natura i desenvolupament. El medi ambient a l'Edat Mitjana S. 221-250

65Buchbeitrag  Terminologia, calidades y precios en las panerias del Mediterraneo noroccidental (c. 1150-1300)
Riera Melis, Antonio. (2007) - In: Quel mar che la terra inghirlanda S. 665-678

66Buchbeitrag  Els jueus de Menoría durant el Regne Privatiu (1276-1343)
Riera Melis, Antonio. (2007) - In: Estudios Carlos Sáez S. 327-340

67Buchbeitrag  Crisis frumentarias y políticas municipales de abastecimiento en las ciudades catalanas durante la Baja Edad Media
Riera Melis, Antonio. (2007) - In: Crisis de subsistencia y crisis agrarias en la Edad Media S. 125-160

68Artikel  Alimentació i ascetisme: La proposta dietètica inicial del Cister
Riera Melis, Antonio. (2006 - 2007) - In: Santes Creus Bd. 22 (2006/07) S. 11-31

69Artikel  El comerç d'articles agropecuaris entre Catalunya i els districtes pirinencs del regne de Mallorca durant la primera meitat del segle XIV
Riera Melis, Antonio. (2005) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia Bd. 26 (2005) S. 367-377
http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/view/188948/261984

70Buchbeitrag  La construcción de infraestructuras navales en la baja edad media. Las atarazana reales de Barcelona (1378-1387)
Riera Melis, Antonio. (2005) - In: L'ediliza prima della rivoluzione industriale secc. XIII-XVIII. Atti S. 759-770

71Buchbeitrag  Els orígens de la manufactura textil a la Corona catalanoaragonesa (c. 1150-1298)
Riera Melis, Antonio. (2005) - In: La Mediterrània de la Corona d'Aragó, segles XIII-XVI S. 821-902

72Buchbeitrag  Las especias en el Mediterráneo noroccidental en la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media
Riera Melis, Antonio. (2004) - In: El sabor del sabor. Hierbas aromáticas, condimentos y especias S. 47-70

73Artikel  La ramaderia pagesa als comptats catalans (segles IX-XI)
Riera Melis, Antonio. (2004) - In: Estudis d'historia agraria Bd. 17 (2004) S. 751-764

74Buchbeitrag  La crisi econòmica i social al camp
Riera Melis, AntonioFernández Trabal, Josep. (2004) - In: Història agraria dels Països Catalans. 2. Edad Mitjana S. 119-180

75Artikel  La delimitació del sector meridional de la frontera entre la Corona Catalanoaragonesa i el Regne de Castella (1151-1305)
Riera Melis, Antonio. (2003 - 2004) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia Bd. 25 (2003/04) S. 73-93
http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/view/188881/254863

76Artikel  La faim comme outil expiatoire. Les restrictions alimentaires édictées par certaines règles monastiques aux VIème et VIIème siècles
Riera Melis, Antonio. (2003) - In: Food and history Bd. 1, 1 (2003) S. 33-48

77Artikel  L'expiació d'una culpa: Les catàstrofes naturals a la baixa edat mitjana
Riera Melis, Antonio. (2003) - In: L'avenç. Història dels països catalans Bd. 280 (2003) S. 18-24

78Buchbeitrag  Per trobar aromatitzants, per reunir condiments, s'explora l'Univers sencer: les espècies orientals a Catalunya al segle XII
Riera Melis, Antonio. (2003) - In: Els Catalans a la Mediterrània oriental a l'Edat Mitjana S. 359-387

79Buchbeitrag  El tractat d'Almirra (1244). Fi de l'expansió a la península
Riera Melis, Antonio. (2003) - In: Catalunya i els tractats internacionals S. 13-28

80Artikel  Barcelona en els segles XIV-XV, un mercat internacional a escala mediterrània
Riera Melis, Antonio. (2003) - In: Barcelona. Quaderns d'història Bd. 8 (2003) S. 65-83
http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/105497/171462

81Artikel  La red viaria de la Corona Catalanoaragonesa en la Baja Edad Media
Riera Melis, Antonio. (2002) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia Bd. 23/24 (2002) S. 441-463
http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/view/188866/254743

82Artikel  Un percorso di ricerca incentrato sui Paesi catalani e sul Mediterraneo occidentale (1970-2000)
Riera Melis, Antonio. (2002) - In: Medioevo (Cagliari) Bd. 25 (2002) S. 79-96

83Buchbeitrag  La incorporació de productes andalusins als sistemes alimentaris catalans a la baixa edat mitjana
Riera Melis, Antonio. (2002) - In: La vida quotidiana a través dels segles S. 123-162

84Artikel  Las plantas que llegaron de Levante. Acerca del legado alimentario islámico en la Cataluña medieval
Riera Melis, Antonio. (2001) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 31 (2001) S. 787-841
http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/269/274

85Artikel  Documentació notarial i història de l'alimentació
Riera Melis, Antonio. (2000) - In: Estudis d'historia agraria Bd. 13 (2000) S. 17-44

86Buchbeitrag  El sistema viario de la corona catalanoaragonesa en la baja Edad Media
Riera Melis, Antonio. (2000) - In: Viaggiare nel Medio Evo S. 421-446

87Buchbeitrag  Monedas y mercados en la Edad Media: el Mediterráneo noroccidental (c. 1190-1350)
Riera Melis, Antonio. (2000) - In: Moneda y monedas en la Europa medieval, siglos XII-XV S. 193-256

88Buchbeitrag  Alimentación y ascetismo en la edad media: génesis de la "dietética" benedictina
Riera Melis, Antonio. (2000) - In: Tiempo de monasterios. Los monasterios de Cataluña en torno al año 1000 S. 140-167

89Artikel  "Transmarina vel orientalis especies magno labore quaesita, multo precio empta". Especias y Sociedad en el Mediterráneo Noroccidental en el siglo XII
Riera Melis, Antonio. (2000) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 30 (2000) S. 1015-1090

90Buchbeitrag  Las restricciones alimenticias como recurso expiatorio en algunas reglas monásticas de los siglos VI y VII
Riera Melis, Antonio. (1999) - In: Homenaje Carmen Orcástegui Gros S. 1303-1316

91Artikel  Bibliografia de Manuel Riu Riu
Riu Riu, Manuel. Claramunt Rodríguez, SalvadorRiera Melis, Antonio [Bearb.]. (1999 - 2000) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia Bd. 20/21 (1999/2000) S. 11-55
http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/view/188775/254574

92Artikel  Catàstrofe i societat a la Catalunya medieval: els terratrèmols de 1427-28
Riera Melis, Antonio. (1999) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia Bd. 20/21 (1999) S. 699-736

93Artikel  El Regne de Mallorca a la baixa edat mitjana: noves aportacions bibliogràfiques
Riera Melis, Antonio. (1999) - In: Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics Bd. 10 (1999) S. 33-51
http://www.raco.cat/index.php/ButlletiSCEH/article/view/148832/200726

94Artikel  El context mediterrani de la primera fase del regnat de Jaume II (1291-1311): conflictivitat i canvis
Riera Melis, Antonio. (1999) - In: Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval Bd. 12 (1999) S. 183-205

95Buchbeitrag  "Panem nostrum quotidianum da nobis hodie": los sistemas alimentacios de los estamentos populares en el Mediterráneo noroccidental en la Baja Edad Media
Riera Melis, Antonio. (1998) - In: La vida cotidiana en la Edad Media S. 25-46

96Buchbeitrag  Society, food, and feudalism
Riera Melis, Antonio. (1998) - In: Food. A culinary history from antiquity to the present S. 251-267

97Buchbeitrag  Sociedad y calamidad natural en la Baja Edad Media. Fuentes y metodología para el estudio de los seísmos en Cataluña y el País Valenciano
Riera Melis, Antonio. (1998) - In: Actes de la V Assemblea d'Història de la Ribera S. 83-117

98Artikel  Alimentació i ascetisme als segles VI i VII. Análísi comparativa d'alguns models alimentaris monacals italians i ibèrics
Riera Melis, Antonio. (1998) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 28 (1998) S. 505-552

99Buchbeitrag  Els sistemes alimentaris medievals a Catalunya
Riera Melis, Antonio. (1997) - In: Menjar a Catalunya. L'estil d'un poble S. 40-77

100Buchbeitrag  El pan en las ciudades catalanas (siglos XIV-XVIII)
Riera Melis, AntonioPérez-Samper, Maria AngelsGras, Mercè. (1997) - In: Alimentazione e nutrizione S. 285-300

101Artikel  La Historia Medieval en Cataluña (1990-1995). Un balance breve de las últimas investigaciones
Riera Melis, Antonio. (1997) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 27 (1997) S. 501-567

102Buchbeitrag  "Os doy una parcela de tierra para que plantéis una viña de buenas vides y la cultivéis": el vino en Cataluña, siglos IX-XIII
Riera Melis, Antonio. (1996) - In: Vino y viñedo en la Europa medieval S. 13-38

103Buchbeitrag  Perpiñán, 1025-1285: crecimiento económico, diversificación social y expansión urbana
Riera Melis, Antonio. (1996) - In: En las costas del Mediterráneo occidental S. 1-61

104Artikel  El Mediterrani Occidental al darrer quart del segle XIII: Concurrència comercial i conflictivitat política
Riera Melis, Antonio. (1996) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 26 (1996) S. 729-782

105Buchbeitrag  Jerarquía social y desigualdad alimentaria en el Mediterráneo noroccidental durante la Baja Edad Media: la cocina y la mesa de los estanqueros populares
Riera Melis, Antonio. (1996) - In: La alimentación mediterránea. Historia, cultura, nutrición S. 81-108

106Artikel  Jerarquía social y desigualdad alimentaria en el Mediterráneo Nor-occidental en la baja Edad Media: La cocina y la mesa de los estamentos privilegiados
Riera Melis, Antonio. (1995) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia Bd. 16/17 (1995) S. 181-205

107Artikel  Les Drassanes Reials de Barcelona a la Baixa Edat Mitjana
Riera Melis, Antonio. (1995) - In: Drassana Bd. 3 (1995) S. 4-8
http://www.raco.cat/index.php/Drassana/article/view/108970/165745

108Buchbeitrag  Pobreza y alimentación en el Mediterráneo noroccidental en la Baja Edad Media
Riera Melis, Antonio. (1995) - In: La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris S. 39-72

109Buchbeitrag  Alimentació i ascetisme a Europa occidental en el segle XII: el model cluniacenc
Riera Melis, Antonio. (1995) - In: Actes Ier Col.loqui d'Història de l'Alimentació a la Corona d'Aragó Tl. 1 S. 39-106

110Artikel  Jerarquía social y desigualdad alimentaria en el Mediterráneo noroccidental en la Baja Edad Media: la cocina y la mesa de los estamentos populares
Riera Melis, Antonio. (1994) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 24 (1994) S. 857-885

111Artikel  Comer y beber en la Edad Media: Sistemas alimenticios y estructura social en la Alta Edad Media
Riera Melis, Antonio. (1994) - In: Historia 16 Bd. 223 (1994) S. 36-46

112Artikel  Estructura social i sistemas alimentarios en la Cataluña bajomedieval
Riera Melis, Antonio. (1993) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia Bd. 14/15 (1993) S. 193-217

113Buchbeitrag  Analysis of the Pastoral Visit of 1432 to the Diocese of Girona for the study of the seismic series 1427-1428 in Catalonia
Riera Melis, AntonioOlivera, Carme. (1993) - In: Historical Investigation of European Earthquakes 1 S. 161-172

114Artikel  Alimentació i poder a Catalunya al segle XII. Aproximació al comportament alimentari de la noblesa
Riera Melis, Antonio. (1993) - In: Revista de Catalunya Bd. 2 (1993) S. 8-21

115Buchbeitrag  La construcció naval a Catalunya a les vespres dels grans descubriments geogràfics (1350-1450)
Riera Melis, Antonio. (1993) - In: Studi Alberto Boscolo (1993) Tl. 3 S. 107-131

116Artikel  Alimentació i poder a Catalunya al segle XII: aproximació al comportament alimentari de la noblesa
Riera Melis, Antonio. (1993) - In: Revista d'Etnologia de Catalunya Bd. 2 (1993) S. 8-21

117Buchbeitrag  La aparición de las corporaciones de oficio en Cataluña, 1200-1350
Riera Melis, Antonio. (1993) - In: Cofradías, gremios y solidaridades en la Europa medieval S. 285-318

118Artikel  Las atarazanas reales de Barcelona
Riera Melis, Antonio. (1992) - In: Catalonia cultura Bd. 29 (1992) S. 33-36

119Artikel  El bisbat de Girona al primer terç del segle XV: aproximació al context sòcio-econòmic de la sèrie sismica olotina, 1427-1428
Riera Melis, Antonio. (1992) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 22 (1992) S. 161-202

120Buchbeitrag  Study of the 1427 earthquakes in Catalonia
Riera Melis, AntonioOlivera, CarmeRoca-Adrover, Antoni. (1992) - In: Proceedings XXII General Assembly, European Seismological Commission Tl. 1 S. 327-331

121Artikel  La construcció naval a Catalunya a les vespres dels grans descobriments geogràfics, 1350-1450
Riera Melis, Antonio. (1992) - In: Revista d'historia medieval Bd. 3 (1992) S. 55-78

122Buchbeitrag  Les activitats econòmiques a la Baixa Edat Mitjana
Riera Melis, Antonio. (1992) - In: Història de Barcelona Tl. 3 S. 135-272

123Buchbeitrag  Els pròdroms de les crisis agràries de la baixa Edat Mitjana a la Corona d'Aragó. 1: 1250-1300
Riera Melis, Antonio. (1991) - In: Miscel.lània en homenatge Agustí Altisent S. 35-72

124Buchbeitrag  El sistema alimentario como elemento de diferenciación social en la alta edad media: Occidente, siglos VIII-XII
Riera Melis, Antonio. (1991) - In: Representaciones de la sociedad en la historia S. 7-62

125Buchbeitrag  El regne de Mallorca en el context internacional de la primera meitat del segle XIV
Riera Melis, Antonio. (1989) - In: Homenatge Emilio Saez S. 45-68

126Buchbeitrag  Sistemes alimentaris i estructura social a la Catalunya de l'alta Edat Mitjana
Riera Melis, Antonio. (1988) - In: Alimentació i Societat a la Catalunya Medieval S. 1-26

127Buchbeitrag  Fuentes y metodología para el estudio de los seísmos medievales en Cataluña
Riera Melis, Antonio. (1988) - In: Jornadas de Estudio sobre Metodología para la Investigación Histórica de Terremotos S. 251-294

128Artikel  Fuentes y metodología para el estudio de los seísmos medievales en Cataluña
Riera Melis, Antonio. (1987) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 17 (1987) S. 310-339

129Artikel  La societat catalana baixmedieval davant els sismes, I: els terratrèmols de 1373
Riera Melis, Antoniou.a.. (1986) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 16 (1986) S. 251-306

130Buchbeitrag  L'aparició de la draperia urbana als Pirineus Orientals
Riera Melis, Antonio. (1983) - In: Annals de la 1era Universitat d'Estiu Andorra 82. El segle XIII S. 152-178

131Artikel  El comerç a la Mallorca medieval
Riera Melis, Antonio. (1983) - In: L'avenç. Història dels països catalans Bd. 59 (1983) S. 354-357

132Artikel  La lezda Balear de 1302, un punto de fricción entre el reino de Mallorca y las ciudades mercantiles de Cataluña y Valencia a principios del siglo XIV
Riera Melis, Antonio. (1983) - In: Estudis castellonencs Bd. 1 (1983) S. 11-72

133Artikel  La lezda balear de 1302, un punto de fricción entre el reino de Mallorca y las ciudades mercantiles catalanas a principio del siglo XIV
Riera Melis, Antonio. (1981) - In: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols Bd. 9 (1981) S. 105-196

134Buchbeitrag  Art. Alfons IV. "el monje", König von León (926-932)
Riera Melis, Antonio. (1980) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 1 S. Sp. 398

135Buchbeitrag  Art. Alfons I., König von Asturien (739-757)
Riera Melis, Antonio. (1980) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 1 S. Sp. 393-394

136Buchbeitrag  Art. Alfons V., König von León (999-1028/+ 1028)
Riera Melis, Antonio. (1980) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 1 S. Sp. 398

137Artikel  La "licència per a barques" de 1284. Una font important per a l'estudi del comerc¸ exterior mallorquí del darrer quart del segle XIII
Riera Melis, Antonio. (1980) - In: Faventia Bd. 2, 2 (1980) S. 53-73

138Artikel  La Lezda de Colliure bajo la administración mallorquina. I: La reforma de aranceles de finales del siglo XIII (1299?)
Riera Melis, Antonio. (1980) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia Bd. 1 (1980) S. 91-126

139Buchbeitrag  Art. Asturien, Königreich von 718-910
Riera Melis, Antonio. (1980) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 1 S. Sp. 1153-1154

140Buchbeitrag  Art. Alfons II. "el Casto", König von Asturien (791-842)
Riera Melis, Antonio. (1980) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 1 S. Sp. 394

141Buchbeitrag  Art. Alfons III. der Große, König von Asturien (866-910)
Riera Melis, AntonioPrelog, Jan. (1980) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 1 S. Sp. 394-395

142Buchbeitrag  La "Llicencia per a barques" de 1248, una font important per a l'estudi del comerç exterior mallorquí del darrer quart del segle XIII
Riera Melis, Antonio. (1979) - In: Fontes rerum Balearium 3 S. 121-140

143Buchbeitrag  Origens del Regne de Mallorca: conquesta í poblament
Riera Melis, Antonio. (1978) - In: Història de Catalunya (1978-79) Tl. 3 S. 16-22

144Buchbeitrag  Mallorca 1298-1311, un ejemplo de planificación económica en la época de plena expansión
Riera Melis, Antonio. (1977) - In: Miscelanea Josep Maria Madurell i Marimon Tl. 1 S. 199-243

145Artikel  Mallorca 1298-1311, un ejemplo de planificación económica en la época de plena expansión
Riera Melis, Antonio. (1977) - In: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols Bd. 5 (1977) S. 199-243

146Artikel  El estatuto arancelario de los mallorquines en el seno de la Corona de Aragón durante la segunda mitad del siglo XIII
Riera Melis, Antonio. (1977 - 1978) - In: Universitas Tarraconensis Bd. 2 (1977/78) S. 53-88

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.