RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Viciano Navarro, Pau«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Viciano Navarro, Pau

RI opac: 57 Einträge

1Sachtitel  [Bibliographie]
Viciano Navarro, Pau. - s.l. (2018)
https://uv.academia.edu/PauViciano

2Monographie  Més enllà de la senyoria: mercat i impostos a la plana de Castelló (segles XIV-XV)
Viciano Navarro, Pau. - Catarroja (2017)

3Monographie  Els peus que calciguen la terra: els llauradors del País Valencià a la fi de l'edat mitjana.
Viciano Navarro, Pau. - Valéncia (2012)

4Monographie  Regir la cosa pública: Prohoms i poder local a la vila de Castelló (segles XIV - XV)
Viciano Navarro, Pau. - Valéncia (2011)
https://books.google.de/books?id=LgIqtqlUHI8C

5Monographie  Barres i corones: la bandera de la ciutat de València, segles XIV-XIX.
Viciano Navarro, Pau. - Valéncia (2008)

6Monographie  Senyors, camperols i mercaders: el món rural valencià al segle XV.
Viciano Navarro, Pau. - Catarroja (2007)

7Monographie  Els cofres del rei: rendes i gestors de la batllia de Castelló (1366 - 1500)
Viciano Navarro, Pau. - Catarroja [u.a.] (2000)

8Monographie  Poder municipal i grup dirigent local al pais Valencia: La vila de Castello de la Plana (1375-1500)
Viciano Navarro, Pau. - [Universidat de Valéncia] (1994)

9Monographie  Catarroja: una senyoria de l'Horta de València en l'època tardomedieval
Viciano Navarro, Pau. - Catarroja (1989)

10Artikel  Escriptura exposada, registres escrits i oralitat en la pràctica administrativa medieval. L'organització dels treballs comunals a Vila-real i Castelló (segles XIV-XV)
Viciano Navarro, Pau. (2022) - In: Scripta. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna Bd. 19 (2022) S. 1-18

11Buchbeitrag  Els forns de les alqueries de Polinyà i Sinyent: 1432-1465. Anàlisi d'unes instal·lacions de reialenc
Viciano Navarro, Pau. (2021) - In: Villes, alqueries i cases de camp. Poblament dispers, noves poblacions i urbanitzacions a la Ribera del Xúquer S. 333-346

12Artikel  Els furs nous de 1329: pactisme i senyorialització al regne de València. Una aproximació historiogràfica
Viciano Navarro, Pau. (2021) - In: eHumanista. Journal of Iberian Studies Bd. 48 (2021) S. 159-165

13Artikel  Racionalidad señorial y memoria administrativa: los libros de cuentas del condado de Dénia a finales del siglo XIV
Viciano Navarro, Pau. (2021) - In: Edad Media. Revista de historia Bd. 22 (2021) S. 103-142

14Buchbeitrag  Una font alternativa de renda. La noblesa valenciana com a beneficiária del deute censalista de la Generaíitat a la fi del segle XV
Viciano Navarro, Pau. (2021) - In: La veu del regne. 600 anys de la Generalitat valenciana. 2 S. 127-142

15Artikel  Com yo no sàpia scriure: la delega gràfica en l'administració municipal (Vila-real als segles XIV-XV)
Viciano Navarro, Pau. (2021) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 51 (2021) S. 939-969

16Buchbeitrag  Measuring economic inequality in Southern Europe: the Iberian Peninsula in the 14th-17th centuries
Furió Diego, AntoniViciano Navarro, PauAlmenar Fernández, LuisRuiz Domingo, LledóChismol, Guillem. (2020) - In: Disuguaglianza economica nelle società preindustriali S. 169-203

17Artikel  "Viure d'allò seu". Rendes i gestió del patrimoni reial al regne de València a la fi de l'edat mitjana
Viciano Navarro, PauMira Jódar, Antonio José. (2020) - In: Recerques Bd. 77 (2020) S. 103-132

18Buchbeitrag  Crisi o redistribució demogràfica? La població del braç nobiliari del regne de València al segle XV
Viciano Navarro, Pau. (2019) - In: La crisi baixmedieval a la Corona d'Aragó (1350-1450) S. 179-198

19Artikel  Les hortes valencianes a l'edat mitjana: la séquia Comuna d'Ènova
Viciano Navarro, Pau. (2019) - In: Plecs d'història local Bd. 173 (2019) S. 5-7

20Buchbeitrag  Elimpacto económico de las visitas reales en las finanzas del municipio. Las villas de castellón y vila-real en los Siglos XIV-XV
Viciano Navarro, Pau. (2019) - In: Acoger, abastecer y financiar la corte. Las relaciones S. 361-375

21Buchbeitrag  Treballar per a altri: els jornalers agrícoles al País Valencià a la fi de l'Edat Mitjana
Viciano Navarro, Pau. (2018) - In: Estudios Paulino Iradiel (2018) S. 341-366

22Artikel  Deute públic i renda censalista al País Valencià en el segle XV. Una proposta d'interpretació
Viciano Navarro, Pau. (2018) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 48 (2018) S. 925-953

23Artikel  Mercado cerealista, crédito a corto plazo y desigualdad económica en el reino de Valencia. Las villas de Cocentaina y Castellón en el siglo XV
Viciano Navarro, Pau. (2018) - In: Hispania. Revista española de historia Bd. 78 (2018) S. 103-137

24Artikel  Les petites reserves al País Valencià. Una aproximació a partir de l'equipament agrícola de les cases senyorials (segles XV-XVI)
Viciano Navarro, Pau. (2016) - In: Recerques Bd. 71 (2016) S. 5-30

25Artikel  El patriciat i la nació
Rubio Vela, AgustínViciano Navarro, Pau. (2016) - In: L'Espill Bd. 52 (2016) S. 187-194

26Artikel  Más allá de la territorialización de los fueros: una relectura historiográfica del impacto de la jurisdicción alfonsina sobre los campesinos del reino de Valencia (siglos XIV-XV)
Viciano Navarro, Pau. (2015) - In: Medievalismo Bd. 25 (2015) S. 403-426

27Artikel  Sobre la nació (medieval) dels valencians.: Unes reflexions a propòsit d'El patriciat i la nació d'Agustín Rubio Vela
Viciano Navarro, Pau. (2014) - In: Afers Bd. 29 (2014) S. 243-252

28Artikel  Endeudarse para consumir e invertir. La función económica de las obligaciones en una villa rural valenciana (Castellón de la Plana en 1499)
Viciano Navarro, Pau. (2013) - In: Historia agraria Bd. 61 (2013) S. 13-44

29Artikel  Entre el llinatge i el regne. La història medieval en Nosaltres els valencians
Viciano Navarro, Pau. (2012) - In: Afers Bd. 27 (2012) S. 131-157

30Buchbeitrag  Producción agraria e impuesto municipal directo: La tasación de la tierra en los padrones de riqueza valencianos (siglos XIV-XV)
Viciano Navarro, Pau. (2008) - In: Los tributos de la tierra. Fiscalidad y agricultura en España S. 245-263

31Buchbeitrag  El mundo rural, un paisaje de labradores
Viciano Navarro, Pau. (2007) - In: La Gran Historia de la Comunitat Valenciana 3 S. 118-135

32Artikel  Violencia y sociedad en una villa medieval: Castellón de la Plana en el Siglo XV
Viciano Navarro, Pau. (2006) - In: Hispania. Revista española de historia Bd. 66 (2006) S. 851-882

33Buchbeitrag  Gestión financiera y coyuntura socioeconómica: la villa de Castellón ante las demandas de la Corona (siglo XV)
Viciano Navarro, Pau. (2006) - In: Fiscalidad de Estado y fiscalidad municipal en los reinos hispánicos medievales S. 391-412

34Artikel  El Bordell dels prohoms: el control municipal de la prostitució al Castelló del segle XV
Viciano Navarro, Pau. (2005) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 35 (2005) S. 327-358
http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/142/144

35Artikel  La recerca sobre el feudalisme català medieval: un assaig des de la perifèria
Viciano Navarro, Pau. (2005) - In: Afers Bd. 20 (2005) S. 43-71

36Buchbeitrag  Finanzas municipales y registros contables: Los libros de cuentas de Castellón de 1426 y 1499
Viciano Navarro, Pau. (2004) - In: La fiscalité des villes au Moyen Âge 4 S. 57-65

37Artikel  Marché du crédit et structuration de l'espace rural: le Pays Valencien au XVe siècle
Viciano Navarro, Pau. (2004) - In: Histoire et sociétés rurales Bd. 21 (2004) S. 11-38

38Buchbeitrag  Pagesos que innoven. La petita explotació en les transformacions agràries de la fi de l'edat mitjana.
Viciano Navarro, Pau. (2003) - In: El feudalisme comptat i debatut S. 503-522

39Artikel  Contrapunt. Rere les passes d'un lladre ajusticiat a la València fosca del segle XV
Viciano Navarro, Pau. (2003) - In: Afers Bd. 18 (2003) S. 619-662

40Artikel  Arrendaments i parceries. La gestió indirecta de la terra al País Valencià (segles XIV-XV)
José Mira, AntonioViciano Navarro, Pau. (2002) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 32 (2002) S. 481-500
http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/242/247

41Artikel  Els llauradors davant la innovació agrària. El cultiu de larròs al País Valencià a la fi de l'Edat Mitjana
Viciano Navarro, Pau. (2001) - In: Afers Bd. 16 (2001) S. 315-332

42Buchbeitrag  Las bases fiscales de un estado bajomedieval: el reino de Valencia en el siglo XV
Mira Jódar, Antonio JoséViciano Navarro, Pau. (2001) - In: XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona Tl. 1 S. 515-534

43Artikel  L'edat mitjana en la crónica de Gaspar Escolano
Viciano Navarro, Pau. (2000) - In: Recerques Bd. 40 (2000) S. 135-152

44Artikel  Capital mercantil i drets feudals en la difusió de la canya de sucre al País Valencià: la senyoria d'Oliva a l'inici del segle XV
Viciano Navarro, Pau. (1999) - In: Afers Bd. 14, 32 (1999) S. 151-166

45Buchbeitrag  Entre la coercio i el mercat: els inversors en la gestió de la fiscalitat reial i municipal al País Valencia
Viciano Navarro, Pau. (1997) - In: Corona, municipis i fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana S. 603-622

46Buchbeitrag  Formas de cesión y conducción de la tiera en el País Valenciano en la Baja Edad Media: la función económica del arrendamiento a corto plazo
Viciano Navarro, PauJosé Mira, Antonio. (1997) - In: VIII Congreso de Historia Agraria (1997) S. 321-334

47Artikel  El temps d'Ausiàs: un Quatre-cents cavalleresc
Viciano Navarro, Pau. (1997) - In: Afers Bd. 12, 26 (1997) S. 15-31

48Artikel  La construcció d'un sistema fiscal: municipis i impost al País Valencia (segle XIII-XIV)
Mira Jódar, Antonio JoséViciano Navarro, Pau. (1996) - In: Revista d'historia medieval Bd. 7 (1996) S. 135-148

49Buchbeitrag  La burocràcia fiscal de la Corona en el marc local valencià: els batlles de Castelló de la Plana (1366-1500)
Viciano Navarro, Pau. (1996) - In: El poder real en la Corona de Aragón, siglos XIV-XVI Tl. 1, 4 S. 307-318

50Artikel  Medievalisme i història local: l'aportació d'Antoni Chabret
Viciano Navarro, Pau. (1996) - In: Braçal Bd. 14 (1996) S. 25-36

51Buchbeitrag  Frances Agramunt, un home de vila
Viciano Navarro, Pau. (1995) - In: L'univers dels prohoms. Perfils socials a la València baix-medieval S. 175-215

52Artikel  L'entrada en la vida dels joves en el món rural valencià a finals de l'Edat Mitjana
Furió Diego, AntoniMira Jódar, Antonio JoséViciano Navarro, Pau. (1994) - In: Revista d'historia medieval Bd. 5 (1994) S. 75-105

53Artikel  La promoción social de una familia de mercaderes valencianos. Los Miquel de Castellón en el siglo XV
Viciano Navarro, Pau. (1993) - In: Hispania. Revista española de historia Bd. 53 (1993) S. 971-986

54Artikel  Fiscalitat local i deute públic al País Valencià: l'administració de la vila de Borriana a mitjan segle XV
Viciano Navarro, Pau. (1992) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 22 (1992) S. 513-532

55Artikel  L'estratègia rendista del patriciat valencià: el censal i la terra en les inversions d'un mercader del segle XV
Viciano Navarro, Pau. (1991) - In: Afers Bd. 6 (1991) S. 127-136

56Artikel  La gestió econòmica d'un monestir cistercenc femení: la Saïda de València a la fi del segle XV
Viciano Navarro, Pau. (1991) - In: Revista d'historia medieval Bd. 2 (1991) S. 111-132

57Artikel  Ingrès i despesa d'una vila valenciana del Quatrecents: les finances municipals de Castelló de la Plana, 1426-1427
Viciano Navarro, Pau. (1990) - In: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura Bd. 66 (1990) S. 635-664

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.