RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

Authors

Publications »Bastardas Parera, Joan«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Bastardas Parera, Joan

RI opac: 30 Entries

1Collection of Essays  Llegir i entendre: estudis dispersos.
Bastardas Parera, Joan. - Barcelona (2012)

2Monographie  Sobre la problemàtica dels usatges de Barcelona, Discurs llegit . . . a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
Bastardas Parera, Joan. - Barcelona (1977)

3Monographie  Particularidades sintácticas del latín medieval: cartularios españoles de los siglos VIII al XI
Bastardas Parera, Joan. - Madrid [u.a.] (1953)

4Monographie  Particularidades sintácticas del latín medieval: cartularios españoles de los siglos VIII al XI
Bastardas Parera, Joan. - Madrid (1951)

5Essay  Les traduccions dels clássics i el redregament del cátala
Bastardas Parera, Joan. (2012) - In: Bastardas Parera, Llegir i entendre p. 117-124

6Essay  Bibliografía de Joan Bastardas
Bastardas Parera, Joan. (2012) - In: Bastardas Parera, Llegir i entendre p. 153ff.

7Essay  Sobre el Carmen Campidoctoris
Bastardas Parera, Joan. (2012) - In: Bastardas Parera, Llegir i entendre p. 49-84

8Essay  El cátala vers l'any 1000
Bastardas Parera, Joan. (2012) - In: Bastardas Parera, Llegir i entendre p. 125-152

9Essay  Comentari al § 74 del Llibre delsfets del rei en Jaume i altres coses sobre "el millor llibre del món"
Bastardas Parera, Joan. (2012) - In: Bastardas Parera, Llegir i entendre p. 85-104

10Essay  Nota sobre la recóndita presencia de la poesia clássica en la lírica Harina del segle XII
Bastardas Parera, Joan. (2012) - In: Bastardas Parera, Llegir i entendre p. 105-116

11Essay  Sobre la cronología i la significado de l'usatge. Quoniam per iniqiium prinápem
Bastardas Parera, Joan. (2012) - In: Bastardas Parera, Llegir i entendre p. 15-48

12Essay  El català vers l'any 1000
Bastardas Parera, Joan. (1999) - In: Actes del Congrés Internacional Gerbert d'Orlhac i el seu temps p. 495-514

13Essay  Sobre l'omissió del pronom reflexiu en la construcció factitiva fer + infinitiu
Bastardas Parera, Joan. (1998) - In: "Els camins del mar" i altres estudis de llengua i literatura catalanes p. 71-104

14Essay  Fembra i dona en Lo somni de Bernat Metge
Bastardas Parera, Joan. (1998) - In: "Els camins del mar" i altres estudis de llengua i literatura catalanes p. 149-162

15Essay  Sobre la construcción medieval "per sarraïns a preïcar"
Bastardas Parera, Joan. (1998) - In: "Els camins del mar" i altres estudis de llengua i literatura catalanes p. 41-69

16Essay  Tu autem
Bastardas Parera, Joan. (1998) - In: "Els camins del mar" i altres estudis de llengua i literatura catalanes p. 163-192

17Articles  Fembra i dona en "Lo Somni" de Bernat Metge
Bastardas Parera, Joan. (1993) - In: Revista de l'Alguer vol. 4 (1993) p. 11-20
http://revistes.iec.cat/index.php/RdA/article/view/35822/35817

18Articles  Els inicis del Glossarium mediae latinitatis Cataloniae
Bastardas Parera, Joan. (1990) - In: Annals de l'Institut d'Estudis Gironins vol. 31 (1990) p. 335-340

19Essay  Paleografia, lèxic i crítica textual
Bastardas Parera, JoanQuetglas Nicolau, Pere Joan. (1990) - In: Las Abreviaturas en la enseñenza medieval y la transmisión del saber p. 185-196

20Articles  Quan es produí el pas del llatí al català?
Bastardas Parera, Joan. (1989) - In: Revista de Catalunya vol. 30 (1989) p. 33-47

21Essay  Nota sobre els noms d'arbres fruitiers en la toponímia catalana
Bastardas Parera, Joan. (1988) - In: Miscel.lània d'homenatge Enric Moreu-Rey Pt. 1 p. 203-217

22Articles  El suïcidi literari de Camar. Una nota sobre el primer humanisme català en la novel.la Curial i Güelfa
Bastardas Parera, Joan. (1987) - In: Estudis de llengua i literatura catalanes vol. 14 (1987) p. 255-263

23Essay  El testamento de Riculfo, obispo de Elna, y el "Glossarium" de Du Cange
Bastardas Parera, Joan. (1983) - In: Homenaje Manuel Cecilio Díaz y Díaz (1983) p. 31-40

24Articles  Nota sobre l'omissió del pronom reflexiu en la construcció factitiva fer + infinitiu
Bastardas Parera, Joan. (1980) - In: Randa vol. 10 (1980) p. 5-24

25Essay  El problema dels "Usatges"
Bastardas Parera, Joan. (1978) - In: Història de Catalunya (1978-79) Pt. 2 p. 240-243

26Essay  Nota sobre la influéncia deis glossaris en el llatí medieval catalá (segles X-XI)
Bastardas Parera, Joan. (1973) - In: In memoriam Carles Riba p. 67-73

27Articles  Els noms deis dies de la setmana en l'onomástica catalana
Bastardas Parera, Joan. (1963 - 1968) - In: Estudis romànics vol. 13 (1963/68) p. 225-236

28Essay  Mots fantasmes en el llatí medieval de Catalunya
Bastardas Parera, Joan. (1961) - In: Estudis Lluis Nicolau d'Olwer Pt. 1 p. 1-8

29Essay  El latín medieval hispánico
Bastardas Parera, Joan. (1960) - In: Enciclopedia de Lingüística Hispánica Pt. 1 p. 251-290

30Articles  Antropónimos condicionados por topónimos
Bastardas Parera, Joan. (1955) - In: Revista de filología española vol. 39 (1955) p. 61-79

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m