RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

RI-Opac SearchMatches: 91

Search Results

Descriptors: Bohácová, Ivana (1954-)


1Essay  Bohemia and Great Moravia - archaeological evidence
Bohácová, IvanaProfantová, Nadja. (2015) - In: Great Moravia and the Beginnings of Christianity p. 143-154

2Articles  Praha archeologická. Koncepce a realizace projektu Integrovaného informacního systému archeologických pramenu Prahy.
Bohácová, IvanaPodliska, Jaroslav. (2015) - In: Archaeologia historica vol. 40 (2015) p. 41-55

3Articles  Prezentace archeologických památek v Cechách: archeologické areály in situ: príklady z Pražského hradu a Vyšehradu [Die Präsentation archäologischer Denkmäler in Tschechien]
Bohácová, Ivana. (2015) - In: Archaeologia historica vol. 40 (2015) p. 331-351

4Essay  Stará Boleslav
Bohácová, Ivana. (2015) - In: Great Moravia and the Beginnings of Christianity p. 287-290

5Articles  Archeologie stredovekých konstrukcních technologií - sbíjená rakev s panty a kruhovými úchyty z pohrebište pri kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi [Archäologie mittelalterlicher Konstruktionstechnologien - ein zusammengenagelter Sarg mit Beschlägen und Griffringen von dem Gräberfeld an der St. Klemenskirche in Stará Boleslav]
Bohácová, IvanaHošek, Jirí. (2014) - In: Archaeologia historica vol. 39 (2014) p. 241-255
http://hdl.handle.net/11222.digilib/130289

6Essay  Civitas, Castrum, urbs - wczesnosredniowieczne grody jako zagadnienie archeologiczne. Przyczynek archeologii w dyskusji nad poczatkami panstwa
Bohácová, Ivana. (2014) - In: Funkcje grodów w panstwach wczesnosredniowiecznej Europy Srodkowej p. 73-98

7Essay  Bohemia in the Great Moravian Period
Bohácová, Ivana. (2014) - In: The Cyril and Methodius mission and Europe p. 152-170

8Collection of Essays  Stredoveká Evropa v pohybu: k pocte Jana Klápšt [Medieval Europe in motion]
Bohácová, IvanaSommer, Petr [Publ.]. - Praha (2014)

9Articles  Pocátky budování premyslovského státu a jeho centra - synchronizace výpovedi archeologických pramenu a její interpretace [Die Anfänge des Premyslidenstaates und seine Zentren - Synchronisierung der Aussagen archäologischer Quellen und ihre Interpretation]
Bohácová, Ivana. (2013) - In: Archaeologia historica vol. 38 (2013) p. 7-25
http://hdl.handle.net/11222.digilib/128306

10Essay  Prague, Budec and Boleslav: The Reflection of State Formation in Early Medieval Archaeological Sources
Bohácová, Ivana. (2011) - In: Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa p. 371-396

11Essay  Die Kirchen auf dem Burgwall von Starä Boleslav. Ein Beitrag der Archäologie zur Erforschung der frühmittelalterlichen Sakralarchitektur in Böhmen
Bohácová, Ivana. (2010) - In: Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle p. 243-262

12Essay  Archeologie o rane stredoveké architekture ve Staré Boleslavi: Hrad, kostel sv. Kosmy a Damiána, bazilika sv. Václava, kostelík, sv. Klimenta a kostel neznámého (?) zasvecení
Bohácová, Ivana. (2010) - In: FS Anežka Merhautová p. 190-198

13Essay  Stará Boleslav a odraz duchovní kultury v archeologických pramenech [Stará Boleslav and Reflection of Spiritual Culture in Archaeological Evidence]
Bohácová, Ivana. (2010) - In: Svatý Václav. Na památku 1100. výrocí narození knížete Václava Svatého p. 167-192

14Essay  Christianizace ceské spolecnosti a vznik významných sakrálních center (príklad Staré Boleslavi).
Bohácová, Ivana. (2009) - In: Kosciól w monarchiach Przemyslidów i Piastów p. 87-97

15Articles  Rane stredoveké nože ze Staré Boleslavi. [Frühmittelalterliche Messer aus Stará Boleslav (Altbunzlau)]
Bohácová, IvanaHošek, Jirí. (2009) - In: Archaeologia historica vol. 34 (2009) p. 367-392

16Essay  Pražský hrad a Malá Strana v raném stredoveku a problém synchronizace jejich vývoje
Bohácová, Ivana. (2009) - In: Stare i nowe w sredniowieczu. Pomiedy innowacja a tradycja p. 71-98

17Essay  Pražský hrad a Malá Strana v raném stredoveku a problém synchronizace jejich vývoje. [Die Prager Burg und die Kleinseite im Frühmittelalter und das Problem der Synchronisation ihrer Entwicklung]
Bohácová, Ivana. (2009) - In: Stare i nowe w sredniowieczu. Pomiedy innowacja a tradycja p. 71-98

18Essay  Contribution to the study of hinterland of the Early Medieval Stará Boleslav
Bohácová, Ivana. (2008) - In: Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren p. 179-194

19Essay  Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren als Gegenstand der archäologischen Forschung
Bohácová, IvanaPolácek, Lumír. (2008) - In: Burg - Vorburg - Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren p. 9-18

20Essay  The archaeology of fhe dawn of Prague
Bohácová, Ivana. (2008) - In: Burg - Vorburg - Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren p. 103-120

RI-Opac SearchMatches: 91